Zarządzenie Nr 1032/2005

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 7 kwietnia 2005 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie zarządu nad nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność Gminy Jelenia Góra.

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. : Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 i ust. 2a,  art. 22 ust. 2  i ust. 3  ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku  o własności lokali (tekst jednolity           z 2000 r. : Dz. U. Nr 80 poz. 903)  zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Udzielam  Zastępcy Dyrektora  ZGL „Północ”–  Annie Zielinskiej pełnomocnictwa do podejmowania czynności prawnych w imieniu Gminy Jelenia Góra   w zakresie:

1. ustalania zarządu nad  nieruchomościami  wspólnymi znajdującymi się na terenie działalności ZGL „Północ”  oraz zawierania i zmiany umów  określających sposób zarządu nieruchomością wspólną, 

2. podejmowania przez ogół właścicieli uchwał wyrażających zgodę na dokonywanie przez zarząd czynności przekraczających zakres zarządu zwykłego.

 

 

§ 2

 

Pełnomocnictwo obejmuje również dokonywanie czynności prawnych w imieniu Gminy Jelenia Góra, dla których przewidziana jest forma notarialna.

 

 

§ 3

 

Pełnomocnictwa udzielam  na czas usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora ZGL „Północ” Lucyny Januszewskiej. 

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 31.12.2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Prezydent Miasta

                                                                        Jeleniej Góry

                                                                        Józef Kusiak

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie zarządu nad niruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasnośc Gminy Jelenia Góra.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
07.06.2005 14:16
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.06.2005 09:01

Rejestr zmian dokumentu