Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 239

e-mail: architektura_um@jeleniagora.pl

A.A

A.A/6

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

UZYSKANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

/ O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

1.

Miejsce składania wniosku:

Punkt Obsługi Interesanta pok.nr 30 stanowisko nr 2 - ul. Sudecka 29 w Jeleniej Górze.

 

2.

Wymagane Druki:

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy/ ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek w załączeniu.

3.

Wymagane załączniki:

1. Fragment mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopię mapy katastralnej (dostępny w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii, ul. Ptasia 2-3, 58-500 Jelenia Góra) w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 z zaznaczoną granicą wniosku

Mapa winna obejmować teren wokół działki budowlanej (której dotyczy wniosek) w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów. Na obszarze tym zostanie przeprowadzona analiza urbanistyczna w oparciu o przepisy par. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26.08.2003 r.  w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. nr 164, poz. 1588). - 1 egzemplarz

2. Koncepcja zagospodarowania terenu. (usytuowanie obiektu, obsługa komunikacyjna, parkingi, miejsca na odpady stałe).

3. Koncepcja architektoniczna (w formie opisowej- wg wzoru wniosku, i graficznej-elewacje, widoki lub prospekty).

4. Wstępne zapewnienia dostaw:

  • energii -  EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Oddział w Jeleniej Górze ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra;
  • energii cieplnej - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Karola Miarki 46, 58-500 Jelenia Góra),
  • gazu - Odddział Zakładu Gazowniczego Zgorzelec 59-900 ul. Fabryczna 1 lub Rejon Dystrybucji Gazu, 58-560 Jelenia Góra ul. Lubańska 23,
  • wody - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. zo.o. , Plac Piastowski 12, 58-560 Jelenia Góra,
  • odbioru ścieków - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. , Plac Piastowski 12, 58-560 Jelenia Góra.

5. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach jeżeli jest wymagana dla inwestycji określonych w  przepisach odrębnych.

6. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.

7. Odpis aktualny z Rejestru Przedsiąbiorców KRS - w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną.

 

4.

Wykaz potrzebnych dokumentów do wglądu:

Brak 

5.

Opłaty:

 Opłata za wydanie decyzji o warunkach zabudowy / ustaleniu lokalizacji celu publicznego wynosi 107 zł.

Opłatę należy wpłacić przed złożeniem wniosku w kasie Urzędu lub na konto Bank Millennium S.A. 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566.  (Wysokość opłaty została określona w ustawie z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. nr 225, poz. 1635 ze zm).
 

6.

Termin załatwienia sprawy:

  • Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - do 65 dni od dnia złożenia wniosku. Do terminu nie wlicza się terminów przewidywanych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn nie zależnych od organu. (Dz. U. z 2010r. nr 106, poz. 675, art. 70 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych).
  • Decyzja o warunkach zabudowy - bez zbędnej zwłoki i po uzyskaniu uzgodnień wymaganych art. 53 ust. 4 ustawy z dn 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zmianami)

7.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Urbanistyki , Architektury i Budownictwa.

Referat Architektury, Jelenia Góra ul. Sudecka 29 pok. 45

 Naczelnik Wydziału                   – Magdalena Kwasiuk;

 Zastępca Naczelnika Wydziału   – Lidia Skrzypińska

 

8.

Tryb odwoławczy:

Strony (w tym wnioskodawca) mogą złożyć odwołanie od uzyskanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze (ul. Obrońców Pokoju 26a) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta

(ul. Sudecka 29  w Jeleniej Górze, pok. nr 30).

 

9.

Opłata za odwołanie:

 bez opłat

 

10.

Podstawa prawna:

1.  Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm. ).

 2.   Ustawa  z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227)

 

 11.

  Uwagi:

Z opłat zwolnione są wnioski dotyczące, m.in.:

-          spraw mieszkaniowych,

-          podania składane przez organy administracji rządowej lub samorządowej;

-          w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych.

 

zatwierdzony przez: Magdalena Kwasiuk - Naczelnik Wydziału Urbanistyki Architektury i Budownictwa.
data zatwierdzenia: 13.01.2010 r.

sprawdzono aktualność dn.  12.08.2010r.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
AA-6
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.09.2005 10:58
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
13.08.2010 09:31

Rejestr zmian dokumentu

13.08.2010 09:31 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
12.08.2010 12:38 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
18.02.2010 12:26 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
11.01.2010 09:52 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
17.08.2009 15:25 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
07.04.2009 08:47 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
07.04.2009 07:22 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - "
(Magdalena Kwasiuk)
07.04.2009 07:20 Usunięto załącznik wzór wniosku o wydanie warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu

(Magdalena Kwasiuk)
01.07.2008 10:35 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
10.07.2007 15:19 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
02.07.2007 15:52 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
02.07.2007 15:51 Dodano załącznik "wzór wniosku o wydanie warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu"

(Magdalena Kwasiuk)
02.07.2007 15:50 Usunięto załącznik "wzór wniosku o wydanie warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu"

(Magdalena Kwasiuk)
02.07.2007 15:35 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
22.06.2007 11:58 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
22.06.2007 11:56 Dodano załącznik "wzór wniosku o wydanie warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu"

(Magdalena Kwasiuk)
22.06.2007 11:49 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
22.06.2007 11:48 Usunięto załącznik "wzór wniosku o ustalenie warunków
zabudowy.doc"

(Magdalena Kwasiuk)
29.05.2007 12:58 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
30.04.2007 12:36 Edycja dokumentu (Mirosław Jaskólski)
08.01.2007 14:21 Edycja dokumentu (Mirosław Jaskólski)
08.01.2007 14:19 Edycja dokumentu (Mirosław Jaskólski)
08.01.2007 14:13 Edycja dokumentu (Mirosław Jaskólski)
08.01.2007 14:11 Edycja dokumentu (Mirosław Jaskólski)
08.01.2007 14:09 Dodano załącznik "wzór wniosku o ustalenie warunków
zabudowy.doc"

(Mirosław Jaskólski)
08.01.2007 14:05 Usunięto załącznik "wzór wniosku o ustalenie warunków
zabudowy .doc"

(Mirosław Jaskólski)
04.01.2007 15:26 Edycja dokumentu (Mirosław Jaskólski)
27.09.2006 14:40 Dodano załącznik "wzór wniosku o ustalenie warunków
zabudowy .doc"

(Marcin Błażków)
27.09.2006 14:40 Usunięto załącznik "wzór wniosku o ustalenie warunków
zabudowy .doc"

(Marcin Błażków)
30.08.2006 12:36 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
30.08.2006 09:32 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
30.08.2006 09:26 Dodano załącznik "wzór wniosku o ustalenie warunków
zabudowy .doc"

(Marcin Błażków)
30.08.2006 09:25 Usunięto załącznik "druk wniosku o ustalenie warunków
zabudowy.doc"

(Marcin Błażków)
21.12.2005 09:31 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
28.11.2005 13:09 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
30.09.2005 11:47Dodano załącznik "druk wniosku o ustalenie warunków
zabudowy.doc"
(Marcin Błażków)
30.09.2005 10:58 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)