Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58

telefon: 75 46 355, 75 46 191,  tel/fax 75 46 187

e-mail: wig_um@jeleniagora.pl 

RG

RG - 3

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

1.       

Miejsce składania wniosku.

Punkt Obsługi Interesanta, ul Sudecka 29, stanowisko nr 4 „inicjatywy gospodarcze” - pokój nr 29

Wydział Rozwoju Gospodarczego Plac Ratuszowy 58, pokój nr 212

2.       

Wymagane druki.

Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży. Wnioski w załączeniu: wniosek-h lub wniosek-g

3.       

Wymagane załączniki.

1)      zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców (ksero),

2)      dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (ksero),

3)      pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (oryginał),

4)      decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) (ksero).

    /w Jeleniej Górze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny mieści się przy ul. Kasprowicza 17/.

4.       

Dokumenty do wglądu.

Oryginały dokumentów

5.       

Opłaty.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych: wg załącznika do karty.

6.       

Termin załatwienia sprawy.

W terminie do 30 dni, ustawowy dla załatwiania sprawy

7.       

Jednostka odpowiedzialna.

Wydział Rozwoju Gospodarczego  Plac Ratuszowy 58, pokój nr 212

8.       

Tryb odwoławczy.

Odwołanie od decyzji: w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji (zezwolenia); natomiast złożenie zażalenia: w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w obu przypadkach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

9.       

Opłata za odwołanie.

bez opłat

10.   

Podstawa prawna.

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zmian.).

- Uchwała Nr 73/IX/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, a także wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w określonych miejscach i obiektach na terenie miasta Jeleniej Góry.

11.   

Uwagi.

Wniosek o wydanie zezwoleń podlega ustawowo zaopiniowaniu przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 zatwierdzony przez: Barbara Chrebor - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
data zatwierdzenia: 10.05.2007r.

sprawdzono aktualność dn. 07.12.2010 r.

 

 

Załącznik do karty informacyjnej w przewodniku po usługach: nr karty RG - 3

 

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłatę, o której mowa, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

1)      525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

2)      525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa),

3)      2 100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

(opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie)

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłatę dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (do opłaty tej nie stosuje się opłat ratalnych).

W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadził sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, jest obowiązany do złożenia, w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia (za dany rok kalendarzowy), przedsiębiorca wylicza według następującego przelicznika:

- jeżeli w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

1)      37 500zł dla napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

2)      37 500zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

3)      77 000zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorca, którego roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wymienionej wyżej wartości, wnoszą opłatę podstawową.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Opłata, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem,
w trzech równych ratach, w terminach do dnia: 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłaca się w kasie Urzędu Miasta lub na konto: Bank Millennium S.A. I Oddział Jelenia Góra nr rach. 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566

W przypadku wygaśnięcia zezwolenia z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w określonych ustawą terminach - przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenia wygasły z powodu:

1)    likwidacji punktu sprzedaży,

2)    upływu terminu ważności zezwolenia,

3)    zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,

4)    zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

5)    niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w określonej wysokości

- można wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin ten nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów należy wnieść opłatę w wysokości:

1)      1,4% ogólnej wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

2)      1,4% ogólnej wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3)      2,7% ogólnej wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności wymienionego wyżej zezwolenia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
RG3
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.09.2005 14:42
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.12.2010 11:22

Rejestr zmian dokumentu

07.12.2010 11:22 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
09.11.2010 13:27 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
07.10.2010 14:53 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
13.09.2010 15:38 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
13.09.2010 15:36 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
06.09.2010 13:23 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
05.08.2010 08:36 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
04.08.2010 14:54 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
12.07.2010 12:32 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
10.03.2010 13:39 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
06.01.2010 14:28 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
08.12.2009 10:49 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
12.11.2009 12:21 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
09.09.2009 15:45 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
09.09.2009 15:45 Dodano załącznik "wniosek placówki gastronomiczne"
(Elżbieta Kopecka-Malara)
09.09.2009 15:45 Dodano załącznik "wniosek placówki handlowe"
(Elżbieta Kopecka-Malara)
09.09.2009 15:44 Usunięto załącznik wniosek-handel
(Elżbieta Kopecka-Malara)
09.09.2009 15:43 Usunięto załącznik wniosek-gastronomia
(Elżbieta Kopecka-Malara)
09.09.2009 15:27 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
12.08.2009 08:14 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
15.05.2009 12:01 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
31.03.2009 08:24 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
23.03.2009 11:30 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
02.12.2008 16:24 Dodano załącznik "wniosek-gastronomia"
(Elżbieta Kopecka-Malara)
02.12.2008 16:24 Dodano załącznik "wniosek-handel"
(Elżbieta Kopecka-Malara)
02.12.2008 16:22 Usunięto załącznik wniosek-handel.doc
(Elżbieta Kopecka-Malara)
02.12.2008 16:21 Usunięto załącznik wniosek-gastronomia.doc
(Elżbieta Kopecka-Malara)
02.12.2008 14:24 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
02.12.2008 14:15 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
08.07.2008 08:49 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
12.06.2008 11:11 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
06.05.2008 14:13 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
09.04.2008 14:02 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
14.03.2008 15:16 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
08.02.2008 14:12 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
16.01.2008 12:10 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
06.11.2007 12:52 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
09.10.2007 14:07 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
19.09.2007 12:59 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
19.09.2007 12:42 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
11.07.2007 14:19 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż alkoholu w placówkach handlowych.pdf"

(Marcin Błażków)
11.07.2007 14:17 Dodano załącznik "wniosek-gastronomia.doc"
(Marcin Błażków)
11.07.2007 14:16 Dodano załącznik "wniosek-handel.doc"
(Marcin Błażków)
11.07.2007 14:09 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż alkoholu w placówkach gastronomicznych.pdf"

(Marcin Błażków)
10.07.2007 11:02 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
17.05.2007 11:40 Zmieniono tytuł załącznika z "3.1.5.2.1.a.pdf" na
"Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w
placówkach gastronomicznych.pdf"

(Marcin Błażków)
17.05.2007 11:34 Zmieniono tytuł załącznika z "3.1.5.2.1.b.pdf" na
"Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w
placówkach handlowych.pdf"

(Marcin Błażków)
17.05.2007 11:33 Usunięto załącznik "zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1.pdf"

(Marcin Błażków)
17.05.2007 10:14 Dodano załącznik "3.1.5.2.1.b.pdf"
(Marcin Błażków)
17.05.2007 10:14 Dodano załącznik "3.1.5.2.1.a.pdf"
(Marcin Błażków)
17.05.2007 09:45 Usunięto załącznik "zezwolenie na sprzedaż alkoholu
2.pdf"

(Marcin Błażków)
17.05.2007 09:08 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
17.05.2007 08:55 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
08.09.2006 14:23 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
27.12.2005 09:37 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
27.12.2005 09:31 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
27.12.2005 09:27Dodano załącznik "zezwolenie na sprzedaż alkoholu 2.pdf"
(Marcin Błażków)
27.12.2005 09:27Dodano załącznik "zezwolenie na sprzedaż alkoholu 1.pdf"
(Marcin Błażków)
22.12.2005 11:50 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
30.09.2005 14:42 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)