Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 100 fax: (075) 75 46 159

e-mail:komunikacja_um@jeleniagora.pl

 

WK

WK7

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

Rozszerzenie uprawnień do kierowania pojazdami

 1

Miejsce składania wniosku:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - ul. Rataja 9,     58-560 Jelenia Góra lub inne ośrodki na terenie kraju Wzór wniosku w załączeniu

 2

Wymagane druki.

 • Wniosek o rozszerzenie uprawnienia do kierowania pojazdem - Wniosek w załączeniu-. wraz z kompletem dokumentów Interesanta przesłany z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego:
 • Wniosek o rozszerzenie uprawnienia do kierowania pojazdem z pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla osób ubiegających się o rozszerzenie uprawnień do kierowania pojazdami.
 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
 • Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (kat. A1, B1 i T).
 • Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. 
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań lub kserokopia posiadanego prawa jazdy:
 • B jeżeli osoba ubiega się o prawo jazdy kategorii C, C1, D lub D1.
 • B, C, C1, D lub D1 jeżeli osoba ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E.

Uwaga! Informujemy, że publikowany na naszych stronach wzór formularza wniosku, po wypełnieniu i złożeniu podpisu, będzie traktowany jako dokument przygotowany do rozpoczęcia procedury administracyjnej o ile zostanie wydrukowany na drukarce laserowej o rozdzielczości 600 dpi oraz przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. Osoby, które wydrukują nasz wzór  formularza bez zastosowania tych warunków, mogą zostać poproszone o ponowne wypełnienie wniosku na oryginalnym formularzu dostępnym w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Jelenia Góra. Utrudnienia te są spowodowane koniecznością zastosowania się do warunków technicznych skanerów odczytujących dane z formularzy.

 3

Wymagane załączniki.

Dowód uiszczenia opłaty za rozszerzenie uprawnienia do kierowania pojazdem.

 4

Dokumenty do wglądu.

Dokument tożsamości: dowód osobisty z zameldowaniem na pobyt stały w Jeleniej Górze

 5

Opłaty.

I. Opłaty urzędowe dokonywane w kasie Urzędu lub na konto: Urząd Miasta w Jeleniej Górze, Millenium Bank S.A. I/O Jelenia Góra 98116022020000000060115566

 • 70 zł – za wydanie prawa jazdy
 • 0,50 zł – opłata ewidencyjna za wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdami

II. Opłaty skarbowe

 6

Termin załatwienia sprawy.

Do 1 miesiąca

Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane

 7

Jednostka odpowiedzialna.

 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Rataja 9, 58-560 Jelenia Góra lub inne ośrodki na terenie kraju (w zakresie dostarczenia dokumentów do Wydziału Komunikacji) 
 • WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 1

 8

Tryb odwoławczy.

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 9

Opłata za odwołanie.

 • brak opłaty

 10

Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24, poz. 215 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury   z dnia 11.12.2003 w sprawie wysokości opłat i stawek wynagradzania za sprawdzanie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach.         (Dz. U. Nr  219 z 2003 r. poz. 2162)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 29.04.2004 r. w sprawie wzorów  dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 89 z 2004 r. poz.855 z póź. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października  2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217 z 2005 r. poz. 1834 z póź. zm.).  
 • Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia  2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej ( Dz. U. Nr 210, poz.1626) 

 11

Uwagi.

 • Kierujący może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy.
 • Przy odbiorze dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem należy okazać dowód osobisty z zameldowaniem na pobyt stały w Jeleniej Górze wraz z poprzednim dokumentem uprawniającym do kierowania pojazdem.
 • Prawo jazdy może zawierać ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu.
 • W przypadku reklamacji błędnie wyprodukowanego prawa jazdy termin sprawy może ulec wydłużeniu.

data utworzenia: 26.08.2005r.
data ostatniej poprawki: 18.03.2010 r.
zatwierdzony przez: Naczelnika Wydziału Komunikacji
data zatwierdzenia: 28.09.2005r.

Sprawdzono aktualność dn.:06.09.2010

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
K7
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.10.2005 12:00
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.09.2010 10:50

Rejestr zmian dokumentu

09.09.2010 10:50 Dodano załącznik "WNIOSEK na PJ.pdf"
(Marcin Błażków)
09.09.2010 10:50 Usunięto załącznik Wniosek o prawo jazdy str. 2
(Marcin Błażków)
09.09.2010 10:50 Usunięto załącznik Wniosek o prawo jazdy str. 1
(Marcin Błażków)
06.09.2010 13:55 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
26.05.2010 10:18 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
18.03.2010 12:55 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
10.08.2009 09:55 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
01.06.2009 11:29 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.05.2009 11:25 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.04.2009 10:11 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.03.2009 08:07 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.02.2009 08:01 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
19.01.2009 11:23 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
08.12.2008 10:29 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
11.09.2008 15:07 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.05.2008 12:31 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.03.2008 10:50 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.02.2008 08:11 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.01.2008 10:50 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.12.2007 09:46 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.12.2007 09:46 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
03.10.2007 10:19 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
28.06.2007 11:54 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
29.01.2007 07:58 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
29.05.2006 15:48Zmieniono tytuł załącznika z "obowiązuje od 29.05.06" na
"Wniosek o prawo jazdy str. 2"
(Marcin Błażków)
29.05.2006 15:48Zmieniono tytuł załącznika z "obowiązuje od 29.05.06" na
"Wniosek o prawo jazdy str. 1"
(Marcin Błażków)
29.05.2006 13:46Usunięto załącznik "Wnisek_na_prawo_jazdy.pdf"
(Marcin Błażków)
26.05.2006 13:43Dodano załącznik "obowiązuje od 29.05.06"
(Marcin Błażków)
26.05.2006 13:43Dodano załącznik "obowiązuje od 29.05.06"
(Marcin Błażków)
29.12.2005 15:26 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 15:22 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 14:36 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 09:44 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
28.12.2005 07:56 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 07:48Dodano załącznik "Wnisek_na_prawo_jazdy.pdf"
(Marcin Błażków)
23.12.2005 10:55 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
03.10.2005 12:00 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)