Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 100 fax: (075) 75 46 159

e-mail:komunikacja_um@jeleniagora.pl

 

WK

WK/10

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

Rejestracja pojazdu  ZAREJESTROWANEGO W JELENIEJ GÓRZE  na NOWEGO  WŁAŚCICIELA POJAZDU 

 1

Miejsce składania wniosku:

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 3

 2

Wymagane druki.

Wniosek właściciela o rejestracje pojazdu. Wniosek w załączeniu.

 3

Wymagane załączniki.

 • Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana. 
 • Dowód rejestracyjny.
 • Tablice rejestracyjne.

 4

Dokumenty do wglądu.

 • Dokument tożsamości: dowód osobisty z zameldowaniem na pobyt stały w Jeleniej Górze - osoba fizyczna
 • Aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), zaświadczenie o nadaniu nr REGON – pozostałe podmioty.

 5

Opłaty.

I. Opłaty urzędowe dokonywane po złożeniu wniosku w kasie Urzędu lub na konto: Urząd Miasta w Jeleniej Górze, Millenium Bank S.A. I/O Jelenia Góra 98116022020000000060115566

Gdy pojazd był zarejestrowany z tablicami wydanymi do 30.04.2000 r. (czarne tablice)

 • 80 zł – tablice rejestracyjne samochodowe .
 • 30 zł – tablica rejestracyjna motorowerowa.
 • 40 zł – tablica rejestracyjna motocyklowa, ciągnikowa, na przyczepę.
 • 13,50 zł – pozwolenie czasowe.
 • 18,50 zł – nalepka kontrolna na szybę pojazdu (jeżeli jest wymagana).
 • 12,50 zł – komplet znaków legalizacyjnych.
 • 54 zł – dowód rejestracyjny.
 • 2 zł – opłata ewidencyjna

Gdy pojazd był zarejestrowany z tablicami wydanymi po 30.04.2000 r. (białe tablice o wyróżniku DJ)

 • 80 zł – tablice rejestracyjne samochodowe (jeśli zachodzi konieczność wymiany)
 • 30 zł – tablica rejestracyjna motorowerowa (jeśli zachodzi konieczność wymiany)
 • 40 zł – tablica rejestracyjna motocyklowa, ciągnikowa, na przyczepę (jeśli zachodzi konieczność wymiany)
 • 13,50 zł – pozwolenie czasowe.
 • 18,50 zł – nalepka kontrolna na szybę pojazdu (jeżeli jest wymagana i zachodzi konieczność wymiany)
 • 12,50 zł – komplet znaków legalizacyjnych.
 • 54,00 zł – dowód rejestracyjny.
 • 2 zł – opłata ewidencyjna

II. Opłata skarbowa

 • brak opłat

 6

Termin załatwienia sprawy.

Niezwłocznie – w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca

Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane wymagające postępowania wyjaśniającego.

 7

Jednostka odpowiedzialna.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 3

 8

Tryb odwoławczy.

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 9

Opłata za odwołanie.

 10

Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z póź. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tekst jednility Dz. U. z 2007, Nr 186, poz. 1322 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U.z 2007  Nr 137, poz. 968 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 59 poz.421).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. nr 230 poz. 2302 z póź. zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia  2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej ( Dz. U. Nr 210 , poz. 1626)

 11

Uwagi.

 • Sprawę rejestracji może załatwiać wnioskodawca (właściciel lub właściciele) – osoby fizyczne lub uprawniony pełnomocnik – dla pozostałych podmiotów.
 • Tablice rejestracyjne zawsze podlegają wymianie w przypadku złego stanu technicznego lub gdy są to tablice starego wzoru (czarne tło)
 • Nalepkę kontrolną na szybę wymienia się w przypadku wymiany tablic rejestracyjnych
 • Przy złożeniu wniosku należy okazać aktualne ubezpieczenie OC.
 • Jeżeli w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym brak jest wszystkich danych technicznych pojazdu, to należy przedłożyć zaświadczenie ze Stacji Kontroli Pojazdów ustalające brakujące dane.
 • W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu (pomiędzy właścicielem wymienionym w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, a zbywcą wymienionym w dowodzie własności pojazdu).
 • Wymagane dokumenty do wniosku powinny być złożone w formie oryginału.

data utworzenia: 26.08.2005r.
data ostatniej poprawki: 18.03.2010 r..
zatwierdzony przez: Naczelnika Wydziału Komunikacji
data zatwierdzenia: 28.09.2005r.

Sprawdzono aktualność dn.:06.09.2010 r.

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
K10
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.10.2005 12:47
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.09.2010 14:01

Rejestr zmian dokumentu

06.09.2010 14:01 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
26.05.2010 10:20 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
18.03.2010 12:59 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
15.02.2010 17:34 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
15.02.2010 17:19 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
15.02.2010 17:19 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
18.11.2009 14:04 Dodano załącznik "NOWY WNIOSEK od 2007 r..doc"
(Marcin Błażków)
18.11.2009 12:59 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
18.11.2009 12:51 Usunięto załącznik NOWY WNIOSEK WK 8 - 11 , WK 14, WK19,
WK22.doc

(Marcin Błażków)
10.08.2009 09:58 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
01.06.2009 11:38 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.05.2009 11:27 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.04.2009 10:30 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.03.2009 08:09 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.02.2009 08:03 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
19.01.2009 11:25 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
08.12.2008 10:31 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
11.09.2008 15:13 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.05.2008 12:33 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.03.2008 10:55 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.02.2008 08:19 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.01.2008 10:58 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.12.2007 10:13 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.10.2007 10:40 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
03.10.2007 10:46 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
28.06.2007 11:25 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
29.01.2007 08:15 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
29.12.2006 14:20 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
18.04.2006 14:20 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 15:32 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 14:02 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 10:08 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
29.12.2005 10:06 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
28.12.2005 07:54Dodano załącznik "NOWY WNIOSEK WK 8 - 11 , WK 14, WK19,
WK22.doc"
(Marcin Błażków)
23.12.2005 11:11 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
03.10.2005 12:47 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)