Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 100 fax: (075) 75 46 159

 

WK

WK/11

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

Rejestracja pojazdu sprowadzonego indywidualnie z zagranicy.

 1.

Miejsce składania wniosku:

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 4

 2.

Wymagane druki.

Wniosek właściciela o rejestracje pojazdu - patrz załącznik

 3.

Wymagane załączniki.

·          Dowód własności pojazdu- oryginał  (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).

·          Dowód rejestracyjny jeżeli pojazd był zarejestrowany- oryginał  .

·          W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa nie będącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wspólnym Handlu ( EFTA ) - stroną umowy o europejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego o którym wyżej mowa , dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację , wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.

·          Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy , w zrozumieniu przepisów o podatku akcyzowym ,jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju " samochód inny " , podrodzaj " czterokołowiec" ( kategoria homologacyjna L7e ) lub podrodzaj " czterokołowiec lekki " ( kategoria homologacyjna L6e ) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.

·          Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług (VAT) lub brak obowiązku podatkowego w tym zakresie.

·          Wyciąg ze świadectwa homologacji zgodny ze wspólnotową procedurą homologacji ( pojazdy nowe )

·          dokument potwierdzający wykonanie badania technicznego i jego terminie ważności ( pojazdy używane zarejestrowane ):

·          dowód rejestracyjny pojazdu  wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA ) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zawierajacy informacje o wykonanym badaniu technicznym i jego terminie ważności albo

·          dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zawierający informację o wykonanym badaniu technicznym i jego terminie ważności albo

·          zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego

·          Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy:

·          tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza do wniosku stosowne oświadczenie .

·          dowód wniesienia wymaganych opłat.

·          dowód wpłaty tzw. opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł ( więcej informacji w uwagach )

·           dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość właściciela - w przypadku osób fizycznych albo

·           dokumenty potwierdzający reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej , np.:

          - wypis z Krajowego Sądu Rejestrowego,

          - umowa spółki i zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

          - statut jednostki lub podmiotu.

 

 4.

Dokumenty do wglądu.

Dokument tożsamości: dowód osobisty z zameldowaniem na pobyt stały w Jeleniej Górze - osoba fizyczna

Aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), zaświadczenie o nadaniu nr REGON – pozostałe podmioty.

 5.

Opłaty.

I. Opłaty urzędowe dokonywane po złożeniu wniosku w kasie Urzędu lub na konto: Urząd Miasta w Jeleniej Górze, Millenium Bank S.A. I/O Jelenia Góra 98116022020000000060115566

80 zł – tablice rejestracyjne samochodowe (jeśli zachodzi konieczność wymiany).

30 zł – tablica rejestracyjna motorowerowa.

40 zł – tablica rejestracyjna motocyklowa, ciągnikowa, na przyczepę.

1 000 zł - tablice indywidualne samochodowe.

13,50 zł – pozwolenie czasowe.

18,50 zł – nalepka kontrolna na szybę pojazdu (jeżeli zachodzi konieczność wymiany).

12,50 zł – komplet znaków legalizacyjnych.

54 zł – dowód rejestracyjny.

75 zł – karta pojazdu.

2,50 zł – opłata ewidencyjna

II. Opłata skarbowa

 • brak opłat

III. Opłata „ recyklingowa „ : 

         Winna być dokonana  na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej  w wysokości  500 zł , na konto :  NFOŚiGW  w BGK III Oddział Warszawa

nr  65 1130 1062 0000 0109 9520 0014

        Dowód wpłaty powinien zawierać  określone cechy identyfikacyjne – numeru VIN albo numeru nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu , którego opłata dotyczy. .

 6.

Termin załatwienia sprawy.

Niezwłocznie – w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca

Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane wymagające postępowania wyjaśniającego.

 7.

Jednostka odpowiedzialna.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 4

 8.

Tryb odwoławczy.

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 9.

Opłata za odwołanie.

- brak opłaty

 10.

Podstawa prawna.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z póź.zmianami).

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zmianami ).

Ustawa  z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji ( Dz. U. Nr 25 , poz. 202 z póź. zmianami )

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.,Nr 186, poz. 1322 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j.Dz. U.z 2007,  Nr 137, poz. 968 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa  z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 59, poz.421).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. nr 230 poz. 2302 z póź. zmianami ).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia  2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej ( Dz. U. Nr 210, poz. 1626)

 11.

Uwagi ( dodatkowe informacje ).

 • Sprawę rejestracji może załatwiać wnioskodawca (właściciel lub właściciele) – osoby fizyczne lub uprawniony pełnomocnik – dla pozostałych podmiotów.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 • Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego należy okazać aktualne ubezpieczenie OC.
 • W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu (pomiędzy właścicielem wymienionym w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, a zbywcą wymienionym w dowodzie własności pojazdu – nie dotyczy pojazdów sprowadzonych z zagranicy w przypadku gdy przeniesienie prawa własności nastąpiło za granicą ).
 • Wymagane dokumenty do wniosku powinny być złożone w formie oryginału.
 • tzw. opłata recyklingowa dotyczy pojazdów samochodowych zaliczonych do kategorii M1 i N1 oraz trójkołowych pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli trójkołowych.
 • kategoria M1 - pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające nie więcej niż 8 miejsc, oprócz siedzenia kierowcy,
 • kategoria N1 - pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu ładunków mające max . dopuszczalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 tony,
 • Opłatę recyklingową należy dokonywać na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Banku Gospodarstwa Krajowego III Oddział Warszawa  
  Nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014 , dowód wpłaty musi zawierać określenie cech identyfikacyjnych pojazdu.
 • W przypadku gdy sprowadzony pojazd jest przedmiotem dostawy dokonanej przez podatnika podatku od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dokonaniem pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług ( VAT ) lub braku obowiązku w tym zakresie :

          1. o którym mowa w art. 71 ust. 1 pkt. 8 lit. a ustawy Prawo o ruchu drogowym ,        może być zastąpione fakturą z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług potwierdzającą dokonanie tej dostawy przez tego podatnika,

          2. o którym mowa w art.71 ust. 1 pkt. 8 lit. b ustawy Prawo o ruchu drogowym , może być zastąpione fakturą dokumentującą czynności , których podstawą opodatkowania jest marża, potwierdzająca dokonanie tej dostawy przez tego podatnika

- pod warunkiem , że odsprzedaż pojazdów stanowi przedmiot działalności tego podatnika "

 • W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia utraty, kradzieży, zagubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą , właściciel pojazdu dołącza do wniosku wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego albo:
  • - zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zgubionym dokumencie , niezbędne do rejestracji ( art. 72 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym ), oraz
  • - zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji w kraju lub zagranicą potwierdzające zgłoszenie kradzieży tego dokumentu.

W przypadku, o którym wyżej mowa , jeżeli organ rejestrujący właściwy  ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu za granicą odmówi pisemnie wydania zaświadczenia, organ rejestrujący może wystąpić do tego organu o potwierdzenie danych zawartych w utraconym , skradzionym, zagubionym lub zniszczonym dowodzie rejestracyjnym . Uzyskane przez organ rejestrujący pisemne lub elektroniczne potwierdzenie z organu za granicą zastępuje zaświadczenie , o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 • Konfederację Szwajcarską i państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym, Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym traktuje się tak samo jak państwo członkowskie Unii Europejskiej,
 • badaniu okresowemu przed pierwszą rejestracją w Polsce nie podlega:

            - pojazd nowy, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym, Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

           - zarejestrowany pojazd sprowadzony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym, Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym:

 a)   na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w okresie od dnia pierwszej rejestracji za granicą do dnia terminu okresowego badania technicznego określonego w art. 81 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym, lub

 b)   w którego dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przedstawionym do rejestracji, zawarta jest informacja o wykonanym badaniu technicznym i jego terminie ważności

- z wyjątkiem taksówki osobowej, pojazdu uprzywilejowanego lub pojazdu odpowiednio przystosowanego lub wyposażonego zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu oraz pojazdu przystosowanego konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego,

·          jeżeli w zagranicznym dowodzie rejestracyjnym brak jest danych pojazdu  niezbędnych do rejestracji to należy przedstawić zaświadczenie z badań technicznych pojazdu ustalających brakujące dane.

   Dane niezbędne do rejestracji pojazdu to:

-         maksymalna masa całkowita pojazdu, wyłączając motocykle i motorowery (w kg),

-         dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg),

-        dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg),

-         masa własna pojazdu; (w kg),

-         liczba osi,

-         maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),

-         maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),

-         pojemność silnika (w cm3),

-         maksymalna moc netto silnika (w kW),

-         rodzaj paliwa,

-         liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy,

-         liczba miejsc stojących, jeżeli występuje,

-         największy dopuszczalny nacisk osi (KN),

-         rodzaj pojazdu,

-         przeznaczenie

-         rok produkcji.

·          jeżeli w zagranicznym dowodzie rejestracyjnym nie określono wyłącznie roku produkcji pojazdu to zamiast zaświadczenia, o którym mowa wyżej jako dowód w tej sprawie można przedłożyć opinię rzeczoznawcy albo zaświadczenie producenta (jego przedstawiciela w Polsce) określające rok produkcji pojazdu (nie dotyczy to tylko europejskich pojazdów marki FORD, w którego numerze nadwozia w jego 11 znaku producent podał rok produkcji pojazdu),

data utworzenia: 26.08.2005r.
data ostatniej poprawki: 06.09.2010 r.
zatwierdzony przez: Naczelnika Wydziału Komunikacji
data zatwierdzenia: 28.09.2005r.

Sprawdzono aktualność dn.:06.09.2010 r.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
K11
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.10.2005 12:49
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.09.2010 13:50

Rejestr zmian dokumentu

06.09.2010 13:50 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.09.2010 13:47 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
26.05.2010 10:21 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
18.03.2010 13:01 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
15.02.2010 17:33 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.01.2010 12:46 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
18.11.2009 14:01 Dodano załącznik "NOWY WNIOSEK od 2007 r..doc"
(Marcin Błażków)
18.11.2009 14:00 Usunięto załącznik NOWY WNIOSEK WK 8 - 11 , WK 14, WK19,
WK22.doc

(Marcin Błażków)
23.09.2009 13:10 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
23.09.2009 13:03 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
10.08.2009 09:58 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
01.06.2009 12:21 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
01.06.2009 11:45 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.05.2009 11:28 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.04.2009 10:32 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.03.2009 08:18 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.02.2009 08:04 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
19.01.2009 11:26 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
03.12.2008 14:31 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
12.09.2008 10:36 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.05.2008 12:33 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.03.2008 10:56 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.02.2008 08:25 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.01.2008 12:09 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.12.2007 10:16 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.10.2007 10:42 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
03.10.2007 10:49 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
28.06.2007 11:20 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
29.01.2007 08:21 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
29.01.2007 08:21 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
29.01.2007 08:21 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
29.12.2006 14:26 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
20.04.2006 13:16 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
20.04.2006 13:11 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
18.04.2006 13:47 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
18.04.2006 13:44 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
30.12.2005 10:12 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 15:36 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 13:53 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 08:03 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 07:55Dodano załącznik "NOWY WNIOSEK WK 8 - 11 , WK 14, WK19,
WK22.doc"
(Marcin Błażków)
23.12.2005 11:39 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
03.10.2005 12:49 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)