Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 100 fax: (075) 75 46 159

e-mail:komunikacja_um@jeleniagora.pl

 

WK

WK/12

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

Utrata lub zniszczenie tablic rejestracyjnych.

 

Miejsce składania wniosku:

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 3

 

Wymagane druki.

Wniosek właściciela o wymianę tablic/y rejestracyjnej/ych pojazdu lub wniosek o wydanie wtórnika zniszczonej/ych tablic/y rejestracyjnej/ych (o rodzaju wystąpienia decyduje wnioskodawca). Wniosek w załączeniu.

 

Wymagane załączniki.

 • Dowód rejestracyjny.
 • Karta pojazdu (jeśli była wydana)
 • Zaświadczenie wydane przez policję - w przypadku kradzieży tablic/y.
 • Oświadczenie złożone przez właściciela pod odpowiedzialnością karną na okoliczność utraty tablic/y -     w przypadku utraty tablicy ( złożone na wniosku ).
 • Dotychczasowe tablica/e rejestracyjna/e - w przypadku zniszczenia tablicy.

 

Dokumenty do wglądu.

 • Dokument tożsamości: dowód osobisty z zameldowaniem na pobyt stały w Jeleniej Górze - osoba fizyczna
 • Aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), zaświadczenie o nadaniu nr REGON – pozostałe podmioty.

 

Opłaty.

I. Opłaty urzędowe dokonywane po złożeniu wniosku w kasie Urzędu lub na konto: Urząd Miasta w Jeleniej Górze, Millenium Bank S.A. I/O Jelenia Góra 98116022020000000060115566

 • 80 zł – tablice rejestracyjne samochodowe
 • 30 zł – tablica rejestracyjna motorowerowa.
 • 40 zł – tablica rejestracyjna motocyklowa, ciągnikowa, na przyczepę.
 • 18,50 zł – pozwolenie czasowe.
 • 18,50 zł – nalepka kontrolna na szybę pojazdu .
 • 12,50 zł – komplet znaków legalizacyjnych..
 • 54,00 zł – dowód rejestracyjny.
 • 2,00 zł – opłata ewidencyjna

II. Opłaty skarbowe

- brak

 

Termin załatwienia sprawy.

Niezwłocznie – w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca

Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane wymagające postępowania wyjaśniającego.

 

Jednostka odpowiedzialna.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 3

 

Tryb odwoławczy.

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Opłata za odwołanie.

- bez opłat.

 

Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.,Nr 186, poz. 1322 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j.Dz. U.z 2007 r.,  Nr 137, poz. 968 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 59 poz.421)..
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. nr 230 poz. 2302 z póź. zmianami )
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia  2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej ( Dz. U. Nr 210, poz. 1626)

 

Uwagi.

Sprawę może załatwiać wnioskodawca (właściciel lub właściciele) – osoby fizyczne lub uprawniony pełnomocnik – dla pozostałych podmiotów.

Przy składaniu wniosku należy okazać aktualne ubezpieczenie OC.

data utworzenia: 26.08.2005r.
data ostatniej poprawki: 18.03.2010.
zatwierdzony przez: Naczelnika Wydziału Komunikacji
data zatwierdzenia: 28.09.2005r.

Sprawdzono aktualność dn.:06.09.2010 r.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
K12
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.10.2005 12:55
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.09.2010 14:02

Rejestr zmian dokumentu

06.09.2010 14:02 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
26.05.2010 10:22 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
18.03.2010 13:03 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
15.02.2010 17:38 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
15.02.2010 17:37 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
10.08.2009 09:59 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
01.06.2009 11:46 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.05.2009 11:29 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.04.2009 10:32 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.03.2009 08:18 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.02.2009 08:05 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
19.01.2009 11:27 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
08.12.2008 10:56 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
12.09.2008 10:36 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.05.2008 12:35 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.03.2008 10:58 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.02.2008 08:26 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.01.2008 12:13 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.12.2007 10:19 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.10.2007 10:43 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
03.10.2007 10:52 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
28.06.2007 11:17 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
29.12.2006 14:28 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
18.04.2006 14:23 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
30.12.2005 10:15 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 13:44 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 08:05 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 07:56Dodano załącznik "Podanie o wymianę tablic
rejestracyjnych WK12.doc"
(Marcin Błażków)
23.12.2005 11:43 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
03.10.2005 12:55 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)