Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 100 fax: (075) 75 46 159

e-mail:komunikacja_um@jeleniagora.pl

 

WK

WK/14

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą adresu.

 

Miejsce składania wniosku:

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 3 (w przypadku zmiany adresu w obrębie Jeleniej Góry), pok. nr 4 (w przypadku zmiany adresu spoza Jeleniej Góry na Jelenią Górę)

 

Wymagane druki.

Zgłoszenie o zmianie adresu w obrębie miasta Jeleniej Góry. Zgłoszenie w załączeniu.

Wniosek o rejestrację pojazdu w związku ze zmianą adresu spoza Jeleniej Góry na Jelenią Górę Wniosek w załączeniu.

 

Wymagane załączniki.

 • Dowód rejestracyjny.
 • Karta pojazdu (jeśli była wydana)
 • Tablice rejestracyjne

 

Dokumenty do wglądu.

 • Dokument tożsamości: dowód osobisty z zameldowaniem na pobyt stały w Jeleniej Górze - osoba fizyczna lub zaświadczenie z ewidencji ludności potwierdzające zameldowanie na pobyt stały w Jeleniej Górze
 • Aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), zaświadczenie o nadaniu nr REGON – pozostałe podmioty.

 

Opłaty.

I. Opłaty urzędowe dokonywane po złożeniu wniosku w kasie Urzędu lub na konto: Urząd Miasta w Jeleniej Górze, Millenium Bank S.A. I/O Jelenia Góra 98116022020000000060115566

W przypadku zmiany adresu w obrębie Jeleniej Góry

 • 80 zł – tablice rejestracyjne samochodowe (jeśli zachodzi konieczność wymiany w przypadku złego stanu technicznego tablic/y)
 • 30 zł – tablica rejestracyjna motorowerowa (jeżeli zachodzi konieczność wymiany w przypadku złego stanu technicznego tablicy)
 • 40 zł – tablica rejestracyjna motocyklowa (jeżeli zachodzi konieczność wymiany w przypadku złego stanu technicznego tablicy)
 • 40 zł – tablica rejestracyjna na przyczepę (jeżeli zachodzi konieczność wymiany w przypadku złego stanu technicznego tablicy)
 • 18,50 zł – pozwolenie czasowe
 • 18,50 zł – nalepka kontrolna na szybę pojazdu (jeżeli jest wymagana i zachodzi konieczność wymiany w związku ze zmianą tablic)
 • 12,50 zł – komplet znaków legalizacyjnych (gdy pojazd był zarejestrowany z tablicami wydanymi po 30.04.2000 r. - białe tablice o wyróżniku DJ)
 • 54 zł – dowód rejestracyjny.
 • 1 zł – opłata ewidencyjna

W przypadku zmiany adresu spoza Jeleniej Góry na Jelenią Górę

 • 80 zł – tablice rejestracyjne samochodowe
 • 30 zł – tablica rejestracyjna motorowerowa.
 • 40 zł – tablica rejestracyjna motocyklowa.
 • 40 zł – tablica rejestracyjna na przyczepę.
 • 13,50 zł – pozwolenie czasowe
 • 18,50 zł – nalepka kontrolna na szybę pojazdu (jeżeli jest wymagana)
 • 12,50 zł – komplet znaków legalizacyjnych.
 • 54 zł – dowód rejestracyjny.
 • 2 zł – opłata ewidencyjna

II. Opłaty skarbowe

- brak opłat

 

Termin załatwienia sprawy.

Niezwłocznie – w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca

Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane wymagające postępowania wyjaśniającego.

 

Jednostka odpowiedzialna.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 3 (w przypadku wydania nowego dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą adresu w obrębie Jeleniej Góry),

pok. nr 4 (w przypadku wydania nowego dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą adresu spoza  Jeleniej Góry na Jelenią Górę)

 

Tryb odwoławczy.

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Opłata za odwołanie.

 

Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. , Nr 186, poz. 1322 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach ( t.j. Dz. U. z 2007 r,, Nr 137, poz. 968 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 59 poz.421).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. nr 230 poz. 2302 z póź. zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej ( Dz. U. Nr 210, poz. 1626)

 

Uwagi.

 • Sprawę rejestracji może załatwiać wnioskodawca (właściciel lub właściciele) – osoby fizyczne lub uprawniony pełnomocnik – dla pozostałych podmiotów.
 • W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, powodującej zmianę właściwości miejscowej organu rejestrującego, organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu dokonuje rejestracji pojazdu
 • W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, niepowodującej zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego, organ rejestrujący wydaje nowy dowód rejestracyjny oraz dokonuje legalizacji tablic rejestracyjnych.
 • Przy składaniu wniosku należy okazać aktualne ubezpieczenie OC.

data utworzenia: 26.08.2005r.
data ostatniej poprawki: .18.03.2010.
zatwierdzony przez: Naczelnika Wydziału Komunikacji
data zatwierdzenia: 28.09.2005r.

Sprawdzono aktualność dn.:06.09.2010 r.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
K14
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.10.2005 13:05
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.09.2010 14:03

Rejestr zmian dokumentu

06.09.2010 14:03 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.09.2010 14:03 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
26.05.2010 10:23 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
18.03.2010 13:06 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
15.02.2010 17:42 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
18.11.2009 14:09 Dodano załącznik "NOWY WNIOSEK od 2007 r..doc"
(Marcin Błażków)
18.11.2009 14:09 Usunięto załącznik NOWY WNIOSEK WK 8 - 11 , WK 14, WK19,
WK22.doc

(Marcin Błażków)
10.08.2009 10:00 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
01.06.2009 11:47 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.05.2009 11:30 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.04.2009 10:34 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.03.2009 08:20 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.02.2009 08:07 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
19.01.2009 11:28 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
08.12.2008 11:36 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
12.09.2008 10:39 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.05.2008 12:39 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.03.2008 11:03 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.02.2008 08:33 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.01.2008 12:17 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.12.2007 10:28 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.10.2007 10:47 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
03.10.2007 10:58 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
03.10.2007 10:51 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
03.10.2007 10:50 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
28.06.2007 11:02 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
01.01.2007 20:23 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
18.04.2006 14:28 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
30.12.2005 10:25 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 13:32 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 13:23Dodano załącznik "Wniosek o zmianę danych charakt. pojazd
WK14.doc"
(Marcin Błażków)
28.12.2005 08:08 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 08:00Dodano załącznik "NOWY WNIOSEK WK 8 - 11 , WK 14, WK19,
WK22.doc"
(Marcin Błażków)
23.12.2005 12:01 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
21.12.2005 23:14 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
03.10.2005 13:05 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)