Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 100 fax: (075) 75 46 159

e-mail:komunikacja_um@jeleniagora.pl

 

WK

WK/15

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

Wydanie  dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję LUB INNY UPRAWNIONY ORGAN KONTROLI DROGOWEJ.

 1.

Miejsce składania wniosku:

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 10

 2.

Wymagane druki.

Wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. Wzór wniosku w załaczeniu

 3.

Wymagane załączniki.

 • Pokwitowanie policyjne o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego.
 • Tablice rejestracyjne (jeżeli zatrzymanie dowodu spowodowane było ich zniszczeniem).
 • Karta pojazdu (jeśli była wydana)
 • Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym dopuszczające pojazd do ruchu po ustaniu przyczyny zatrzymania dowodu.

 4.

Dokumenty do wglądu.

 • Dokument tożsamości: dowód osobisty z zameldowaniem na pobyt stały w Jeleniej Górze - osoba fizyczna
 • Aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), zaświadczenie o nadaniu nr REGON – pozostałe podmioty.

 5.

Opłaty.

I. Opłaty skarbowe

- brak opłat

 6.

Termin załatwienia sprawy.

Niezwłocznie

 7.

Jednostka odpowiedzialna.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 10

 8.

Tryb odwoławczy.

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 9.

Opłata za odwołanie.

 10.

Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.12.2003 w sprawie opłaty ewidencyjnej, o której mowa w przepisach ustawy – „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U.  Nr 227 z 2003, poz. 2254 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 186, poz. 1322 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j.Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152).

 11.

Uwagi.

 • Sprawę może załatwiać wnioskodawca (właściciel lub właściciele) – osoby fizyczne lub uprawniony pełnomocnik – dla pozostałych podmiotów.
 • Jeśli dowód został zatrzymany za brak ważnego obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC), odbierany jest w Komendzie /Komisariacie Policji właściwej ze względu na miejsce zatrzymania dowodu.
 • Jeśli dowód został zatrzymany ze względu na zniszczenie dokumentu lub tablic rejestracyjnych należy wystąpić o wymianę dowodu lub tablic rejestracyjnych.
 • Przy składaniu wniosku należy okazać aktualne ubezpieczenie OC.

data utworzenia: 26.08.2005r.
data ostatniej poprawki: 05.12.2007
zatwierdzony przez: Naczelnika Wydziału Komunikacji
data zatwierdzenia: 28.09.2005r.

Sprawdzono aktualność dn.: 06.09.2010 r.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
K15
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.10.2005 13:10
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.09.2010 14:04

Rejestr zmian dokumentu

06.09.2010 14:04 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
26.05.2010 10:23 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
18.03.2010 13:07 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
15.02.2010 17:43 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
10.08.2009 10:01 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
01.06.2009 11:48 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.05.2009 11:31 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.04.2009 10:35 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.03.2009 08:20 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.02.2009 08:07 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
19.01.2009 11:29 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
08.12.2008 11:38 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
12.09.2008 10:40 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.05.2008 12:39 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.03.2008 11:04 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.02.2008 08:34 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.01.2008 12:18 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.12.2007 10:31 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.10.2007 10:49 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
03.10.2007 10:59 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
28.06.2007 10:55 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
28.06.2007 10:52 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
01.01.2007 20:26 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
30.12.2005 10:34 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 13:26 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 08:13 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 08:02Dodano załącznik "Podanie o zwrot dow. rejestr.
zatrzymanego przez Policję WK15.doc"
(Marcin Błażków)
23.12.2005 12:10 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
03.10.2005 13:10 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)