Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 100 fax: (075) 75 46 159

e-mail:komunikacja_um@jeleniagora.pl

 

WK

WK/16

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.

 

Miejsce składania wniosku:

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 3

 

Wymagane druki.

Wniosek właściciela o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego Wniosek w załączeniu.

 

Wymagane załączniki.

 • Wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów, prowadzonego przez stacje kontroli pojazdów, określające następny termin badania technicznego pojazdu, jeżeli termin następnych badań technicznych pojazdu nie jest możliwy do odczytania z dowodu rejestracyjnego ( w przypadku jego uszkodzenia )
 • Karta pojazdu (jeśli była wydana).
 • Oświadczenie właściciela pod odpowiedzialnością karną o utracie dokumentu ( złożone na wniosku ).
 • Dotychczasowy dowód rejestracyjny (w przypadku zniszczenia).
 • Tablice rejestracyjne.

 

Dokumenty do wglądu.

 • Dokument tożsamości: dowód osobisty z zameldowaniem na pobyt stały w Jeleniej Górze - osoba fizyczna
 • Aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), zaświadczenie o nadaniu nr REGON – pozostałe podmioty.

 

Opłaty.

I. Opłaty urzędowe dokonywane po złożeniu wniosku w kasie Urzędu lub na konto: Urząd Miasta w Jeleniej Górze, Millenium Bank S.A. I/O Jelenia Góra 98116022020000000060115566

 • 18,50 zł – pozwolenie czasowe.
 • 12,50 zł – komplet znaków legalizacyjnych.
 • 54 zł – dowód rejestracyjny.
 • 1 zł – opłata ewidencyjna

II. Opłaty skarbowe

- brak opłat

 

Termin załatwienia sprawy.

Niezwłocznie – w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca

Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane wymagające postępowania wyjaśniającego.

 

Jednostka odpowiedzialna.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 3

 

Tryb odwoławczy.

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Opłata za odwołanie.

  - brak opłat.

 

Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 186, poz. 1322 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U.z 2007 r.  Nr 137, poz. 968 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 59 poz.421).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. nr 230 poz. 2302)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej ( Dz. U. Nr 210, poz. 1626)

 

Uwagi.

 • Sprawę może załatwiać wnioskodawca (właściciel lub właściciele) – osoby fizyczne lub uprawniony pełnomocnik – dla pozostałych podmiotów.
 • Jeżeli w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym brak jest wszystkich danych technicznych pojazdu, to należy przedłożyć zaświadczenie ze Stacji Kontroli Pojazdów ustalające brakujące dane.
 • Przy składaniu wniosku należy okazać aktualne ubezpieczenie OC.

data utworzenia: 26.08.2005r.
data ostatniej poprawki: 18.03.2010
zatwierdzony przez: Naczelnika Wydziału Komunikacji
data zatwierdzenia: 28.09.2005r.

Sprawdzono aktualność dn.:06.09.2010 r.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
K16
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.10.2005 13:12
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.09.2010 14:05

Rejestr zmian dokumentu

06.09.2010 14:05 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
26.05.2010 10:24 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
18.03.2010 13:08 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
15.02.2010 17:53 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
15.02.2010 17:45 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
15.02.2010 17:45 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
10.08.2009 10:02 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
01.06.2009 11:49 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.05.2009 11:31 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.04.2009 10:35 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.03.2009 08:21 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.02.2009 08:08 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
19.01.2009 11:31 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
08.12.2008 11:50 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
12.09.2008 10:41 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.05.2008 12:40 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.03.2008 11:04 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.02.2008 08:35 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.01.2008 12:19 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.12.2007 10:34 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.10.2007 10:52 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
03.10.2007 11:01 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
28.06.2007 10:48 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
01.01.2007 20:29 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
18.04.2006 14:32 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
30.12.2005 10:42 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 13:22 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 08:21 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 08:06Dodano załącznik "Podanie o wtórnik dow. rej. z popwodu
zagubienia,kradzieży WK 16.doc"
(Marcin Błażków)
23.12.2005 12:15 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
03.10.2005 13:12 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)