Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 100 fax: (075) 75 46 159

e-mail:komunikacja_um@jeleniagora.pl

 

WK

WK/19

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

wyrejestrowanie pojazdu.

 1.

Miejsce składania wniosku:

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 10

 2.

Wymagane druki.

Wniosek właściciela o wyrejestrowanie pojazdu. Wniosek w załączeniu.

 3.

Wymagane załączniki.

W zależności od przyczyny wyrejestrowania:

Przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów

 • zaświadczenie o demontażu pojazdu albo równoważny dokument wydany w innym państwie,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • karta pojazdu (jeśli była wydana)
 • tablice rejestracyjne
 • dowód uiszcenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji o ryrejestrowaniu pojazddu

Kradzież pojazdu

 • stosowne oświadczenie właściciela złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • karta pojazdu (jeśli była wydana)
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu.

Wywóz pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicą

 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą
 • tłumaczenie dokumentu potwierdzającego rejestrację za granicą.
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu

Zniszczenie (kasacja) pojazdu za granicą

 • dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • karta pojazdu (jeśli była wydana),
 • tablice rejestracyjne.
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu

Udokumentowana trwała i zupełna utrata posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności

 • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadanego pojazdu,
 • dokument potwierdzający wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz miasta na realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w mieście zgodną z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r.,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • karta pojazdu (jeśli była wydana),
 • tablice rejestracyjne.
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu

Przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów

 • zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • karta pojazdu (jeśli była wydana)
 • tablice rejestracyjne
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu

 4.

Dokumenty do wglądu.

 • Dokument tożsamości: dowód osobisty z zameldowaniem na pobyt stały w Jeleniej Górze - osoba fizyczna
 • Aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), zaświadczenie o nadaniu nr REGON – pozostałe podmioty.

 5.

Opłaty.

Opłata skarbowa

10 zł - Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje  – z chwilą złożenia wniosku  o dokonanie   czynności urzędowej  - wydania decyzji . Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w  kasie Urzędu lub   bezgotówkowo na niżej wymieniony  rachunek ( konto )  tut. Urzędu :

Urząd  Miasta   Jelenia Góra

MILLENIUM BANK  S.A.     I/O Jelenia Góra

98116022020000000060115566

 6.

Termin załatwienia sprawy.

Niezwłocznie

 7.

Jednostka odpowiedzialna.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 10

 8.

Tryb odwoławczy.

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 9.

Opłata za odwołanie.

- brak opłaty

 10.

Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listpada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152).
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji                             (Dz. U. Nr 25, poz. 202 z póź. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.,Nr 186, poz. 1322 z póź. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach   (t.j.Dz. U.z 2007 r,  Nr 137 poz. 968 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz. U. Nr 44, poz. 419).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. Nr 62,    poz. 554)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego (Dz. U. Nr 116, poz. 973)

 11.

Uwagi.

 • Sprawę wyrejestrowania może załatwiać wnioskodawca (właściciel lub właściciele) – osoby fizyczne lub uprawniony pełnomocnik – dla pozostałych podmiotów.
 • W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu (jeśli była wydana) lub tablic (tablicy) rejestracyjnych właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzią karną za składanie fałszywych zeznań.
 • Przy składaniu wniosku należy okazać aktualne ubezpieczenie OC

data utworzenia: 26.08.2005r.
data ostatniej poprawki: 18.03.2010 r.
zatwierdzony przez: Naczelnika Wydziału Komunikacji
data zatwierdzenia: 28.09.2005r.

Sprawdzono aktualność dn.: 06.09.2010 r.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
K19
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.10.2005 13:23
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.09.2010 14:07

Rejestr zmian dokumentu

06.09.2010 14:07 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
26.05.2010 10:26 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
18.03.2010 13:12 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
15.02.2010 18:17 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
18.11.2009 14:21 Dodano załącznik "NOWY WNIOSEK od 2007 r..doc"
(Marcin Błażków)
18.11.2009 14:21 Usunięto załącznik NOWY WNIOSEK WK 8 - 11 , WK 14, WK19,
WK22.doc

(Marcin Błażków)
10.08.2009 10:04 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
01.06.2009 11:51 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.05.2009 11:33 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.04.2009 10:38 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.03.2009 08:23 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.02.2009 08:10 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
19.01.2009 11:33 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
08.12.2008 11:53 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
17.10.2008 15:06 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
17.10.2008 14:52 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
12.09.2008 10:44 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.05.2008 12:42 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.03.2008 11:09 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.02.2008 08:42 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.01.2008 12:24 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.12.2007 10:39 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.10.2007 10:59 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
03.10.2007 11:07 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
28.06.2007 10:12 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
01.01.2007 20:44 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
30.12.2005 10:53 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 11:17 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 08:28 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 08:18Dodano załącznik "NOWY WNIOSEK WK 8 - 11 , WK 14, WK19,
WK22.doc"
(Marcin Błażków)
23.12.2005 13:45 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
03.10.2005 13:23 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)