Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 100 fax: (075) 75 46 159

e-mail: komunikacja_um@jeleniagora.pl

 

WK

WK/24

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką..

 1.

Miejsce składania wniosku:

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 11

 2.

Wymagane druki.

Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Wniosek w załączeniu.

 3.

Wymagane załączniki.

 • Odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej
 • Kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej ( REGON),
 • Kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
 • Zaświadczenie z rejestru skazanych,
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką,
 • Oświadczenie, że przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy i zatrudnieni przez przedsiębiorcę kierowcy, a także inne osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewozy na jego rzecz, spełniają wymagania określone w przepisach ustawy, przepisach ustawy z dnia 20.06.1997r. –Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, a także nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności i dokumentów lub środowiska, a ponadto przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.  Wzór oświadczenia w załączeniu
 • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami ( tylko w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów),
 • Dowód wpłaty za wydanie licencji,
 • Pełnomocnictwo ( tylko, gdy strona nie działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela).

 4.

Dokumenty do wglądu.

Dowód osobisty

 5.

Opłaty.

I. Opłaty urzędowe dokonywane w kasie Urzędu lub na konto: Urząd Miasta w Jeleniej Górze, Millenium Bank S.A. I/O Jelenia Góra 98116022020000000060115566 z dopiskiem za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Za wydanie licencji:

 • 200 zł – od 2 do 15 lat
 • 250 zł – od 15 do 30 lat
 • 300 zł – od 30 do 50 lat

II. Opłaty skarbowe

 - brak opłat

 6.

Termin załatwienia sprawy.

Niezwłocznie

Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane

 7.

Jednostka odpowiedzialna.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 11

 8.

Tryb odwoławczy.

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 9.

Opłata za odwołanie.

- brak opłat

 10.

Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z póź. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 grudnia  2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem  transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz. 1726 z 2007 r. z póż. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1612 z 2004 r.)

Uwagi.

Licencje wydawane są na okres od 2 do 50 lat.

data utworzenia: 26.08.2005r.
data ostatniej poprawki: 04.01.2008 r.
zatwierdzony przez: Naczelnika Wydziału Komunikacji
data zatwierdzenia: 28.09.2005r.

Sprawdzono aktualność dn.:06.09.2010 r.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
K24
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.10.2005 13:48
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.09.2010 14:10

Rejestr zmian dokumentu

06.09.2010 14:10 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
26.05.2010 10:29 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
18.03.2010 13:24 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
15.02.2010 20:20 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
10.08.2009 10:12 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
01.06.2009 12:00 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.05.2009 11:35 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.04.2009 10:41 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.03.2009 08:26 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.02.2009 08:13 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
19.01.2009 11:37 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
08.12.2008 12:12 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
12.09.2008 10:52 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.05.2008 12:45 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.03.2008 11:53 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.02.2008 08:54 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.01.2008 08:23 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.01.2008 12:42 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.12.2007 10:53 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
03.10.2007 11:30 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
28.06.2007 09:17 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
01.01.2007 21:00 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
30.12.2005 11:15 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 09:42 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 09:32 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 09:23Dodano załącznik "Oświadczenia LIC. TAXI WK24.doc"
(Marcin Błażków)
28.12.2005 09:23Dodano załącznik "Wniosek licencja taxi WK 24.doc"
(Marcin Błażków)
23.12.2005 14:23 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
03.10.2005 13:48 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)