Następne zarządzenia >> 925-1045   1046-1166   1167-1287

Zarządzenia Prezydenta z 2005 roku

Nr 1288-1405

Nr zarządzenia

W sprawie

1288/2005

w sprawie umorzenia wierzytelności Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Jeleniej Górze

1289/2005

w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/2002 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 9 maja 2002 roku w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta Jelenia Góra

1290/2005

w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2002 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 9 maja 2002 roku w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze

1291/2005

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

1292/2005

w sprawie zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

1293/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na dwa wolne stanowiska specjalisty w Wydziale Oświaty i Wychowania w Urzędzie Miasta Jelenia Góra.

1294/2005

w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokalu użytkowego na rzecz najemcy

1295/2005

w sprawie ustalenia wysokości Nagrody Prezydenta Miasta Jeleniej Góry dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2005r.

1296/2005

w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania we współużytkowanie wieczyste na lat 40 i przeniesienia prawa własności garażu oraz ustanowienia służebności.

1297/2005

w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania w użytkowanie wieczyste na lat 40 i przeniesienia prawa własności garażu oraz ustanowienia służebności.

1298/2005

w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2005 rok zadań oświatowo-wychowawczych

1299/2005

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

1300/2005

w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 rok

1301/2005

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1009/2005 z dnia 17 marca 2005r. zmienionego Zarządzeniem Nr 1043/2005 z dnia 14 kwietnia 2005r. w sprawie wprowadzenia zasad dokonywania oceny pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra.

1302/2005

w sprawie wprowadzenia „Przewodnika usług świadczonych w Urzędzie Miasta Jelenia Góra”

1303/2005

w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 1097/2005 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia mienia, w tym zobowiązań i wierzytelności likwidowanego Domu Gerharta Hauptmanna przez Organizatora – Miasto Jelenia Góra

1304/2005

w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 1138/2005 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie przekazania Muzeum Miejskiemu „Dom Gerharta Hauptmanna” mienia Domu Gerharta Hauptmanna przejętego przez Miasto Jelenia Góra

1305/2005

w sprawie zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .

1306/2005

w sprawie powołania osób w miejsce odwołanych do składu Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

1307/2005

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego likwidowanego Domu Gerharta Hauptmanna

1308/2005

w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Jelenia Góra"

1309/2005

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

1310/2005

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Ogińskiego, do oddania w użytkowanie wieczyste, na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości – w drodze bezprzetargowej.

1311/2005

w sprawie zasad umieszczania reklam i anten satelitarnych oraz pobierania opłat minimalnych za reklamy na gruntach i obiektach komunalnych w Jeleniej Górze.

1312/2005

w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących własność Miasta Jeleniej Góry, na których posadowione są garaże oraz stawek czynszu garaży komunalnych.

1313/2005

w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za dzierżawę gruntów w Jeleniej Górze.

1314/2005

w sprawie aktualizacji niektórych stawek czynszu za dzierżawę gruntów zabudowanych i nie zabudowanych w Jeleniej Górze.

1315/2005

w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta w Jeleniej Górze do uczestniczenia w spisie inwentarza majątku spadkowego

1316/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko : zastępcy naczelnika w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Jelenia Góra

1317/2005

w sprawie zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .

1318/2005

w sprawie powołania osób w miejsce odwołanych do składu Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

1319/2005

w sprawie umorzenia wierzytelności Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze od dłużnika Miejskiego Klubu Sportowego „Karkonosze”, 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12

1320/2005

w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2005 rok w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

1321/2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania polegającego na: wycenie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

1322/2005

w sprawie przeprowadzenia w 2005 roku inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miasta Jelenia Góra

1323/2005

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców, oraz zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 875/2004 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 1 grudnia 2004 roku

1324/2005

w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 rok

1325/2005

w sprawie umorzenia wierzytelności Gminy Jelenia Góra wynikających z nieuregulowanych opłat za pobyt w zlikwidowanej jednostce budżetowej Miejska Izba Wytrzeźwień.

1326/2005

w sprawie procedur obiegu i kontroli dokumentów oraz osób odpowiedzialnych za dysponowanie środkami w ramach programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES COMENIUS oraz prowadzenia wyodrębnionych ksiąg rachunkowych w jednostkach organizacyjnych gminy – Miasto Jelenia Góra

1327/2005

w sprawie umorzenia wierzytelności Skarbu Państwa

1328/2005

w sprawie kryteriów oceny oraz zasad hierarchizacji zadań do Wieloletnich Programów Inwestycyjnych (WPI)

1329/2005

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 15 września 2005r. na wykonanie w roku 2005 zadań przez podmioty i organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

1330/2005

w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze

1331/2005

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu szkół i placówek Specjalnych w Jeleniej Górze

1332/2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie "Informatora Jeleniogórskiego Kultura - Sport - Turystyka" w roku 2006

1333/2005

w sprawie ustalenia zasad zagospodarowania masy spadkowej odziedziczonej z dobrodziejstwem inwentarza przez Miasto Jelenia Góra po zmarłej Urszuli Zagaja oraz rozliczenia finansowego w celu podziału masy spadkowej

1334/2005

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry projektu budżetu miasta na rok 2006

1335/2005

w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu m.p.z.p. dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Górze - obszar planistyczny Zabobrze III - rejon ulic: Jana Pawła II i Legnicka

1336/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania oraz inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej i dla potrzeb zarządzania kryzysowego (sprzęt OC i przeciwpowodziowy)  Urzędu Miasta  w Jeleniej Górze.

1337/2005

w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania oraz inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej i dla potrzeb zarządzania kryzysowego (sprzęt OC i przeciwpowodziowy) na terenie miasta Jeleniej Góry.

1338/2005

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleneij Górze

1339/2005

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntu.

1340/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do zasobu Gminy darowizny własności nieruchomości położonej w Marczycach

1341/2005

w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy na wykonanie projektu budowlanego pn. „System monitoringu zbiornika Sosnówka”

1342/2005

w sprawie : umorzenia należności Miasta  z tytułu  mandatów karnych kredytowych, nałożonych przez Straż Miejską w Jeleniej Górze w okresie od 2001 do 2003 roku, na łączną kwotę 680,00 zł, nieściągalnych z powodu  zgonu dłużników.

1343/2005

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy opracowań geodezyjnych na rok 2006.

1344/2005

w sprawie umorzenia wierzytelności Gminy Jelenia Góra wynikających z nieuregulowanych opłat za pobyt w zlikwidowanej jednostce budżetowej Miejska Izba Wytrzeźwień.

1345/2005

w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2005 rok w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

1346/2005

Zarządzenie Nr 1346/2005 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 rok

1347/2005

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

1348/2005

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

1349/2005

w sprawie wprowadzenia zasad i procedur naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Jelenia Góra

1350/2005

w sprawie procedury opracowania corocznego informatora budżetowego pn. „ Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy ?”.

1351/2005

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury "Muflon" w Jeleniej Górze

1352/2005

w sprawie przekazania w użyczenie gruntu zabudowanego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej

1353/2005

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

1354/2005

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1009/2005 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia zasad dokonywania oceny pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra.

1355/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko : referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jelenia Góra

1356/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko : specjalisty w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Jelenia Góra.

1357/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko : referenta ds. organizacji pozarządowych w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta Jelenia Góra

1358/2005

w sprawie przekazania w użyczenie gruntu niezabudowanego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Moniuszki – Bacewicz.

1359/2005

w sprawie: powołania zespołu ds. oceny wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” sp. z o.o. w Jeleniej Górze

1360/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko : specjalisty w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Jelenia Góra

1361/2005

w sprawie zmian w budżecie miasta naprawach powiatu na 2005 w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

1362/2005

w sprawie : umorzenia należności Miasta z tytułu mandatów karnych kredytowych.

1363/2005

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1162/2005 z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie wprowadzenia kryteriów dokonywania oceny pracowników mianowanych Urzędu Miasta Jelenia Góra.

1364/2005

w sprawie przydzielenia ryczałtów dla osób funkcyjnych jednostek

1365/2005

w sprawie umorzenia odsetek

1366/2005

w sprawie nabycia udziału we własności części strychu w budynku przy Placu Piastowskim nr 40 w Jeleniej Górze

1367/2005

w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Jelenia Góra, a Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

1368/2005

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, lokali położonych przy ul. M. Konopnickiej 7a w Jeleniej Górze wraz z gruntem

1369/2005

w sprawie utworzenia drużyny wykrywania zagrożeń.

1370/2005

w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania oraz ustalania struktur organizacyjnych formacji obrony cywilnej, czasów osiągania gotowości do działania, ich zadań i wyposażenia na terenie miasta Jeleniej Góry.

1371/2005

w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania

1372/2005

w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

1373/2005

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

1374/2005

w sprawie nabycia od Uzdrowiska Cieplice Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków na zasadach określonych w ordynacji podatkowej.

1375/2005

w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.

1376/2005

w sprawie utworzenia Samorządowego Serwisu Informacyjnego „SSI Jelenia Góra”

1377/2005

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie określania sposobu zarządu nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność Gminy Jelenia Góra.

1378/2005

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie określania sposobu zarządu nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność Gminy Jelenia Góra.

1379/2005

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie określania sposobu zarządu nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność Gminy Jelenia Góra.

1380/2005

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie określania sposobu zarządu nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność Gminy Jelenia Góra.

1381/2005

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie zawierania umów najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu  Miasta Jelenia Góra,  lokali użytkowych oraz obiektów  gospodarczych  i dzierżawy gruntów przyległych do  budynków

1382/2005

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie zawierania umów najmu w mieszkaniowym zasobie Miasta Jelenia Góra, umów najmu lokali użytkowych oraz w zakresie zarządzania obiektami gospodarczymi

1383/2005

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

1384/2005

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

1385/2005

w sprawie utraty mocy Uchwały Nr 247/99 Zarządu Miasta Jeleniej Góry z dnia 9 grudnia 1999 roku w sprawie powołania Komisji do oceny warunków w obiektach świadczących usługi hotelarskie a nie będących

1386/2005

w sprawie przeznaczenia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ulicy Warszawskiej do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości

1387/2005

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze

1388/2005

w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2005 rok w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

1389/2005

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ulicy Wiosennej, do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości – w drodze bezprzetargowej

1390/2005

w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 rok

1391/2005

w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Waryńskiego nr 12

1392/2005

w sprawie określenia warunków stosowania zwolnień z opłaty miesięcznej za korzystanie ze świadczeń miejskich przedszkoli w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego

1393/2005

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Jelenia Góra procedur procesów realizowanych w Urzędzie Miasta Jelenia Góra bezpośrednio związanych z obsługą klientów Urzędu

1394/2005

w sprawie : umorzenia należności Miasta  z tytułu  mandatów karnych kredytowych,    nałożonych przez Straż Miejską w Jeleniej Górze w okresie  od 2000 do 2003  roku

1395/2005

w sprawie : umorzenia należności Miasta  z tytułu  mandatów karnych kredytowych,    nałożonych przez Straż Miejską w Jeleniej Górze w okresie od 2000 do 2003 roku, nieściągalnych z powodu  zgonu dłużników.

1396/2005

w sprawie : umorzenia należności Miasta  z tytułu  mandatów karnych kredytowych, nałożonych przez Straż Miejską w Jeleniej Górze w okresie  od 2000 do 2003  roku

1397/2005

w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/2002 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  z dnia 9 maja 2002 roku w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta Jelenia Góra

1398/2005

w sprawie umorzenia należności

1399/2005

w sprawie umorzenia należności

1400/2005

w sprawie umorzenia należności

1401/2005

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra nieposiadających osobowości prawnej.

1402/2005

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra nieposiadających osobowości prawnej

1403/2005

w sprawie procedury aktualizacji „Mapy Aktywności” - wykazu organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Jeleniej Góry

1404/2005

w sprawie procedury informowania i konsultacji z wykorzystaniem danych zawartych w „Mapie Aktywności” organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Jeleniej Góry.

1405/2005

Zarządzenie Nr 1405/2005 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 rok

Następne zarządzenia >> 925-1045   1046-1166   1167-1287

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta z 2005 roku Nr 1288-1405
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.05.2006 09:34
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
16.05.2006 12:26

Rejestr zmian dokumentu