Następne zarządzenia >> 925-1045   1046-1166   1288-1405

Zarządzenia Prezydenta z 2005 roku

Nr 1167-1287

Nr zarządzenia

W sprawie

1167/2005

w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wołkowa na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości – w drodze bezprzetargowej

1168/2005

w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania w użytkowani wieczyste na lat 40 i przeniesienia prawa własności garażu oraz ustanowienia służebności

1169/2005

w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania w użytkowanie wieczyste na lat 40 i przeniesienia prawa własności garażu oraz ustanowienia służebności.

1170/2005

w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Michałowickiej nr 32.

1171/ 2005

w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ulicy Wróblewskiego do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości - w drodze bezprzetargowej

1172/2005

w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. Słowackiego

1173/2005

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 19 maja 2005 r. na realizację zadań publicznych Miasta w 2005 roku w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy a także pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

1174/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

1175/2005

w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej

1176/2005

w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej

1177/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1178/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1179/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1180/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1181/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1182/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1183/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1184/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1185/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

1186/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

1187/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

1188/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

1189/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

1190/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

1191/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

1192/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

1193/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

1194/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

1195/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1196/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1197/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1198/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1199/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1200/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1201/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1202/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1203/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1204/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1205/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1206/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1207/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1208/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1209/2005

w sprawie przedkładania inicjatyw inwestycyjnych do Wieloletnich Programów Inwestycyjnych

1210/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

1211/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

1212/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

1213/2005

w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej

1214/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

1215/2005

w sprawie sprzedaży gruntu zabudowanego położonego w Jeleniej Górze, stanowiącego przedmiot użytkowania wieczystego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

1216/2005

w sprawie przekazania sprzętu przeciwpożarowego i odzieży ochronnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jelenia Góra ul. Wiejska nr 85 „b”

1217/2205

w sprawie przekazania sprzętu przeciwpożarowego i odzieży ochronnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jelenia Góra –Sobieszów ul. Cieplicka 168

1218/2005

w sprawie przekazania sprzętu przeciwpożarowego i odzieży ochronnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jelenia Góra – Jagniątków ul. Myśliwska nr 4 „a”

1219/2005

w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu

1220/2005

w sprawie powierzenia prowadzenia bieżących spraw Miasta Jelenia Góra

1221/2005

w sprawie powierzenia prowadzenia bieżących spraw Miasta Jelenia Góra

1222/2005

w sprawie powierzenia prowadzenia bieżących spraw Miasta Jelenia Góra

1223/2005

w sprawie umorzenia należności

1224/2005

w sprawie umorzenia należności

1225/2005

w sprawie umorzenia należności

1226/2005

w sprawie umorzenia należności

1227/2005

w sprawie przejęcia majątku rozwiązanego z dniem 31 sierpnia 2005 r. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

1228/2005

w sprawie upoważnienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do zrealizowania zadań wynikających z kompetencji organu prowadzącego wobec rozwiązanych z dniem 31 sierpnia 2005 r. placówek pn. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Zespół Szkół  Ogólnokształcących i Budowlanych, oraz Gimnazjum Nr 5 wobec rozwiązanego z dniem 31 sierpnia 2005 r. Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych

1229/2005

w sprawie upoważnienia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych do zrealizowania zadań wynikających z kompetencji organu prowadzącego wobec reorganizowanego

z dniem  31 sierpnia 2005 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego  oraz Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego wobec łączonego  z dniem 31 sierpnia 2005 r.  Jeleniogórskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego

1230/2005

w sprawie zmiany zarządzenia nr 418/2003 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13 listopada 2003r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Jeleniej Górze

1231/2005

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 115 położonej przy ul. Pułaskiego w Jeleniej Górze

1232/2005

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - Wolności nr 33

1233/2005

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - Traugutta nr 1 – Wolności nr 52, 54

1234/2005

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - Traugutta nr 3; Traugutta nr 5

1235/2005

w sprawie umorzenia zaległości czynszowych, za lokal użytkowy przy ul. Kasprowicza 18 w Jeleniej Górze

1236/2005

w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2005 rok zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

1237/2005

w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu sporządzania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry

1238/2005

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowej dokumentacji  na odbudowę kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych

1239/2005

w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania na terenie miasta Jeleniej Góry

1240/2005

w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 rok

1241/2005

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - Zaułek nr 30

1242/2005

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - Spółdzielcza nr 1

1243/2005

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Wiejskiej, do oddania w użytkowanie wieczyste, na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości – w drodze bezprzetargowej

1244/2005

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2006 rok

1245/2005

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu lotniska w Jeleniej Górze

1246/2005

w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po byłej jednostce wojskowej położonych przy ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze

1247/2005

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 28.06.2005 r. na realizację zadań publicznych w 2005 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

1248/2005

w sprawie zmian  budżetu miasta na prawach powiatu  na  2005 rok.

1249/2005

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze

1250/2005

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora                                                                  Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Słoneczko”

w Jeleniej Górze

1251/2005

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" w Jeleniej Górze

1252/2005

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Osiedlowego Domu Kultury

1253/2005

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Podchorążych w Jeleniej Górze

1254/2005

w sprawie powołania Dyrektora Osiedlowego Domu Kultury

1255/2005

w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.

1256/2005

w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze

1257/2005

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Jelenia Góra a Państwem Janiną i Zdzisławem Gwizdalskimi

1258/2005

w sprawie  zmiany zarządzenia Nr 948/2005 Prezydent Miasta Jeleniej Góry z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie określenia zasad i warunków nieodpłatnego udostępnienia bazy sportowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra dla potrzeb szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez i zajęć rekreacyjnych.

1259/2005

w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2005 rok w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

1260/2005

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 rok

1261 / 2005

w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Łazienkowskiej nr 1A.

1262/2005

w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia likwidacji środków trwałych znajdujących się na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków będących własnością Gminy Jelenia Góra, a użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

1263/2005

w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 1063/2005 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania likwidatora Domu Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze zmienionego Zarządzeniem Nr 1098/2005 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 25 maja 2005 r.

1264/2005

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 13 lipca 2005r. na wykonanie w roku 2005 zadań przez podmioty i organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

1265/2005

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem.

1266/2005

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za I półrocze 2005 roku

1267/2005

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.

1268/2005

w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Górze – obszar planistyczny Zabobrze III, rejon ulic: Jana Pawła II i Legnicka

1269/2005

w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul Grunwaldzkiej i Podchorążych w Jeleniej Górze

1270/2005

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ulicy Powstańców Śląskich, do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości – w drodze bezprzetargowej

1271/2005

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 czerwca 2005 r. na wykonanie w roku 2005 zadań przez podmioty i organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

1272/2005

w sprawie umorzenia należności

1273/2005

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

1274/2005

w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego dla opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI)

1275/2005

w sprawie  zmiany  Zarządzenia  Nr 914/2004  Prezydenta  Miasta z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra nieposiadających osobowości prawnej.

1276/2005

w sprawie  zmiany  Zarządzenia  Nr 915/2004  Prezydenta  Miasta z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra nieposiadających osobowości prawnej.

1277/ 2005

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ulicy Tkackiej do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości - w drodze bezprzetargowej.

1278/2005

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 53 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.

1279/2005

w sprawie przeznaczenia niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Jeleniej Górze przy ul. Zamkowej do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w drodze przetargu nieograniczonego

1280/2005

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych przy ul. Mickiewicza, do oddania w użytkowanie wieczyste, na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości – w drodze bezprzetargowej

1281/2005

w sprawie nabycia na rzecz Miasta Jelenia Góra prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Wrzosowej w Jeleniej Górze.

1282/2005

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ulicy Wrzosowej, do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości – w drodze bezprzetargowej

1283/2005

w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Grodzkiej nr 16

1284/2005

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży, bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

1285/2005

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 1141/2005 z dnia 22 czerwca 2005r, w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Jelenia Góra, a osobami fizycznymi.

1286/2005

w sprawie zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości pomiędzy Miastem Jelenia Góra, a Spółdzielnią Mieszkaniową" FAMPA" w Jeleniej Górze

1287/2005

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Spółdzielni Mieszkaniowej "FAMPA" w Jeleniej Górze prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

 Następne zarządzenia >> 925-1045   1046-1166   1288-1405

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta z 2005 roku Nr 1167-1287
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.05.2006 09:52
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
16.05.2006 11:52

Rejestr zmian dokumentu