Następne zarządzenia >> 925-1045    1167-1287    1288-1405

Zarządzenia Prezydenta z 2005 roku

nr 1046-1166

Nr zarządzenia

W sprawie

1046/2005

w sprawie umorzenia należnośći

1047/2005

w sprawie umorzenia należności

1048/2005

w sprawie umorzenia należności

1049/2005

w sprawie umorzenia należności

1050/2005

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze

1051/2005

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystycznych w Jeleniej Górze

1052/2005

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 5 w Jeleniej Górze

1053/2005

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 11 w Jeleniej Górze

1054/2005

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora bursy Szkolnej Nr 4 w Jeleniej Górze

1055/2005

w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 rok

1056/2005

w sprawie: umorzenia należności Miasta z tytułu mandatów karnych kredytowych, nałożonych przez Straż Miejską w Jeleniej Górze w 2002 roku, na kwotę 100,00 zł, nieściągalnych z powodu zgonu dłużnika.

1057/2005

w sprawie zmiany Zarządzenia  Nr 799/2004 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 16 września 2004 roku w sprawie zasad umieszczania reklam i anten satelitarnych  oraz pobierania opłat minimalnych za reklamy na gruntach i obiektach komunalnych w Jeleniej Górze

1058/2005

w sprawie likwidacji części drogi wewnętrznej

1059/2005

w sprawie powołania osoby nadzorującej likwidację Domu Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze

1060/2005

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 879/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Zarządu Projektu ds. Wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Jelenia Góra.

1061/2004

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum Miejskiego „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze

1062/2005

w sprawie zasad wypłaty należności z tytułu zwrotu kosztów przewozu zwłok do miejsca spopielenia w najbliższym zakładzie kremacji - osoby której ostatnim stałym miejscem zameldowania było Miasto Jelenia Góra.

1063/2005

w sprawie powołania likwidatora Domu Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze

1064/2005

w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.

1065 / 2005

w sprawie nabycia na rzecz Miasta prawa własności gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Wróblewskiego w Jeleniej Górze

1066 / 2005

zmieniające zarządzenie Nr 847/2004 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 767/2004 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie wypłaty odszkodowań dla właścicieli nieruchomości gruntowych, przez które będzie przebiegała trasa rurociągu w ramach inwestycji pn. „Zaopatrzenie w wodę i  oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze”

1067/2005

w sprawie: umorzenia należności Miasta  z tytułu  mandatu karnego kredytowego, nałożonego przez Straż Miejską w Jeleniej Górze w 2001 roku, na kwotę 500,00 zł, nieściągalnego z powodu  zgonu dłużnika.

1068/2005

w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2005 rok w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

1069/2005

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowywanie Koncepcji przebiegu II etapu obwodnicy południowej wraz z trasą średnicową łączącą obwodnicę z Trasą Czeską.

1070/2005

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej  ofert złożonych  w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków 2005 roku

1071/2005

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum Miejskiego „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze

1072/2005

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Jeleniogórskiego Centrum Kultury

1073/2005

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

1074/2005

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Palcówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Jeleniej Górze

1075/2005

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 24/1 położonej przy ul. Okrzei w Jeleniej Górze.

1076/2005

w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2005

1077/2005

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 19 marca 2005 roku na wykonanie w roku 2005 zadań przez podmioty i organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

1078/2005

w sprawie opracowania skonsolidowanego bilansu Miasta Jelenia Góra na dzień 31 grudnia 2004 roku

1079/2005

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 6 kwietnia 2005r. na wykonanie w roku 2005 zadań przez podmioty i organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

1080/2005

w sprawie umorzenia należności

1081/2005

w sprawie umorzenia należności

1082/2005

w sprawie sprzedaży gruntu zabudowanego położonego w Jeleniej Górze, stanowiącego przedmiot użytkowania wieczystego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

1083/2005

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze

1084/2005

w sprawie przeznaczenia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej do przekazania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w drodze przetargu nieograniczonego

1085/2005

w sprawie przeznaczenia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Witosa do przekazania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w drodze przetargu nieograniczonego.

1086/2005

w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Grodzkiej 16.

1087/2005

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat przy ulicy Żwirki na poprawę stanu zagospodarowania posiadanych nieruchomości-w drodze bezprzetargowej

1088/2005

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Jeleniej Górze

1089/2005

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 23 w Jeleniej Górze

1090/2005

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Bursy szkolnej Nr2 w Jeleniej Górze

1091/2005

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze

1092/2005

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Słoneczko" w Jeleniej Górze

1093/2005

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego "Uzdrowiska Cieplice” w Jeleniej Górze

1094/2005

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze.

1095/2005

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Jeleniej Góry.

1096/2005

w sprawie przejęcia przez Miasto Jelenia Góra mienia, zobowiązań i wierzytelności likwidowanego Domu Gerharta Hauptmanna

1097/2005

w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia mienia, w tym zobowiązań i wierzytelności likwidowanego Domu Gerharta Hauptmanna przez organizatora - Miasto Jelenia Góra.

1098/2005

w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 1063/2005 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania likwidatora Domu Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze

1099/2005

w sprawie umorzenia należności

1100/2005

w sprawie odmowy umorzenia należności

1101/ 2005

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców

1102/2005

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej przy ul. Powstańców Wielkopolskich, do oddania w użytkowanie wieczyste, na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości – w drodze bezprzetargowej

1103/2005

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych przy ul. Powstańców Wielkopolskich, do oddania w użytkowanie wieczyste, na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości – w drodze bezprzetargowej

1104/2005

w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania w użytkowanie wieczyste na lat 40 i przeniesienia prawa własności garażu oraz ustanowienia służebności.

1105/2005

w sprawie zmiany    uchwały   Nr    169/98    Zarządu     Miasta     Jeleniej    Góry  z  dnia 07  września   1998r. w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania w  użytkowanie  wieczyste na lat 40 oraz  przeniesienia   prawa  własności garażu.

1106/2005

w sprawie nabycia udziału we własności pomieszczenia strychowego znajdującego się w budynku przy ul. Zamenhofa 5 w Jeleniej Górze  oraz odpowiadającego tej powierzchni udziału w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu położonej przy ul. Zamenhofa 5

1107/2005

w sprawie nabycia udziału we własności pomieszczeń znajdujących się w budynkach  przy ulicy  Czarnieckiego nr 4 , Lubańskiej nr 32 i 36 , Tabaki nr 8 w Jeleniej Górze  oraz odpowiadającego tej powierzchni udziału w prawie użytkowania wieczystego działek gruntów położonych przy Czarnieckiego nr 4 Lubańskiej nr 32 i 36 , Tabaki nr 8 w Jeleniej Górze

1108/2005

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 11 w Jeleniej Górze, ul. Chopina 4

1109/2005

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 5 w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 180

1110/2005

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora                                                                  Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych,  Al. Jana Pawła II 7 w Jeleniej Górze

1111/2005

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27 w Jeleniej Górze

1112/2005

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej Nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Łazienkowska 1

1113/2005

w sprawie powołania zespołu roboczego dla stworzenia oferty inwestycyjnej Miasta Jeleniej Góry budowy zespołu obiektów rekreacyjnych wykorzystujących wody termalne.

1114/2005

w sprawie  uchylenia   Zarządzenia  Nr  876/2004 Prezydenta   Miasta   Jeleniej  Góry  z  dnia  01.12.2004r.  w    sprawie  przeznaczenia   do   sprzedaży,    w   drodze   przetargu nieograniczonego, lokalu użytkowego  położonego  w   Jeleniej   Górze przy ul. Kilińskiego nr 20 wraz  z  oddaniem  w  użytkowanie  wieczyste  gruntu  oraz  Zarządzenia  Nr  968/2005  Prezydenta  Miasta   Jeleniej  Góry z dnia 17.02.2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ograniczonego,   lokalu użytkowego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Wojska Polskiego nr 42 wraz z  oddaniem   w   użytkowanie wieczyste  gruntu.

1115/2005

w sprawie wprowadzenia regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Wydziale Obsługi Technicznej

1116/2005

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie strategii promocji Miasta Jelenia Góra

1117/2005

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie strategii promocji Miasta Jelenia Góra

1118/2005

w sprawie odpisu sald zaległych w księgach rachunkowych.

1119/2005

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ograniczonego, lokalu użytkowego w Jeleniej Górze przy ul. Wojska Polskiego nr 42 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu

1120/2005

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

ogłoszonego w dniu 18 kwietnia 2005 roku

na realizację zadań publicznych Miasta Jelenia Góra

w 2005 roku w zakresie ochrony zabytków

przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

1121/2005

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

ogłoszonego w dniu 28 kwietnia2005 roku na realizację zadań publicznych Miasta Jelenia Góra w 2005 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem działań promujących Miasto Jelenią Górę przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

1122/2005

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdań merytorycznych samorządowych instytucji kultury

1123/2005

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

1124/2005

w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na długoterminowy kredyt w wysokości do 16.397.000 zł. na realizację zadań inwestycyjnych na infrastrukturę komunalną.

1125/2005

w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dla zadania

pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej”

realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze” dofinansowanego z Funduszu ISPA/Spójności.

1126/2005

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej przy ulicy 1-go Maja, do oddania w użytkowanie wieczyste, na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości – w drodze bezprzetargowej

1127/2005

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania  postępowań   o udzielenie zamówień publicznych w 2005 roku na zadaniach inwestycyjnych  i remontowych w zakresie działań Wydziału Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra .

1128/2005

w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 rok

1129/2005

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ulicy Zamoyskiego do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości - w drodze bezprzetargowej.

1130/2005

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze

1131/2005

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego Uzdrowiska "Cieplice" w Jeleniej Górze

1132/2005

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Słoneczko" w Jeleniej Górze

1133/2005

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Jeleniej Górze

1134/2005

w sprawie powierzenia prowadzenia bieżących spraw Miasta Jelenia Góra.

1135/2005

w sprawie umorzenia wierzytelności Gminy Jelenia Góra wynikających z nieuregulowanych opłat za pobyt w zlikwidowanej jednostce budżetowej Miejska Izba Wytrzeźwień.

1136/2005

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

1137/2005

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1096/2005 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Jelenia Góra mienia, zobowiązań i wierzytelności likwidowanego Domu Gerharta Hauptmanna

1138/2005

w sprawie przekazania Muzeum Miejskiemu „Dom Gerharta Hauptmanna” mienia Domu Gerharta Hauptmanna przejętego przez Miasto Jelenia Góra

1139/2005

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntu ustanowionego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Ostoja".

1140/2005

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1124/2005 Prezydenta Miasta Jelenia Góra z dnia 09 czerwca 2005 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na długoterminowy kredyt w wysokości do 16.397.000 zł. na realizację zadań inwestycyjnych na infrastrukturę komunalną.

1141/2005

w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Jelenia Góra, a osobami fizycznymi.

1142/2005

w sprawie powołania

Dyrektora Muzeum Miejskiego „Dom Gerharta Hauptmanna”

w Jeleniej Górze

1143/2005

w sprawie powołania Dyrektora Jeleniogórskiego Centrum Kultury

1144/2005

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1130/2005 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 16 czerwca 2005r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze

1145/2005

w sprawie zamiany Zarządzenia Nr 1132/2005 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 16 czerwca 2005r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Słoneczko” w Jeleniej Górze

1146/2005

w sprawie zmiany  Zarządzenia Nr 1131/2005 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 16 czerwca 2005r w sprawie  powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu „Uzdrowiska Cieplice” w Jeleniej Górze

1147/2005

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora

Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze

1148/2005

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków

Dyrektora Osiedlowego Domu Kultury

w Jeleniej Górze

1149/2005

w sprawie umorzenia należności

1150/2005

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze

1151/2005

w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.

1152/2005

w sprawie upoważnienia  do zrealizowania zadań wynikających z kompetencji  organu prowadzącego wobec likwidowanych  z dniem 31 sierpnia 2005 r. zakładów budżetowych

1153/2005

w sprawie powołania komisji do przejęcia majątku zlikwidowanych z dniem 31 sierpnia 2005 r.  Miejskiego Przedszkola Nr 1, Miejskiego Przedszkola Nr 23, Bursy Szkolnej Nr 2 i Bursy Szkolnej Nr 3

1154/2005

w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Fabryczna nr 1A

1155/2005

w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Morcinka nr 11

1156/2005

w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Różyckiego nr 2

1157/2005

w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Piłsudskiego nr 15

1158/2005

w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza nr 19

1159/2005

w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Kilińskiego 38

1160/2005

w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Kolberga nr 5

1161/2005

w sprawie umorzenia wierzytelności Gminy Jelenia Góra wynikających z nieuregulowanych opłat za pobyt w zlikwidowanej jednostce budżetowej -Miejska Izba Wytrzeźwień

1162/2005

w sprawie wprowadzenia kryteriów dokonywania oceny pracowników mianowanych Urzędu Miasta Jelenia Góra.

1163/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

1164/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

1165/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

1166 /2005

w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Kraszewskiego 8

Następne zarządzenia >> 925-1045    1167-1287    1288-1405

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta z 2005 roku nr 1046-1166
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.05.2006 10:13
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
16.05.2006 11:46

Rejestr zmian dokumentu