Następne zarządzenia >> 1046-1166    1167-1287    1288-1405

Zarządzenia Prezydenta z 2005 roku

nr 925-1045

 

Nr zarządzenia

W sprawie

925/2005

w sprawie umorzenia niesciągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

926/2005

w sprawie odwołaia ze stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 27 w Jeleniej Górze

927/2005

w sprawie umorzenia wierzytelności Szkoły podstawowej Nr 11 od Klubu Uczelnianego ASZ Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze

928/2005

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 27 w Jeleniej Górze

929/2005

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Jeleniej Górze

930/2005

w sprawie powierzenia pełnieia obowiązków dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Jeleniej Górze

931/2005

w sprawie umorzenia wierzytelności Międzyszkolnego Ośrodka Sportu od Szkółki Piłkarskiej "Gol" w Jeleniej Górze

932/2005

w sprawie  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie i dostawę w  2005 r. tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta  Jelenia Góra

933/2005

w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ulicy Strzeleckiej do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości - w drodze bezprzetargowej.

934/2005

w sprawie przeznaczenia niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Wrzosowej do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w drodze przetargu nieograniczonego

935/2005

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania pomieszczeń gospodarczych wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu

936/2005

zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych położonych  przy ul. Zielonej nr 7, 8 ,9 ,10  w Jeleniej Górze  wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

937/2005

w sprawie nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

938/2005

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

939/2005

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców

940/2005

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy opracowań geodezyjnych.

941/2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania polegającego na: wycenie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

942/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

943/2005

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Działkowicza do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości – w drodze bezprzetargowej

944/2005

w sprawie przeznaczenia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Jagiełły, do sprzedaży – w drodze bezprzetargowej

945/2005

w sprawie przeznaczenia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Miłosza, do sprzedaży – w drodze bezprzetargowej

946/2005

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 27 w Jeleniej Górze

947/2005

w sprawie określenia zasad i warunków udostępniania bazy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra dla potrzeb realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz organizacji żywienia  i dożywiania uczniów

948/2005

w sprawie określenia zasad i warunków nieodpłatnego udostępniania bazy sportowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych  przez Miasto Jelenia Góra, dla potrzeb szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez i zajęć rekreacyjnych.

949/2005

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

950/2005

w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze.

951/2005

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro

na zadanie pn. „Kompleksowy System Informacji o Zabytkach w Mieście Jelenia Góra”

952/2005

w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jelenia Góra prawa własności gruntu zabudowanego, położonego w Jeleniej Górze, stanowiącego własność Skarbu Państwa.

953/2005

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

954/2005

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

955/2005

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów nie zabudowanych w Jeleniej Górze pod lokalizację cyrków i wesołych miasteczek

956/2005

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

957/2005

w sprawie zasad korzystania z logo Miasta Jeleniej Góry

958/2005

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2005 roku na zadaniach inwestycyjnych i remontowych w zakresie działań WGK

959/2005

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie  zamówień publicznych w 2005 roku na zadaniach inwestycyjnych i remontowych  na drogach publicznych miasta Jeleniej Góry

960/2005

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Skowronków do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzetargowej.

961/2005

w sprawie ustalania wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie operatów szacunkowych opracowanych na zlecenie nabywców nieruchomości.

962/2005

w sprawie wyznaczenia przewodniczących i członków komisji do przeprowadzenia rokowań w zakresie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Jelenia Góra oraz Skarbu Państwa

963/2005

w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Jeleniej Górze

964/2005

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w jednostkach Ochotniczych Strażach Pożarnych Miasta Jeleniej Góry

965/2005

w sprawie likwidacji części drogi wewnętrznej

966/2005

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie i remonty zieleni miejskiej w Jeleniej Górze na lata 2005-2006

967/2005

w sprawie zasad nadbudowy i rozbudowy budynków stanowiących własność Miasta Jelenia Góra oraz zasad przebudowy pomieszczeń w tych budynkach.

968/2005

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ograniczonego, lokalu użytkowego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Wojska Polskiego nr 42 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.

969/2005

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, oraz specjalności i formy kształcenia, na które nauczyciele otrzymują dofinansowanie.

970/2005

w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty w konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych.

971/2005

w sprawie: umorzenia należności z tytułu nie uiszczonych zobowiązań

972/2005

w sprawie: umorzenia należności z tytułu nie uiszczonych zobowiązań

973/2005

w sprawie: rozłożenia na raty należności

974/2005

w sprawie podziału środków przeznaczonych na realizację całorocznych programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych

975/2005

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych polegających na zakupie usług:

 1.      dozoru nieruchomości znajdujących się w zasobie Miasta Jelenia Góra

 2.      nadzoru przy użyciu alarmu nieruchomości znajdujących się w zasobie Miasta Jelenia Góra

976/2005

w sprawie sprzedaży gruntu zabudowanego, położonego w Jeleniej Górze, stanowiącego przedmiot użytkowania wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC” w Jeleniej Górze.

977/2005

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego,lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Jeleniej Górze przy ul. Zamenhofa nr 5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.

978/2005

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Jeleniej Górze przy  ul. Czarnoleskiej nr 21

wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste  gruntu.

979/2005

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Jeleniej Górze przy Pl. Piastowskim 8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu

980/2005

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Jeleniej Górze przy  ul. Dembowskiego nr 2

wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste  gruntu.

981/2005

w sprawie realizacji uchwały Nr 334/XXVIII/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia „Programu aktywizacji jeleniogórskiego rynku pracy w latach 2005 – 2008”.

982/2005

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

ogłoszonego w dniu 7 stycznia 2005 roku

na realizację zadań publicznych Miasta Jelenia Góra

w 2005 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

983/2005

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Bursy Szkonej Nr 3 w Jeleniej Górze

984/2005

w sprawie powierzeia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Jeleniej Górze

985/2005

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

986/2005

w sprawie zniesienia służebności gruntowej

987/2005

w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jelenia Góra prawa własności gruntu zabudowanego położonego w Jeleniej Górze, stanowiącego własność Skarbu Państwa.

988/2005

w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2005 rok.

989/2005

w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia fizycznej likwidacji środków trwałych będących własnością Gminy Jelenia Góra, a użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

990/2005

w sprawie powołania zespołów roboczych do realizacji zadań wynikających z przystąpienia Urzędu Miasta Jelenia Góra do akcji społecznej „Przejrzysta Polska”.

991/2005

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze o zasięgu gminnym, w 2005 roku

992/2005

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze w 2005 roku.

 

993/2005

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimanzjum Nr 2 w Jeleniej Górze

994/2005

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 8 stycznia 2005 roku na wykonanie w roku 2005 zadań przez podmioty i organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

995/2005

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

ogłoszonego w dniu 7 stycznia 2005 roku

na realizację zadań publicznych Miasta Jelenia Góra

w 2005 roku w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i tradycji przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

996/2005

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 804/2004r z dnia16 września 2004r. w sprawie powołania likwidatora Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Jeleniej Górze.

997/2005

w sprawie zatwierdzenia wykazów osób, z którymi umowy najmu samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali socjalnych powinny być zawierane w pierwszej kolejności

998/2005

w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 rok.

999/2005

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

ogłoszonego w dniu 7 stycznia 2005 roku

na realizację zadań publicznych Miasta Jelenia Góra

w 2005 roku w zakresie  upowszechniania aktywnych form turystyki przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

1000/2005

w sprawie umorzenia wierzytelności Zespołu Szkół Technicznych '"Mechanik" w Jeleniej Górze od firmy "Alma Auto - Gaz Serwis "spółka cywilna w Jeleniej Górze

1001/2005

w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej” realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze” dofinansowanego z funduszu Spójności/ISPA.

1002/2005

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Jelenia Góra

1003/2005

w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu niezapłaconych faktur za usługi geodezyjne.

1004/2005

w sprawie: odroczenia terminu płatności należności MZK w Jeleniej Górze od Gminy Podgórzyn z tytułu naliczonych odsetek za nieterminową realizację płatności w latach 2000-2002

1005/2005

w sprawie sposobu załatwiania interpelacji, wniosków i zapytań radnych.

1006/2005

w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

1007/2005

w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Urzędzie Miasta Jelenia Góra.

1008/2005

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Jelenia Góra: Karty pracownika, Opisu stanowiska pracy, Zakresu zadań wydziału i Schematu organizacyjnego wydziału.

1009/2005

w sprawie wprowadzenia zasad dokonywania oceny pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra.

1010/2005

w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania w użytkowanie wieczyste na lat 40 lat i przeniesienia prawa własności garażu oraz ustanowienia służebności.

1011/2005

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację „Programu profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla mieszkańców Jeleniej Góry w 2005 roku”.

1012/2005

w sprawie zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury Miasta Jeleniej Góry.

1013/2005

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 4a położonego w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 11 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.

1014/2005

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego  lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Jeleniej Górze przy  ul. Czarnoleskiej nr 21

wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste  gruntu.

1015/2005

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, lokalu mieszkalnego  nr 1 położonego w Jeleniej Górze przy  ul. Cieplickiej 26

wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste  gruntu.

1016/2005

w sprawie sprzedaży gruntu zabudowanego położonego w Jeleniej Górze, stanowiącego przedmiot użytkowania wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Cieplice".

1017/2005

w sprawie sprzedaży gruntu zabudowanego położonego w Jeleniej Górze, stanowiącego przedmiot użytkowania wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej „FARMACJA”

1018/2005

w sprawie odpisu sald zaległych w księgach rachunkowych.

1019/2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w drodze przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu elektroniczno – komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Jelenia Góra w 2005 roku”.

1020/2005

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2004 rok

1021/2005

w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

1022/2005

w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 rok

1023/2005

w sprawie przekazania w czasowe użyczenie gruntu położonego w Jeleniej Górze przy ul. Sygietyńskiego, w granicach działek nr 44/8 i 44/9

1024/2005

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 245/2 położonej przy ul. Warszawskiej w Jeleniej Górze.

1025/2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro na zadanie pn.„Kompleksowy System Informacji o Zabytkach w Mieście Jelenia Góra

1026/2005

w sprawie wprowadzenia schematu organizacyjnego w Urzędzie Miasta Jelenia Góra.

1027/2005

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 804/2004r z dnia16 września 2004r. w sprawie powołania likwidatora Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Jeleniej Górze

1028/2005

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze.

1029/2005

w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005r. dniem wolnym od pracy.

1030/2005

w sprawie określenia wzoru wniosku – oferty o przydział lokalu przeznaczonego na aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz dokumentów uzupełniających wniosek

1031/2005

w sprawie przeznaczenia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Zielonej do przekazania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w drodze przetargu nieograniczonego.

1032/2005

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie zarządu nad nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasnośc Gminy Jelenia Góra.

1033/2005

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie zarządu nad nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność Gminy Jelenia Góra.

1034/2005

w sprawie zniesienia i ustanowienia służebności gruntowej

1035/2005

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

1036/2005

w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania we współużytkowanie wieczyste na lat 40 i przeniesienia prawa własności garażu oraz ustanowienia służebności.

1037/2005

w sprawie: umorzenia należności Miasta  z tytułu  mandatu karnego kredytowego, nałożonego przez Straż Miejską w Jeleniej Górze w 2003 roku, na kwotę 100,00 zł, nieściągalnego z powodu  zgonu dłużnika.

1038/2005

w sprawie: umorzenia należności Miasta z tytułu mandatu karnego kredytowego, nałożonego przez Straż Miejską w Jeleniej Górze w 2003 roku na kwotę 300,00 zł.

1039/2005

w sprawie wprowadzenia procedur realizacji projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze”

1040/2005

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

1041/2005

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie wyrażenia zgody na podział lokali

1042/2005

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

1043/2005

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1009/2005 z dnia 17 marca 2005r. w sprawie wprowadzenia zasad dokonywania oceny pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra.

1044/2005

w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2005 rok w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

1045/2005

w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości niezabudowanej przy ul.Zamkowej w Jeleniej Górze na zorganizowanie widowiska w ramach obchodów 700 lecia Sobieszowa

Następne zarządzenia >> 1046-1166    1167-1287    1288-1405

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta z 2005 roku nr 925-1045
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.05.2006 10:34
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
16.05.2006 11:20

Rejestr zmian dokumentu