Procedura i warunki ubiegania się w 2008 roku o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej.


Producent rolny składa do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej.

W 2008 roku wnioski te składa się w terminach od dnia 1 marca 2008r. do 31 marca 2008r. i od 1 września 2008r. do 30 września 2008r.

Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią współwłasność, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu podatki do 1 litra oleju napędowego z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota  stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia 2008 r. ( 73,10 zł z 1 ha)

Wydanie decyzji przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, ustalającej wysokość zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Zwrot podatku następuje w terminie od dnia 1 listopada do 30 listopada, jeżeli wnioski zostały złożone w terminie od dnia 1 września do 30 września.
 
Zwrot podatku akcyzowego regulują przepisy ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52,poz.379)

Wzór wniosku o zwrot  podatku akcyzowego  jest dostępny tutaj.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Informacja dla rolników
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.08.2006 13:04
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.10.2008 14:36