PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Sprawy podatku od nieruchomości załatwia:

Wydział Finansowy

ul.Sudecka 29 pokój nr  36

Telefon  0 75 75 46 238 

email: podatki_um@jeleniagora.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( jednolity tekst: Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 ze zmianami )

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, w tym spółkach nieposiadających osobowości prawnej, będących:

 1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
 4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części,  stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie :
 •  wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
 •  jest bez tytułu prawnego

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

  1. grunty,
  2. budynki lub ich części,
  3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:

 1. grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
 2. pod warunkiem wzajemności - nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych,
 3. grunty pod wodami powierzchniowymi, płynącymi i kanałami żeglownymi, z wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych,
 4. grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi,
 5. nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich,
 6. grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle- z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej  niż  eksploatacja autostrad płatnych.

Podstawę opodatkowania stanowi:

1) dla gruntów - powierzchnia,

2) dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,

3) dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.   Jeżeli budowla jest przedmiotem umowy leasingu i odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku jej przejęcia przez właściciela, do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej. Jeżeli od budowli lub ich części, nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.  Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Do pobrania wzory:

 Podatek jest płatny w ratach, w terminach:

I rata do dnia 15 marca

II rata do dnia 15 maja

III rata do dnia 15 września

IV rata do dnia 15 listopada każdego roku podatkowego.

Wpłat podatku od nieruchomości należy dokonywać w kasach Urzędu Miasta znajdujących się przy ulicy Sudeckiej 29 i Plac Ratuszowy 58, czynnych w godzinach od 7 30 do 15 30   lub na rachunek bankowy:

BANK MILLENNIUM S.A I ODDZIAŁ JELENIA GÓRA

ul.Piłsudskiego  35

58-500 Jelenia Góra


NR 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566.

Uwaga !
Uiszczając podatek za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew. Zaznaczyć dokładnie ”podatek od nieruchomości” oraz oznaczyć okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, starannie opisać dane podatnika.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

1)  składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

2)  odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, powodującego zmianę wysokości podatku w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,

3)  wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości jest do pobrania tutaj oraz w formie załącznika na dole strony. 

Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości jest do pobrania tutaj lub w formie załącznika na dole strony.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

   1)    budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o  
          transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli:
      a)  zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym   przewoźnikom kolejowym lub
      b)  są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, lub
      c)  tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1.435 mm;
    2)   budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do
          portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty;
    2a)  grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub
          przystanią morską, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej, 
          zajęte na działalność określoną w statucie tego podmiotu, położone w granicach
          portów i przystani morskich - od pierwszego dnia miesiąca następującego po
          miesiącu, w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie - nie dłużej niż przez okres
          5 lat, z wyjątkiem gruntów zajętych przez podmiot inny niż podmiot zarządzający
          portem lub przystanią morską;
    3)   budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku
          publicznego;
    4)   budynki gospodarcze lub ich części:
       a)  służące działalności leśnej lub rybackiej,
       b)  położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności 
        rolniczej,
       c)  zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej;
    5)    nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia
           statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, 
           nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do
           prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i
           bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży;
    6)    grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich
           utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem
           części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
    7)    grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych;
    8)    grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a 
           także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu
           celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwatach
           przyrody;
    8a)  będące własnością Skarbu Państwa: grunty pokryte wodami jezior o ciągłym
           dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne
           zbiorniki wodne;
    9)    budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w 
           międzywalach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
           przez  inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe;
    10)  grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione,
           z  wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
    11)  grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni
           produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:
       a)  osiągnęli wiek emerytalny,
       b)  są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy ,

   c)  są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
       niepełnosprawności,
       d)  są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo   
       niezdolnymi do samodzielnej egzystencji;
    12)  budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające
           norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów
           gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą;
    13)  budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych
           grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży
           produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub
           w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach
            producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88,
            poz.  983, z późn. zm.), zgodnie z jej aktem założycielskim;
    14)  nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej
           działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.
   
  Od podatku od nieruchomości zwalnia się również:
    1)   uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność
          gospodarczą;
    2)   szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne 
          i  niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady, z tytułu
          zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych;
          zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność
          gospodarczą inną niż działalność oświatowa;
    3)   placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów
          opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;
    4)   prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej - w
          zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie 
          zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej
          lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie 
          tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w
          posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy
          chronionej lub zakłady aktywności zawodowej;
    5)   jednostki badawczo-rozwojowe, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych
          na  działalność gospodarczą;
    5a)  przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach
           określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania
           działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 723)
           w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań 
           i prac rozwojowych;
    6)    Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na
           działalność gospodarczą.
   
  Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż 
  określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie
  ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.

Uchwałą z dnia  22 maja 2007r. Rada Miejska Jeleniej Góry  wprowadzila zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorcow tworzących nowe miejsca pracy. Uchwała jest dostępna tutaj lub w formie załącznika na dole strony.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
09.09.2003 12:20
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
19.09.2008 14:46

Rejestr zmian dokumentu

19.09.2008 16:43 Dodano załącznik "Informacja o nieruchomościach i
obiektach budowlanych"

(Janina Nadolska)
19.09.2008 16:39 Usunięto załącznik Informacja o zwolnieniach podatkowych
w podatku od nieruchomości.pdf

(Janina Nadolska)
19.09.2008 16:38 Usunięto załącznik Informacja o nieruchomościach dla
osób fizycznych.pdf

(Janina Nadolska)
19.09.2008 14:46 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
07.05.2008 12:44 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
17.03.2008 08:39 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
28.12.2007 11:33 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
28.12.2007 11:12 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
28.12.2007 11:06 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
28.12.2007 11:01 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
28.12.2007 10:57 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
28.12.2007 10:46 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
28.12.2007 10:34 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
28.12.2007 10:27 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
28.12.2007 10:21 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
28.12.2007 10:11 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
28.12.2007 10:08 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
28.12.2007 09:53 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
18.12.2007 13:29 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
11.12.2007 14:53 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie stawek podatku od
nieruchomości na rok 2008"

(Janina Kurzawa)
04.12.2007 11:18 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
26.09.2007 09:10 Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja o zwolnieniach
podatkowych nw podatku od nieruchomości.pdf" na "Informacja
o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.pdf"

(Janina Kurzawa)
26.09.2007 09:10 Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja o zwolnieniach
podatkowych nw podatku od nieruchomości.pdf" na "Informacja
o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.pdf"

(Janina Kurzawa)
23.08.2007 14:18 Dodano załącznik "Uchwała-zwolnienie od podatku od
nieruchomości 2007"

(Janina Kurzawa)
23.08.2007 14:15 Usunięto załącznik "Uchwała w sprawie zwolnienia z
podatku od nieruchomości"

(Janina Kurzawa)
23.08.2007 14:11 Usunięto załącznik "Uchwała w sprawie zwolnienia z
podatku od nieruchomości"

(Janina Kurzawa)
23.08.2007 14:08 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
22.06.2007 12:47 Dodano załącznik "załacznik nr 2 do uchwały de
minimis.pdf"

(Janina Kurzawa)
22.06.2007 12:46 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do uchwały de
minimis.pdf"

(Janina Kurzawa)
22.06.2007 12:44Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do uchwały de
minimis.pdf"
(Janina Kurzawa)
22.06.2007 12:38 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do uchwały de minimis
(2).doc"

(Janina Kurzawa)
22.06.2007 12:38 Dodano załącznik "załacznik nr 2 do uchwały de
minimis.xls"

(Janina Kurzawa)
22.06.2007 12:35 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
22.06.2007 12:19 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku
od nieruchomości"

(Janina Kurzawa)
22.06.2007 12:19 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku
od nieruchomości"

(Janina Kurzawa)
04.01.2007 10:22 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
02.01.2007 13:06 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
02.01.2007 13:02 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
20.12.2006 12:55 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
20.12.2006 12:48 Dodano załącznik "DN-1.pdf" (Janina Kurzawa)
20.12.2006 12:44Usunięto załącznik "Deklaracja na podatek od
nieruchomości dla osób prawnych.pdf"
(Janina Kurzawa)
22.11.2006 14:54 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
22.11.2006 14:52 Dodano załącznik "Uchwała nieruchomość 2006.pdf"
(Janina Kurzawa)
21.11.2006 15:11 Dodano załącznik "Uchwała inwestycyjna.pdf"
(Janina Kurzawa)
21.11.2006 15:07 Dodano załącznik "Informacja o zwolnieniach podatkowych nw
podatku od nieruchomości.pdf"

(Janina Kurzawa)
21.11.2006 15:07 Dodano załącznik "Informacja o danych osobowych.pdf"
(Janina Kurzawa)
21.11.2006 15:05 Usunięto załącznik "Informacja o nieruchomościach dla
osób fizycznych.pdf"

(Janina Kurzawa)
21.11.2006 15:04 Dodano załącznik "Informacja o zwolnieniach podatkowych nw
podatku od nieruchomości.pdf"

(Janina Kurzawa)
21.11.2006 15:04 Dodano załącznik "Informacja o nieruchomościach dla osób
fizycznych.pdf"

(Janina Kurzawa)
21.11.2006 15:04 Dodano załącznik "Informacja o nieruchomościach dla osób
fizycznych.pdf"

(Janina Kurzawa)
21.11.2006 15:04 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości
dla osób prawnych.pdf"

(Janina Kurzawa)
07.11.2006 12:02 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
07.11.2006 11:55 Dodano załącznik "Pomoc regionalna na wspieranie nowych
inwestycji ....................."

(Janina Kurzawa)
25.09.2006 10:44 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
07.08.2006 10:14 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
07.08.2006 10:11 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
07.08.2006 10:05 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
07.08.2006 10:00 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
07.08.2006 09:37 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
04.08.2006 14:51 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
04.08.2006 14:48 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
04.08.2006 14:45 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
04.08.2006 14:31 Dodano załącznik "ZIN-1B.xls" (Janina Kurzawa)
04.08.2006 14:31 Dodano załącznik "ZIN-1A.xls" (Janina Kurzawa)
04.08.2006 14:31 Dodano załącznik "IN-1.xls" (Janina Kurzawa)
04.08.2006 14:31 Dodano załącznik "DN-1.xls" (Janina Kurzawa)
04.08.2006 14:25 Usunięto załącznik "Informacja dla osób fizycznych"
(Janina Kurzawa)
04.08.2006 14:22 Usunięto załącznik "Deklaracja osoby prawne.xls"
(Janina Kurzawa)
04.08.2006 14:19 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
14.03.2006 11:13 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
14.03.2006 11:11 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
09.01.2006 13:41 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
09.01.2006 13:29Dodano załącznik "Deklaracja osoby prawne.xls"
(Janina Kurzawa)
09.01.2006 13:29Usunięto załącznik "Deklaracja osoby prawne.xls"
(Janina Kurzawa)
02.01.2006 12:19 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
02.01.2006 12:00Dodano załącznik "Deklaracja osoby prawne.xls"
(Janina Kurzawa)
02.01.2006 11:59Usunięto załącznik "DEKLARACJA-OSOBY PRAWNE"
(Janina Kurzawa)
19.12.2005 11:50 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
19.12.2005 11:38Dodano załącznik "Uchwała nieruchomość 2006.doc"
(Janina Kurzawa)
08.12.2005 09:27 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
08.12.2005 09:19Dodano załącznik "DEKLARACJA-OSOBY PRAWNE"
(Janina Kurzawa)
08.12.2005 09:17Usunięto załącznik "DEKLARACJA-OSOBY PRAWNE"
(Janina Kurzawa)
08.12.2005 09:14Dodano załącznik "DEKLARACJA-OSOBY PRAWNE"
(Janina Kurzawa)
08.12.2005 09:13Usunięto załącznik "Deklaracja dla osób prawnych"
(Janina Kurzawa)
19.01.2005 10:25 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
19.01.2005 10:17 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
31.12.2004 10:58 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
31.12.2004 09:30 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
30.12.2004 14:45 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
30.12.2004 14:43Usunięto załącznik "Uchwała pod.od nieruchomości
2004.htm"
(Janina Kurzawa)
30.12.2004 14:40Dodano załącznik "Uchwała podatek od nieruchomości
2005r."
(Janina Kurzawa)
16.11.2004 11:46Usunięto załącznik "Uchwała-zwolnienie
przedsiębiorców"
(Janina Kurzawa)
06.11.2004 16:47 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
06.11.2004 16:43 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
14.10.2004 10:16 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
04.05.2004 11:31 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
30.03.2004 09:51 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
24.03.2004 10:49 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
24.03.2004 10:32Dodano załącznik "Uchwała-zwolnienie przedsiębiorców"
(Janina Kurzawa)
24.03.2004 10:31Usunięto załącznik "Zwolnienia przedsiębiorców.htm"
(Janina Kurzawa)
16.03.2004 07:27 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
10.01.2004 23:31 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
09.01.2004 12:06 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
09.01.2004 12:04 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
09.01.2004 12:03 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
09.01.2004 11:59 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
09.01.2004 11:55 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
09.01.2004 11:51 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
09.01.2004 11:01 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
29.12.2003 10:10 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
15.12.2003 14:38Usunięto załącznik "Uchwała o zwolnieniach
przedsiębiorców"
(Janina Kurzawa)
15.12.2003 14:37Dodano załącznik "Zwolnienia przedsiębiorców.htm"
(Janina Kurzawa)
15.12.2003 11:14Usunięto załącznik "Uchwała w sprawie stawek podatku od
nieruchomości na 2004 rok"
(Janina Kurzawa)
15.12.2003 11:07Dodano załącznik "Uchwała pod.od nieruchomości 2004.htm"
(Janina Kurzawa)
12.12.2003 20:36 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
12.12.2003 20:29 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
12.12.2003 11:23Dodano załącznik "Uchwała w sprawie stawek podatku od
nieruchomości na 2004 rok"
(Janina Kurzawa)
12.12.2003 11:18Usunięto załącznik "Uchwała w sprawie stawek podatku od
nieruchomości"
(Janina Kurzawa)
12.12.2003 11:14 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
27.11.2003 08:59 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
27.11.2003 08:11 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
19.09.2003 07:40 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
15.09.2003 09:05 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
10.09.2003 10:33 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
10.09.2003 09:43 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
09.09.2003 14:56 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
09.09.2003 14:54Dodano załącznik "Uchwała o zwolnieniach
przedsiębiorców"
(Janina Kurzawa)
09.09.2003 14:52Dodano załącznik "Uchwała w sprawie stawek podatku od
nieruchomości"
(Janina Kurzawa)
09.09.2003 14:51Dodano załącznik "Informacja dla osób fizycznych"
(Janina Kurzawa)
09.09.2003 14:49Dodano załącznik "Deklaracja dla osób prawnych"
(Janina Kurzawa)