PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.

Sprawy podatku od środków transportowych załatwia:

Wydział Finansowy

ul.Sudecka 29 pokój nr 37

Telefon 0 75 75 46 218

email: podatki_um@jeleniagora.pl

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( jednolity tekst: Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 ze zmianami)

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

 1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
 3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
 5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 7. autobusy.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Obowiązek podatkowy powstaje także  od pierwszego dnia miesiąca następujacego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub  z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono. 

Podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, są obowiązane:

1) składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności,

3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania- na rachunek budżetu właściwej gminy.

Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry  w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz wzór wykazu deklaracji na podatek od środków transportowych, część I i część II, są dostępne również w formie załączników na dole strony. 

Podatek od środków transportowych, jest płatny w dwóch  ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Jeżeli obowiązek powstał:

1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

         a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata

         b) do dnia 15 września danego roku - II rata

2. od dnia 1 września danego roku, podatek platny jest jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek ten ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Wpłat podatku od środków transportowych należy dokonywać w kasach Urzędu Miasta, znajdujących się przy ulicy Sudeckiej 29 i Plac Ratuszowy 58, czynnych w godzinach od 7 30 do 15 30 lub na rachunek bankowy:

BANK MILLENNIUM S.A ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
NR 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566.

Uwaga !
Uiszczając podatek za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew. Zaznaczyć dokładnie ”podatek od środków transportowych” oraz oznaczyć okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, starannie opisać dane podatnika.

Podatnikom wykorzystującym środki transportu, dla wykonywania przewozów w transporcie kombinowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje zwrot zapłaconego podatku od tych środków.

Kwotę zwrotu podatku od środków transportowych, ustala się, przyjmując za podstawę liczbę jazd z ładunkiem lub bez ładunku wykonanych przez środek transportu w przewozie koleją w danym roku podatkowym w następujący sposób:

1) od 100 jazd i więcej - 100% kwoty rocznego podatku,

2) od 70 do 99 jazd włącznie - 75% kwoty rocznego podatku,

3) od 50 do 69 jazd włącznie - 50% kwoty rocznego podatku,

4) od 20 do 49 jazd włącznie - 25% kwoty rocznego podatku.

Zwrotu zapłaconego podatku od środków transportowych dokonuje organ podatkowy, na rachunek którego uiszczono podatek, na wniosek podatnika złożony nie później niż do dnia 31 marca roku następującego po roku podatkowym. Podstawą sporządzenia wniosku są dane zawarte w dokumentach przewozowych stosowanych przy wykonywaniu przewozów w transporcie kombinowanym, w których dokonano wpisu o wykonaniu przewozu koleją. Zwrot podatku od środków transportowych następuje w gotówce albo na rachunek bankowy podatnika wskazany we wniosku, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Zwalnia się od podatku od środków transportowych:

  1)pod warunkiem wzajemności - środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  2)  środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,

  3)  pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

  Ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie odrębnych przepisów nie mają zastosowania do podatku od środków transportowych.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
09.09.2003 12:24
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.01.2008 15:06

Rejestr zmian dokumentu

08.01.2008 15:06 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
28.12.2007 09:44 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
28.12.2007 09:42 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
28.12.2007 09:39 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
28.12.2007 09:34 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
28.12.2007 09:27 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
28.12.2007 09:21 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
28.12.2007 09:17 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
19.12.2007 14:48 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
19.12.2007 14:45 Dodano załącznik "Instrukcja do wypełniania deklaracji w
wersji aktywnej"

(Janina Kurzawa)
19.12.2007 14:44 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
19.12.2007 14:38 Zmieniono tytuł załącznika z "dt-1_.pdf" na "Deklaracja
na rok 2008 - wersja do wydrukowania"

(Janina Kurzawa)
19.12.2007 14:34 Zmieniono tytuł załącznika z "dt-1a_.pdf" na "Deklaracja
na rok 2008 (załącznik) -wersja do wydrukowania"

(Janina Kurzawa)
19.12.2007 14:33 Zmieniono tytuł załącznika z "Deklracja na rok 2008 -
wersja aktywna" na "Deklaracja na rok 2008 - wersja aktywna"

(Janina Kurzawa)
19.12.2007 14:32 Zmieniono tytuł załącznika z "AcrCF6.tmp.pdf" na
"Deklracja na rok 2008 - wersja aktywna"

(Janina Kurzawa)
19.12.2007 14:29 Zmieniono tytuł załącznika z "Deklaracja na rok
2008-wersja aktywna" na "Deklaracja na rok 2008
(załącznik) -wersja aktywna"

(Janina Kurzawa)
19.12.2007 14:28 Zmieniono tytuł załącznika z "AcrD69.tmp.pdf" na
"Deklaracja na rok 2008-wersja aktywna"

(Janina Kurzawa)
19.12.2007 14:26 Dodano załącznik "AcrD69.tmp.pdf"
(Janina Kurzawa)
19.12.2007 14:26 Dodano załącznik "AcrCF6.tmp.pdf"
(Janina Kurzawa)
19.12.2007 14:23 Dodano załącznik "dt-1a_.pdf" (Janina Kurzawa)
19.12.2007 14:22 Dodano załącznik "dt-1_.pdf" (Janina Kurzawa)
18.12.2007 13:31 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
11.12.2007 14:56 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie stawek podatku od
środków transportowych na rok 2008"

(Janina Kurzawa)
04.01.2007 10:54 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
12.05.2006 12:28 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
16.03.2006 09:58 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
16.03.2006 09:56 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
06.01.2006 12:01 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
06.01.2006 11:50Dodano załącznik "dt_1a_2004.pdf"
(Janina Kurzawa)
06.01.2006 11:50Dodano załącznik "dt_1_2004.pdf"
(Janina Kurzawa)
22.12.2005 09:38 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
22.12.2005 09:33Dodano załącznik "DT-1_A załącznik do deklar.DT-1.doc"
(Janina Kurzawa)
22.12.2005 09:33Dodano załącznik "DT-1 Deklaracja na podatek od
śr.transportowych.doc"
(Janina Kurzawa)
22.12.2005 09:33Usunięto załącznik "DT-1_A załącznik do
deklar.DT-1.doc"
(Janina Kurzawa)
22.12.2005 09:32Usunięto załącznik "DT-1 Deklaracja na podatek od
śr.transportowych.doc"
(Janina Kurzawa)
21.12.2005 14:56Dodano załącznik "DT-1_A załącznik do deklar.DT-1.doc"
(Janina Kurzawa)
21.12.2005 14:56Usunięto załącznik "DT-1_A załącznik do
deklar.DT-1.doc"
(Janina Kurzawa)
21.12.2005 13:51 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
21.12.2005 13:46Usunięto załącznik "Uchwała w sprawie stawek podatku od
środków transportowych"
(Janina Kurzawa)
21.12.2005 13:45Usunięto załącznik "Deklaracja na podatek od środków
transportowych cz.II"
(Janina Kurzawa)
21.12.2005 13:45Usunięto załącznik "Deklaracja na podatek od środków
transportowych cz.I"
(Janina Kurzawa)
21.12.2005 13:42Dodano załącznik "DT-1_A załącznik do deklar.DT-1.doc"
(Janina Kurzawa)
21.12.2005 13:42Dodano załącznik "DT-1 Deklaracja na podatek od
śr.transportowych.doc"
(Janina Kurzawa)
12.12.2005 13:17 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
12.12.2005 13:11Dodano załącznik "Uchwała śr. transport.2006 (tekst
jednolity).doc"
(Janina Kurzawa)
12.12.2005 11:42Dodano załącznik "Uchwała śr. transport.2006.doc"
(Janina Kurzawa)
31.12.2004 08:32 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
31.12.2004 07:47 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
30.12.2004 15:32 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
30.12.2004 15:27 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
30.12.2004 15:26Usunięto załącznik "Deklaracja na podatek od
śr.transportowych"
(Janina Kurzawa)
30.12.2004 15:25 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
30.12.2004 15:23Usunięto załącznik "Deklaracja na podatek od
sr.transportowych"
(Janina Kurzawa)
30.12.2004 15:16Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od środków
transportowych cz.II"
(Janina Kurzawa)
30.12.2004 15:16Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od środków
transportowych cz.I"
(Janina Kurzawa)
14.06.2004 15:32Dodano załącznik "Uchwała w sprawie stawek podatku od
środków transportowych"
(Janina Kurzawa)
14.06.2004 15:30Usunięto załącznik "Uchwała środki transportowe na
2004r."
(Janina Kurzawa)
14.06.2004 15:24Dodano załącznik "Uchwała środki transportowe na 2004r."
(Janina Kurzawa)
14.06.2004 15:23Usunięto załącznik "Uchwała śr.transp.2004.htm"
(Janina Kurzawa)
16.03.2004 07:32 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
10.01.2004 23:43 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
09.01.2004 12:50 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
09.01.2004 12:46 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
09.01.2004 12:40 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
09.01.2004 12:32 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
09.01.2004 12:26 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
09.01.2004 11:22 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
16.12.2003 10:05Dodano załącznik "Uchwała śr.transp.2004.htm"
(Janina Kurzawa)
16.12.2003 10:03Usunięto załącznik "Uchwała w sprawie stawek podatku od
środków transportowych na 2004 rok"
(Janina Kurzawa)
12.12.2003 11:34 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
12.12.2003 11:33Dodano załącznik "Uchwała w sprawie stawek podatku od
środków transportowych na 2004 rok"
(Janina Kurzawa)
12.12.2003 11:31Usunięto załącznik "Uchwała w sprawie stawek podatku od
śr.transportowych"
(Janina Kurzawa)
27.11.2003 09:05 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
27.11.2003 08:39 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
19.09.2003 08:52 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
15.09.2003 09:13 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
09.09.2003 15:05 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
09.09.2003 15:05Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od
sr.transportowych"
(Janina Kurzawa)
09.09.2003 15:03Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od
śr.transportowych"
(Janina Kurzawa)
09.09.2003 15:02Dodano załącznik "Uchwała w sprawie stawek podatku od
śr.transportowych"
(Janina Kurzawa)
09.09.2003 15:00 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
09.09.2003 12:25 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)