ULGI W SPŁACIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH:

Sprawy załatwia:

Wydział Finansowy

ul.Sudecka 29 pokój nr  35 i 37

Telefon 0 75 75 46 208;238;218 

email: podatki_um@jeleniagora.pl

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst:Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn zm.)
 2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (jednolity tekst: Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn.zm.)
 3. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy de minimis (Dz.Urz.L 379, 28.12.2006, s.5-10).

  Organ podatkowy, ze względu na ważny interes podatnika lub interes publiczny, na jego wniosek, może:

  1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
  2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (art. 67 a ustawy - Ordynacja podatkowa),
  3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe,     odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną ( art. 67a ustawy -  Ordynacja podatkowa).  

  Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art.67a ustawy - Ordynacja podatkowa, na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą następuje wyłącznie w sytuacjach określonych w art. 67 b tj:

  1. które nie stanowią pomocy publicznej;
  2. które stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
  3. które stanowią pomoc publiczną:
  • udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,
  • udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym,
  • udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,
  • udzielaną w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty,
  • będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów,
  • na szkolenia
  • na zatrudnienie,
  • na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
  • na restrukturyzację,
  • na ochronę środowiska,
  • na prace badawczo-rozwojowe,
  • regionalną,
  • udzielaną na inne przeznaczenia określone na podstawie § 6 przez Radę Ministrów.
  Przed złożeniem wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, podatnik prowadzący działalność gospodarczą  winien bezwzględnie zapoznać się z przepisami art. 67 i  i 67 b ustawy- Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia  30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.


  DOWODY WYMAGANE PRZY UBIEGANIU SIĘ O ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU LUB ROZŁOŻENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ NA RATY:

  1. Wniosek (podanie) z uzasadnieniem (wzór do pobrania)

  2. Dowody potwierdzające sytuację materialną i majątkową (zaświadczenia o wysokości dochodów podatnika i członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, zeznania PIT, sprawozdania finansowe, inne dowody).
  3. Oświadczenie o stanie majątkowym (druk do pobrania tutaj).

  Przedsiębiorcy dodatkowo:


  1. oświadczenie o wielkości otrzymanej  pomocy publicznej  de minimis lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis ( wzór do pobrania),
  2. informacje niezbędne przy ubieganiu się o pomoc de minimis ( wzór do pobrania),
  3. informacje niezbędne przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis (wzór do pobrania).

  1. DOWODY WYMAGANE PRZY UBIEGANIU SIĘ O UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ ORAZ ODSETEK ZA ZWŁOKĘ:

  1. Wniosek (podanie) z uzasadnieniem (wzór do pobrania)

  2. Dowody potwierdzające sytuację materialną (zaświadczenia o wysokości dochodów podatnika i członków rodziny, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe , zeznania PIT, sprawozdania finansowe, inne dowody)

  3. Zestawienie miesięcznych wydatków na utrzymanie rodziny (czynsz, opłaty za energię elektryczną i gaz, inne wydatki)

  4. Oświadczenie o sytuacji majątkowej (druk do pobrania tutaj lub na dole strony ).

           Przedsiębiorcy dodatkowo:


  1. oświadczenie o wielkości otrzymanej  pomocy publicznej  de minimis lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis ( wzór do pobrania),
  2. informacje niezbędne przy ubieganiu się o pomoc de minimis ( wzór do pobrania),
  3. informacje niezbędne przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis (wzór do pobrania).

  Wnioski o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, składane na podstawie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa  są zwolnione z opłaty skarbowej.

  Wzory podań o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w tym:

  1. Podanie o umorzenie (pobierz)
  2. Podanie o raty (pobierz)
  3. Podanie o odroczenie (pobierz)

  są do pobrania również w formie załącznika na dole strony.

   

  Powrót

  Metryka dokumentu

  ukryj
  Tytuł dokumentu:
  Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych
  Podmiot udostępniający informację:
  Urząd Miasta Jelenia Góra
  Uwaga: Strona Archiwalna !
  Informację opublikował:
  Data publikacji:
  09.09.2003 12:34
  Informację aktualizował:
  Data aktualizacji:
  05.07.2010 14:17

  Rejestr zmian dokumentu

  05.07.2010 14:17 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
  05.07.2010 14:13 Dodano załącznik "Informacja niezbędna przy ubieganiu
  się o pomoc de minimis"

  (Janina Nadolska)
  05.07.2010 14:10 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
  05.07.2010 14:07 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
  załącznika z "Pomoc inna niż de minmis.pdf" na "Pomoc
  inna niż de minimis.pdf"

  (Janina Nadolska)
  05.07.2010 14:06 Dodano załącznik "Pomoc inna niż de minmis.pdf"
  (Janina Nadolska)
  05.07.2010 14:06 Dodano załącznik "Pomoc publiczna_ de minimis.pdf"
  (Janina Nadolska)
  05.07.2010 14:06 Dodano załącznik "Pomoc publiczna_ de minimis.xls"
  (Janina Nadolska)
  05.07.2010 14:05 Usunięto załącznik Oświadczenie o działalności
  gospodarczej.pdf

  (Janina Nadolska)
  05.07.2010 14:04 Usunięto załącznik Oświadczenie o działalności
  gospodarczej.sxw

  (Janina Nadolska)
  05.07.2010 14:04 Usunięto załącznik Informacja o pomocy publicznej.pdf
  (Janina Nadolska)
  05.07.2010 14:04 Usunięto załącznik Oświadczenie do pomocy de minimis.doc
  (Janina Nadolska)
  05.07.2010 14:03 Usunięto załącznik Oświadczenie do pomocy de minimis.pdf
  (Janina Nadolska)
  05.07.2010 14:03 Usunięto załącznik Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy
  publicznej.xls

  (Janina Nadolska)
  05.07.2010 14:03 Usunięto załącznik Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy
  publicznej.pdf

  (Janina Nadolska)
  05.07.2010 14:02 Usunięto załącznik Pomoc publiczna de minimis.pdf
  (Janina Nadolska)
  05.07.2010 14:02 Usunięto załącznik Pomoc publiczna de minimis.xls
  (Janina Nadolska)
  05.07.2010 14:01 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
  06.10.2008 12:48 Dodano załącznik "Pomoc publiczna de minimis.xls"
  (Janina Nadolska)
  06.10.2008 12:48 Dodano załącznik "Pomoc publiczna de minimis.pdf"
  (Janina Nadolska)
  06.10.2008 12:48 Dodano załącznik "Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy
  publicznej.xls"

  (Janina Nadolska)
  06.10.2008 12:48 Dodano załącznik "Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy
  publicznej.pdf"

  (Janina Nadolska)
  06.10.2008 12:46 Usunięto załącznik Pomoc publiczna de minimis.pdf
  (Janina Nadolska)
  06.10.2008 12:45 Usunięto załącznik Pomoc publiczna de minimis.xls
  (Janina Nadolska)
  06.10.2008 11:11 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
  06.10.2008 10:54 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
  13.05.2008 13:49 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
  13.05.2008 13:46 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
  13.05.2008 13:17 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
  13.05.2008 13:13 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
  30.01.2008 09:10 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
  30.01.2008 09:08 Dodano załącznik "Oświadczenie do pomocy de minimis.pdf"
  (Janina Nadolska)
  30.01.2008 09:08 Dodano załącznik "Oświadczenie do pomocy de minimis.doc"
  (Janina Nadolska)
  30.01.2008 09:04 Usunięto załącznik Oświadczenie do pomocy de minimis.pdf
  (Janina Nadolska)
  02.01.2008 10:24 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  19.09.2007 09:55 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  05.07.2007 11:20 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  05.07.2007 11:18 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  05.07.2007 11:13 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  05.07.2007 11:01 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  05.07.2007 10:55 Dodano załącznik "Informacja o pomocy publicznej.pdf"
  (Janina Kurzawa)
  05.07.2007 10:53 Dodano załącznik "Pomoc publiczna de minimis.xls"
  (Janina Kurzawa)
  05.07.2007 10:53 Dodano załącznik "Pomoc publiczna de minimis.pdf"
  (Janina Kurzawa)
  05.07.2007 10:52 Dodano załącznik "Oświadczenie do pomocy de minimis.pdf"
  (Janina Kurzawa)
  05.07.2007 10:49 Usunięto załącznik "Informacja o wielkości pomocy
  publicznej innej niż de minimis"

  (Janina Kurzawa)
  05.07.2007 10:48 Usunięto załącznik "Pomoc publiczna inna niż de minimis"
  (Janina Kurzawa)
  05.07.2007 10:43 Usunięto załącznik "Pomoc publiczna de minimis.pdf"
  (Janina Kurzawa)
  05.07.2007 10:41 Usunięto załącznik "Pomoc publiczna de minimis.xls"
  (Janina Kurzawa)
  05.07.2007 10:19 Usunięto załącznik "Oświadczenie de minimis I.doc"
  (Janina Kurzawa)
  05.07.2007 10:16 Usunięto załącznik "Oświadczenie de minimis I.pdf"
  (Janina Kurzawa)
  05.07.2007 08:53 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  05.07.2007 08:32 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  26.01.2007 14:10 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  26.01.2007 14:06 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  26.01.2007 14:04 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  26.01.2007 14:01 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  26.01.2007 13:55 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  26.01.2007 13:53 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  26.01.2007 13:34 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  26.01.2007 13:29 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  26.01.2007 13:27 Dodano załącznik "Podanie o umorzenie.sxw"
  (Janina Kurzawa)
  26.01.2007 13:26 Dodano załącznik "Podanie o umorzenie.pdf"
  (Janina Kurzawa)
  26.01.2007 13:22 Usunięto załącznik "Podanie o umorzenie.pdf"
  (Janina Kurzawa)
  26.01.2007 12:55 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  26.01.2007 12:42 Dodano załącznik "Podanie o umorzenie.pdf"
  (Janina Kurzawa)
  26.01.2007 12:42 Dodano załącznik "Podanie o umorzenie.doc"
  (Janina Kurzawa)
  26.01.2007 12:40 Dodano załącznik "Podanie o raty.pdf"
  (Janina Kurzawa)
  26.01.2007 12:40 Dodano załącznik "Podanie o raty.doc"
  (Janina Kurzawa)
  26.01.2007 12:40 Dodano załącznik "Podanie o odroczenie .doc"
  (Janina Kurzawa)
  26.01.2007 12:40 Dodano załącznik "Podanie o odroczenie.pdf"
  (Janina Kurzawa)
  26.01.2007 12:30 Usunięto załącznik "Podanie o umorzenie"
  (Janina Kurzawa)
  26.01.2007 12:30 Usunięto załącznik "Podanie o raty"
  (Janina Kurzawa)
  26.01.2007 12:28 Usunięto załącznik "Podanie o odroczenie"
  (Janina Kurzawa)
  26.01.2007 12:08 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  26.01.2007 11:55 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  24.01.2007 12:52 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  24.01.2007 12:44 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  24.01.2007 12:35 Dodano załącznik "Oświadczenie o działalności
  gospodarczej.pdf"

  (Janina Kurzawa)
  24.01.2007 12:34 Dodano załącznik "Oświadczenie o działalności
  gospodarczej.sxw"

  (Janina Kurzawa)
  19.01.2007 10:48 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  19.01.2007 10:43 Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie majątkowym.sxw"
  (Janina Kurzawa)
  19.01.2007 10:42 Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie majątkowym.pdf"
  (Janina Kurzawa)
  19.01.2007 10:42 Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie majątkowym.doc"
  (Janina Kurzawa)
  19.01.2007 10:34 Usunięto załącznik "Oświadczenie o stanie
  majątkowym.pdf"

  (Janina Kurzawa)
  19.01.2007 10:33 Usunięto załącznik "Oświadczenie o stanie
  majątkowym.doc"

  (Janina Kurzawa)
  18.01.2007 10:29 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  18.01.2007 10:26 Dodano załącznik "Oświadczenie de minimis I.pdf"
  (Janina Kurzawa)
  18.01.2007 10:26 Dodano załącznik "Oświadczenie de minimis I.doc"
  (Janina Kurzawa)
  15.01.2007 12:45 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  15.01.2007 12:44 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  15.01.2007 12:43 Dodano załącznik "Pomoc publiczna de minimis.xls"
  (Janina Kurzawa)
  15.01.2007 12:43 Dodano załącznik "Pomoc publiczna de minimis.pdf"
  (Janina Kurzawa)
  15.01.2007 12:42 Usunięto załącznik "Pomoc publiczna de minimis.pdf"
  (Janina Kurzawa)
  15.01.2007 12:41 Usunięto załącznik "Pomoc publiczna de minimis.xls"
  (Janina Kurzawa)
  04.01.2007 10:43 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  20.12.2006 14:47 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  20.12.2006 14:40 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  20.12.2006 14:37 Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie majątkowym.doc"
  (Janina Kurzawa)
  20.12.2006 14:37 Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie majątkowym.pdf"
  (Janina Kurzawa)
  20.12.2006 14:36 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  20.12.2006 13:57 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  20.12.2006 13:46 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  20.12.2006 13:24 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  20.12.2006 13:23 Dodano załącznik "Pomoc publiczna de minimis.xls"
  (Janina Kurzawa)
  20.12.2006 13:22 Dodano załącznik "Pomoc publiczna de minimis.pdf"
  (Janina Kurzawa)
  20.12.2006 13:21 Usunięto załącznik "Pomoc publiczna de minimis.sxc"
  (Janina Kurzawa)
  20.12.2006 13:20 Usunięto załącznik "Oświadczenie o wielkości pomocy de
  minimis"

  (Janina Kurzawa)
  17.11.2006 12:12 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  17.11.2006 11:55 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  17.11.2006 11:53 Dodano załącznik "Oświadczenie o wielkości pomocy de
  minimis"

  (Janina Kurzawa)
  28.06.2005 13:53 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  28.06.2005 13:51 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  28.06.2005 13:48Dodano załącznik "Pomoc publiczna de minimis.sxc"
  (Janina Kurzawa)
  28.06.2005 13:48Usunięto załącznik "Oświadczenie o wielkości pomocy de
  minimis"
  (Janina Kurzawa)
  21.01.2005 09:24Usunięto załącznik "Pomoc publiczna de minimis.xls"
  (Janina Kurzawa)
  21.01.2005 09:23Zmieniono tytuł załącznika z "Oświadczenie o wielkośći
  pomocy de minimis" na "Oświadczenie o wielkości pomocy de
  minimis"
  (Janina Kurzawa)
  21.01.2005 09:17 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  21.01.2005 09:13Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  21.01.2005 09:06 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  21.01.2005 09:02Dodano załącznik "Oświadczenie o wielkośći pomocy de
  minimis "
  (Janina Kurzawa)
  21.01.2005 09:00Usunięto załącznik "Informacja o wielkości pomocy
  publicznej de minimis"
  (Janina Kurzawa)
  07.01.2005 09:50Zmieniono tytuł załącznika z "Pomoc publiczna iina niż
  de minimis" na "Pomoc publiczna inna niż de minimis"
  (Janina Kurzawa)
  30.12.2004 11:39 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  30.12.2004 11:21Dodano załącznik "Informacja o wielkości pomocy
  publicznej innej niż de minimis"
  (Janina Kurzawa)
  30.12.2004 11:19Dodano załącznik "Informacja o wielkości pomocy
  publicznej de minimis"
  (Janina Kurzawa)
  16.11.2004 12:29 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  16.11.2004 12:16 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  28.10.2004 07:51Dodano załącznik "Pomoc publiczna de minimis.xls"
  (Janina Kurzawa)
  28.10.2004 07:48Usunięto załącznik "Pomoc de minimis"
  (Janina Kurzawa)
  17.09.2004 14:27Dodano załącznik "Pomoc publiczna iina niż de minimis"
  (Janina Kurzawa)
  17.09.2004 14:17 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  17.09.2004 14:13Usunięto załącznik "Druk do pomocy publicznej"
  (Janina Kurzawa)
  17.09.2004 14:13Dodano załącznik "Pomoc de minimis"
  (Janina Kurzawa)
  17.09.2004 14:11Dodano załącznik "Druk do pomocy publicznej"
  (Janina Kurzawa)
  17.09.2004 14:09Usunięto załącznik "Zestawienie wielkości otrzymanej
  pomocy publicznej"
  (Janina Kurzawa)
  17.09.2004 14:08 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  17.09.2004 13:55 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  01.07.2004 15:20 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  01.07.2004 15:03 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  01.07.2004 14:49 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  16.03.2004 07:44 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  20.02.2004 11:21 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  20.02.2004 11:19 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  12.01.2004 12:38 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  12.01.2004 12:28 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  30.12.2003 13:21 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  16.12.2003 10:48 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  16.12.2003 10:40Dodano załącznik "Zestawienie wielkości otrzymanej pomocy
  publicznej"
  (Janina Kurzawa)
  16.12.2003 10:36 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  27.11.2003 08:56 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  19.09.2003 10:49 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  15.09.2003 09:32 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  10.09.2003 08:08 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
  10.09.2003 08:07Dodano załącznik "Podanie o umorzenie"
  (Janina Kurzawa)
  10.09.2003 08:05Dodano załącznik "Podanie o raty"
  (Janina Kurzawa)
  10.09.2003 08:05Dodano załącznik "Podanie o odroczenie"
  (Janina Kurzawa)