PODATEK ROLNY:

Sprawy podatku rolnego załatwia:

Wydział Finansowy

ul.Sudecka 29 pokój nr 35

Telefon 0 75 75 46 208 

email: podatki_um@jeleniagora.pl

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz.969 ze zmianami).

Za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Jeżeli grunty, o których mowa wyżej są współwłasnością lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym, ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, w tym spółkach, nieposiadających osobowości prawnej, będących:

 1. właścicielami gruntów,
 2. posiadaczami samoistnymi gruntów,
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
 4. posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
 • wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
 • jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.
      5. Jeżeli grunty znajdują się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie
          podatku rolnego ciąży na posiadaczu samoistnym.
      6. Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na
          podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
          podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.
      7. Jeżeli grunty, stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej
          podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek
          podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach).

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,

2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Ustalone zostały 4 okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy, miasta oraz dzielnice w miastach w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

Gmina Jelenia Góra została zaliczona do IV okręgu podatkowego, dla którego ustalone zostały następujące przeliczniki powierzchni użytków rolnych:

RODZAJE

UŻYTKÓW

ROLNYCH

GRUNTY

ORNE

ŁĄKI I PASTWISKA

Klasy

użytków

rolnych

przeliczniki

I

1,45

1,35

II

1,35

1,10

III A

1,25

III

0,95

III B

1,00

IV A

0,80

IV

0,55

IV B

0,60

V

0,20

0,15

VI

0,05

0,05

 

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla pozostałych gruntów, od 1 ha fizycznego, równowartość pieniężną 5 q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnią cenę skupu ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego za rok 2008 przy średniej cenie skupu żyta w wysokości - 58,29 zł wynosi - 145,725 zł.

Stawka podatku rolnego od 1 ha fizycznego za rok 2008 przy średniej cenie skupu żyta w wysokości - 58,29 zł wynosi - 291,45 zł.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi gminy pisemne informacje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub o zaistnieniu zmian, o których mowa wyżej.

Obowiązek składania informacji o gruntach dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym.

Do pobrania wzór:

w podatku rolnym określony uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

PODATEK ROLNY JEST PŁATNY W TERMINACH:

I rata do dnia 15 marca,

II rata do dnia 15 maja,

III rata do dnia 15 września

IV rata do dnia 15 listopada każdego roku podatkowego.

Wpłat podatku rolnego należy dokonywać na konto:

BANK MILLENNIUM S.A I ODDZIAŁ JELENIA GÓRA

ul.Piłsudskiego 35

58-500  Jelenia Góra
NR 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566.

Uwaga !
Uiszczając podatek za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew. Zaznaczyć dokładnie ”podatek rolny” oraz oznaczyć okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, starannie opisać dane podatnika.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:

1) składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian,

3) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.

Wzór deklaracji na podatek rolny określony Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry  jest do pobrania tutaj lub w formie załącznika na dole strony.

Zwolnienia i ulgi podatkowe

Zwalnia się od podatku rolnego:

1) użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,

2) grunty położone w pasie drogi granicznej,

3) grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich,

4) grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha:

  a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,

  b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,

  c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie,

5) grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków - na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania,

6) grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia - na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów,

7) grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20 proc. powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha - na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów,

8) użytki ekologiczne,

9) grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę,

10) grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywalach,

11) grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

12) grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych  spółdzielni produkcyjnych, którzy:

a) osiągnęli wiek emerytalny,

b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,

c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji.

Od podatku rolnego zwalnia się również:

1) uczelnie,

2) szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i niepubliczne oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego gruntów,

3) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,

4) prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie gruntów zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów nie będących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej,

5) jednostki badawczo-rozwojowe,

5a) przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484), w zakresie przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych,

6) Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntów pracowniczych ogrodów działkowych.

Podatek rolny od gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich obniża się o 30% dla gruntów klas I, II, IIIa i IIIb, a o 60% dla gruntów klas IVa, IV i IVb.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Podatek rolny
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
09.09.2003 12:44
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.01.2008 09:58

Rejestr zmian dokumentu

02.01.2008 09:58 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
02.01.2008 09:51 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
03.01.2007 10:44 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
03.01.2007 10:40 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
03.01.2007 10:24 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
22.11.2006 15:07 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
22.11.2006 15:05 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
22.11.2006 15:03 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
22.11.2006 15:00 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
22.11.2006 14:58 Dodano załącznik "Uchwała wzór informacji i deklaracji
na podatek rolny.doc"

(Janina Kurzawa)
22.11.2006 14:58 Dodano załącznik "Informacja o zwolnieniach podatkowych w
podatku rolnym.pdf"

(Janina Kurzawa)
22.11.2006 14:58 Dodano załącznik "Informacja o gruntach dla osób
fizycznych.pdf"

(Janina Kurzawa)
22.11.2006 14:58 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny od osób
prawnych.pdf"

(Janina Kurzawa)
07.08.2006 12:20 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
07.08.2006 12:11 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
07.08.2006 12:06 Dodano załącznik "IR-1.xls" (Janina Kurzawa)
07.08.2006 12:05 Usunięto załącznik "ZR-1B.xls" (Janina Kurzawa)
07.08.2006 12:05 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
07.08.2006 12:02 Dodano załącznik "ZR-1B.xls" (Janina Kurzawa)
07.08.2006 11:54 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
04.08.2006 14:37 Dodano załącznik "ZR-1B.xls" (Janina Kurzawa)
04.08.2006 14:37 Dodano załącznik "DR-1.xls" (Janina Kurzawa)
04.08.2006 14:37 Dodano załącznik "Uchwała wzór informacji i deklaracji
na podatek rolny.doc"

(Janina Kurzawa)
04.08.2006 14:34 Usunięto załącznik "Uchwała o załącznikach.doc"
(Janina Kurzawa)
04.08.2006 14:34 Usunięto załącznik "Informacja podatek rolny osoby
fizyczne.xls"

(Janina Kurzawa)
04.08.2006 14:33 Usunięto załącznik "Deklaracja na podatek rolny.xls"
(Janina Kurzawa)
16.03.2006 09:45 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
16.03.2006 09:45 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
09.01.2006 12:29 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
02.01.2006 12:21 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
02.01.2006 12:03Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny.xls"
(Janina Kurzawa)
02.01.2006 12:02Usunięto załącznik "Deklaracja na podatek rolny.xls"
(Janina Kurzawa)
08.12.2005 10:35 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
08.12.2005 10:32 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
08.12.2005 10:23 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
08.12.2005 10:19 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
08.12.2005 10:18Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny.xls"
(Janina Kurzawa)
08.12.2005 10:17Usunięto załącznik "Informacja podatek leśny osoby
fizyczne.xls"
(Janina Kurzawa)
08.12.2005 10:03Dodano załącznik "Uchwała o załącznikach.doc"
(Janina Kurzawa)
08.12.2005 10:03Dodano załącznik "Informacja podatek leśny osoby
fizyczne.xls"
(Janina Kurzawa)
08.12.2005 10:03Dodano załącznik "Informacja podatek rolny osoby
fizyczne.xls"
(Janina Kurzawa)
08.12.2005 10:02Usunięto załącznik "Uchwała - wzór informacji o
gruntach.htm"
(Janina Kurzawa)
08.12.2005 10:02Usunięto załącznik "Informacja o gruntach"
(Janina Kurzawa)
08.12.2005 10:01Usunięto załącznik "Deklaracja na podatek rolny"
(Janina Kurzawa)
19.01.2005 11:53 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
14.10.2004 10:20 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
30.03.2004 09:53 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
16.03.2004 07:52 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
16.03.2004 07:48 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
09.01.2004 16:12 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
09.01.2004 12:58 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
09.01.2004 11:05 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
31.12.2003 10:04 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
16.12.2003 10:25 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
15.12.2003 14:43Dodano załącznik "Uchwała - wzór informacji o
gruntach.htm"
(Janina Kurzawa)
15.12.2003 14:40Usunięto załącznik "Uchwała nr 18.doc"
(Janina Kurzawa)
12.12.2003 20:41 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
27.11.2003 09:01 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
27.11.2003 08:12 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
19.09.2003 07:43 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
15.09.2003 09:08 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
10.09.2003 08:49 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
10.09.2003 08:48Dodano załącznik "Informacja o gruntach"
(Janina Kurzawa)
10.09.2003 08:47Usunięto załącznik "Informacja o posiadanych gruntach"
(Janina Kurzawa)
10.09.2003 08:30Dodano załącznik "Informacja o posiadanych gruntach"
(Janina Kurzawa)
09.09.2003 15:19Dodano załącznik "Uchwała nr 18.doc"
(Janina Kurzawa)
09.09.2003 15:18Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny"
(Janina Kurzawa)