PODATEK LEŚNY:

Sprawy podatku leśnego załatwia:

Wydział Finansowy 

ul.Sudecka 29 pokój nr  35

Telefon 0 75 75 46 208

email: podatki_um@jeleniagora.pl

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami)

Lasem jest grunt leśny sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Podatnikami podatku leśnego, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami lasów,

2) posiadaczami samoistnymi lasów,

3) użytkownikami wieczystymi lasów,

4) posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego od lasów pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, oraz wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, nie objętych obowiązkiem podatkowym, ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.

Jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Zwalnia się z podatku leśnego:

1) lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,

2) lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,

3) użytki ekologiczne.

Od podatku leśnego zwalnia się również:

1) uczelnie,

2) szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady odpowiednio z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych,

3) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,

4) prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów nie będących prowadzącymi zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej,

5) jednostki badawczo-rozwojowe,

6)  przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484) w zakresie przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie przez nich badań i prac rozwojowych.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m sześc. drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Do ceny, o której mowa wyżej nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług.

Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, ulega obniżeniu o 50 proc.

Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Średnia cena sprzedaży drewna przyjęta dla roku 2008 wynosi - 147,28 zł.

W roku 2008 podatek leśny wynosi - 32,40 zł od 1 ha .

Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 % i wynosi - 16,20 zł

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian.

Wzór informacji o lasach określony uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry  jest do pobrania tutaj lub  w formie załącznika na dole strony.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane:

1) składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian,

3) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.

Wzór deklaracji na podatek leśny określony uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry  jest do pobrania tutaj lub w formie załącznika na dole strony.

Wpłat podatku od leśnego należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy:

BANK MILLENNIUM S.A I ODDZIAŁ JELENIA  GÓRA     

 ul.Piłsudskiego 35

58-500 Jelenia Góra

NR 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566.

Uwaga !
Uiszczając podatek za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew. Zaznaczyć dokładnie ”podatek leśny” oraz oznaczyć okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, starannie opisać dane podatnika.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Podatek leśny
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.09.2003 10:04
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.01.2008 09:56

Rejestr zmian dokumentu

02.01.2008 09:56 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
02.01.2008 09:54 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
03.01.2007 10:51 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
04.12.2006 12:40 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
04.12.2006 12:37 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
24.11.2006 13:46 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
24.11.2006 13:43 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
24.11.2006 13:37 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek leśny dla osób
prawnych.pdf"

(Janina Kurzawa)
24.11.2006 13:37 Dodano załącznik "Informacja o lasach dla osób
fizycznych.pdf"

(Janina Kurzawa)
07.08.2006 12:50 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
04.08.2006 14:41 Dodano załącznik "DL-1.xls" (Janina Kurzawa)
04.08.2006 14:41 Dodano załącznik "IL- 1.xls" (Janina Kurzawa)
04.08.2006 14:41 Dodano załącznik "Uchwała wzór informacji i deklaracji o
lasach.doc"

(Janina Kurzawa)
04.08.2006 14:40 Usunięto załącznik "Uchwała-wzór deklaracji i
informacji pod.leśny.htm"

(Janina Kurzawa)
04.08.2006 14:40 Usunięto załącznik "Informacja podatek leśny osoby
fizyczne.xls"

(Janina Kurzawa)
04.08.2006 14:40 Usunięto załącznik "Deklaracja na podatek leśny.xls"
(Janina Kurzawa)
09.01.2006 12:31 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
02.01.2006 12:23 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
02.01.2006 12:05Dodano załącznik "Deklaracja na podatek leśny.xls"
(Janina Kurzawa)
02.01.2006 12:04Usunięto załącznik "Deklaracja na podatek leśny.xls"
(Janina Kurzawa)
08.12.2005 10:39 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
08.12.2005 10:33Dodano załącznik "Informacja podatek leśny osoby
fizyczne.xls"
(Janina Kurzawa)
08.12.2005 10:33Dodano załącznik "Deklaracja na podatek leśny.xls"
(Janina Kurzawa)
08.12.2005 10:31Usunięto załącznik "Informacja i deklaracja na podatek
leśny"
(Janina Kurzawa)
19.01.2005 12:09 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
30.03.2004 09:59 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
16.03.2004 07:56 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
16.03.2004 07:31 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
13.01.2004 20:16 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
09.01.2004 16:18 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
09.01.2004 11:18 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
15.12.2003 14:58Dodano załącznik "Uchwała-wzór deklaracji i informacji
pod.leśny.htm"
(Janina Kurzawa)
12.12.2003 20:44 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
27.11.2003 09:02 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
27.11.2003 08:37 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
19.09.2003 07:45 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
15.09.2003 09:10 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
10.09.2003 10:19 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
10.09.2003 10:05 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
10.09.2003 10:04 Utworzenie dokumentu. (Janina Kurzawa)