Opłata skarbowa

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  ( Dz.U. Nr 225, poz. 1635)

Sprawy załatwia:

 

Wydział Finansowy

ul.Sudecka 29 pokój 37

telefon 0 75 75 46 218

email: podatki_um@jeleniagora.plSposób zapłaty opłaty skarbowej

Począwszy od 1.1.2007 roku zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

Wpłat opłaty skarbowej  należy dokonywać w kasach Urzędu Miasta znajdujących się przy ulicy Sudeckiej 29 i Plac Ratuszowy 58, czynnych w godzinach od 7 30 do 15 30 lub na rachunek bankowy:

BANK MILLENNIUM S.A ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
NR 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566.

Uwaga !
Uiszczając opłatę za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew. Zaznaczyć dokładnie ”opłata skarbowa” oraz oznaczyć przedmiot opłaty skarbowej i starannie opisać dane wnoszącego opłatę.

 

W przypadku dokonania wpłaty opłaty skarbowej drogą elektroniczną wystarczającym dowodem na uiszczenie tej opłaty będzie wydruk przelewu ( w zależności od opcji udostępnianej przez bank), może też być to wyciąg z konta. Istotnym jest aby z dokumentu tego wynikały dane adresowe wpłacającego, przedmiot i wysokość  dokonanej opłaty, numer jego konta bankowego i numer konta bankowego Urzędu Miasta. Zarówno wyciąg jak i wydruk nie muszą (mogą) być potwierdzone przez bank oraz powinny być przedstawione w oryginalnym wydruku.

Nadto Uchwałą Nr 26/VII/2007 z dnia 20 lutego 2007r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej Rada Miejska Jeleniej Góry na inkasentów opłaty skarbowej wyznaczyła

 1. PPHU Poczta Polska Centrum Sieci Pocztowych Oddział Rejonowy w Jeleniej  Górze 58-500 Jelenia Góra, ul.Pocztowa nr 9/10
 2.  Starostwo Powiatowe 58-500 Jelenia Góra, ul.Kochanowskiego 10
 3.  Izba Celna we Wrocławiu Oddział Celny w Jeleniej Górze  58-570 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 128
 4.  Pani Halina Głuszek z siedzibą : w Urzędzie Skarbowym w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra, ul.Wolności 12 

 Co podlega opłacie skarbowej

Opłacie skarbowej podlegają:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

 •  dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 •  wydanie zaświadczenia na wniosek,
 •  wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Zwolnienia i wyłączenia

Nie podlega opłacie skarbowej:

1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:

 1.  alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
 2.  ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
 3. świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
 4. wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,
 5. powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,
 6. zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
 7. nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
 8. załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościam,
 9. nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,
 10. pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, oraz członków ich rodzin,
 11. o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,
 12. lrekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

2) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach
    budownictwa mieszkaniowego;

3) wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
   albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach z zakresu wykonywania przez te agencje zadań w
   ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków
   rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-
   spożywczymi;

4) dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach płatności bezpośrednich
    dla producentów rolnych;

5) wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w
    pkt 1-4;

6) dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę nazwiska i
    imienia (imion) oraz w sprawach o ustalenie pisowni imienia i nazwiska osób, którym
    bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób;

7) wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę na działania
   związane z czynną ochroną przyrody.

Nie podlega również opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.

Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż wymieniona w katalogu zwolnień, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.

Zwalnia się od opłaty skarbowej:

1) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) jednostki budżetowe;

3) jednostki samorządu terytorialnego;

4) organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

5) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;

6) osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

Tekst ustawy o opłacie skarbowej wraz z załącznikiem zawierającym informacje o wysokości należnej opłaty skarbowej jest dostępny tutaj lub w formie załącznika na dole strony.

 


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Opłata skarbowa
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
22.12.2006 09:33
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.12.2007 12:47