ZARZĄDZENIE NR 0151 - 24/V/06

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 20 grudnia 2006 roku.


w sprawie przedłużenia terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Księdza Antoniego Kamińskiego.


Na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz art. 31 ustawy
o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami),


zarządza się, co następuje:


§ 1

      1. Przedłużyć współużytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 856 o powierzchni 0,0659 ha w obrębie Sobieszów II AM-16 położonej w Jeleniej Górze przy ul. Księdza Antoniego Kamińskiego, ujawnionej w księdze wieczystej Nr 43563, termin zakończenia zabudowy w/w nieruchomości do dnia 31 grudnia 2008 roku.


      1. Zobowiązać współużytkowników wieczystych do zapłaty Gminie Jelenia Góra kary umownej w wysokości 10% ceny nabycia nieruchomości gruntowej w pierwszym roku tj. kwoty 4.250,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt 1 niniejszego zarządzenia. Za każdy następny rok opóźnienia w zagospodarowaniu nieruchomości opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10% tej ceny.


      1. Celem zabezpieczenia zapłaty Gminie Jelenia Góra kary umownej zobowiązać współużytkowników wieczystych do ustanowienia na nieruchomości gruntowej (działka nr 856) położonej w Jeleniej Górze przy ul. Księdza Antoniego Kamińskiego, hipoteki kaucyjnej w wysokości 20 % ceny nabycia nieruchomości tj. do kwoty 8.500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych).


§ 2

Ustalenia zawarte w § 1 podlegają wykonaniu w formie aktu notarialnego, którego koszty ponoszą współużytkownicy wieczyści.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Marek Obrębalski

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przedłużenia terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Księdza Antoniego Kamińskiego.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.01.2007 12:05
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
03.01.2007 12:05

Rejestr zmian dokumentu