Numer zarządzenia

Treść

1406/2006

sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko: specjalisty w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra

1407/2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko: Naczelnika Wydziału Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra

1408/2006

w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Nr 1167/2005 z dnia 07 lipca 2005r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wołkowa

1409/2006

w sprawie rozpatrzenia wniosku do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej w rejonie ul. Grunwaldzkiej

1410/2006

w sprawie umorzenia pożyczki ze środków PFRON dla osoby niepełnosprawnej

1411/2006

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych rozpoczętych w 2006 roku na zadaniach inwestycyjnych i remontowych

1412/2006

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych rozpoczętych w 2006 roku na zadaniach inwestycyjnych i remontowych na drogach public

1413/2006

w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych rozpoczętych w 2006 roku w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ści

1414/2006

w sprawie zatwierdzenia projektów wykazów osób, z którymi umowy najmu samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali socjalnych powinny być zawierane w pierwszej kolejności

1415 /2006

w sprawie przekazania w użyczenie gruntu zabudowanego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Podgórze 1a

1416/2006

w sprawie umorzenia należności

1417/2006

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ Wykonanie i dostawę w 2006 r. tablic rejestracyjnych dla potrzeb W.K.

1418/2006

w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury "Muflon"

1419/2006

w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Jeleniej Góry na 2006 rok

1420/2006

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Widok, na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzetargowe

1421/2006

w sprawie umorzenia należności Miasta z tytułu mandatów karnych kredytowych, nałożonych przez Straż Miejską w Jeleniej Górze w okresie od 2000 do 2003

1422/2006

w sprawie zasad wypłaty należności z tytułu zwrotu kosztów przewozu zwłok do miejsca spopielenia w najbliższym zakładzie kremacji - osoby której ostatnim stałym miejscem zameldowania było Miasto Jele

1423/2006

w spr. powołania Zespołu do przeprowadzenia kontroli i nałożenia na właścicieli budynków i innych obiektów budowlanych obowiązku usuwania zalegającego sniegu lub lodu

1424/2006

w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania w sprawie ustalenia możliwości podpisania aneksu do umowy notarialnej z dnia 30 sierpnia 2000 roku zmieniającego warunki i terminy zagospoda

1425/2006

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntu.

1426/2006

w sprawie wprowadzenia kryteriów dokonywania oceny pracowników mianowanych Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz powołania Zespołu ds. dokonywania ocen pracowników mianowanych.

1427/2006

w sprawie wprowadzenia zasad dokonywania oceny pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra.

1428/2006

w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru na terenie miasta Jeleniej Góry

1429/2006

w sprawie powołania zespołu do przeglądu ofert inwestycyjnych dotyczących budowy hali targowej na gruncie stanowiącym własność Miasta Jelenia Góra, położonym przy ul. Różyckiego i ul. Ogińskiego.

1430/2006

w sprawie zmian budżetu miasta Jeleniej Góry na 2006 rok

1431/2006

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2005r

1432/2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko: referenta w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Jelenia Góra

1433/2006

w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Jelenia Góra, a JZO sp. z o.o.

1434/2006

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2006 roku

1435/2006

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i ratownictwa górskiego w 2006 roku

1436/2006

w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wyłonienie ofert realizacji zadań publicznych w 2006 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

1437/2006

w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jelenia Góra prawa własności gruntu zabudowanego i niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Sobieszowskie/ul.Langego stanowiącego własność Skar

1438/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

1439/2006

w sprawie powołania Zespołu do spraw wskazania lokalizacji składowania odpadów komunalnych i przygotowania regulaminu utrzymania czystości w mieście.

1440/2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 20 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.

1441/2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Jeleniej Górze przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste g

1442/2006

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży, bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

1443/2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko: referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jelenia Góra

1444/2006

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 806/2004 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 24 września 2004 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1445/2006

w sprawie powołania Komisji Socjalno Mieszkaniowej działającej przy Urzędzie Miasta w Jeleniej Górze

1446/2006

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1402/2005 Prezydenta Miasta z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra

1447/2006

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny

1448/2006

w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

1449/2006

w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok

1450/2006

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

1451/2006

w sprawie umorzenia należności Miasta z tytułu mandatów karnych kredytowych, nałożonych przez Straż Miejską w Jeleniej Górze w 2003 roku

1452/2006

w sprawie umorzenia należności Miasta z tytułu mandatów karnych kredytowych, nałożonych przez Straż Miejską w Jeleniej Górze w okresie od 2002 do 2003 roku.

14453/2006

w sprawie powołania Sądu Konkursowego do przeprowadzania konkursu w celu wyboru koncepcji architektonicznej dla obiektu zdroju wód mineralnych przy ul. Cervi - Plac Piastowski w Jeleniej Górze - Ciep

1454/2006

w sprawie likwidacji składników majątkowych służących gospodarce wodno-kanalizacyjnej eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

1455/2006

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Miasta Jelenia Góra

1456/2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko: specjalisty w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra

1457/2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko: kasjera w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Jelenia Góra

1458/2006

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze.

1459/2006

w sprawie zmian Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Jelenia Góra.

1460/2006

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 14 stycznia 2006 r. na realizację zadań publicznych Miasta Jelenia Góra w 2006 roku w zakresie turystyki i ratownictwa górskiego.

1461/2006

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 14 stycznia 2006 r. na realizację zadań publicznych Miasta Jelenia Góra w 2006 roku w zakresie kultury.

1462/2006

w spr. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 14.01.2006 r. na realizację zadań publicznych Miasta Jeleniej Góry w 2006 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

1463/2006

w sprawie umorzenia wierzytelności Gminy Jelenia Góra wynikających z nieuregulowanych opłat za pobyt w zlikwidowanej jednostce budżetowej - Miejska Izba Wytrzeźwień

1464/2006

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, oraz specjalności i formy kształcenia, na które nauczyciele

1465/2006

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze o zasięgu gminnym, w 2006 roku.

1466/2006

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze w 2006 roku.

1467/2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko: specjalisty w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Jelenia Góra

1468/2006

w sprawie zmian budżetu miasta Jeleniej Góry na 2006 rok w zakresie zadań oświatowo-wychowawcyzch

1469/2006

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

1470/2006

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18 stycznia 2006 roku na wykonanie w roku 2006 zadań przez podmioty i organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

1471/2006

w spr.wyznaczenia przewodniczącego , zastępcy i członków komisji przetargowej na dzierżawę nieruchomości rolnych

1472/2006

w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia negocjacji z Firmą ATLANT-POLSKA Sp. z o.o. w zakresie sposobu zapłaty kary umownej oraz ustalenia terminów rozpoczęcia i zakończenia inwestycji

1473-2006

w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Szkolnej.

1474/2006

w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Krótkiej.

1475-2006

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Jeleniej Górze

1476 /2006

w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Nowowiejskiej

1477/2006

w sprawie zasad przygotowania materiałów przedkładanych do rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

1478/2006

w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

1479/2006

w spr.:powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postęp. o udzielenie zamówienia publ. w trybie przetargu nieograniczonego na zakup radiolinii dla CPR w Jel.Górze

1480-2006

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2005 rok.

1481/2006

w sprawie: wniesienia wkładów na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” sp. z o.o. w Jeleniej Górze

1482-2006

w sprawie przedłużenia terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Wincentego Pola.

1483/2006

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania pn. „Program profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla mieszkańców Jeleniej Góry na 2006 rok”.

1484/2006

w sprawie zatwierdzenia wykazów osób, z którymi umowy najmu samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali socjalnych powinny być zawierane w pierwszej kolejności

1485/2006

w sprawie umorzenia należności

1486/2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko: inspektora w Wydziale Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta Urzędu Miasta Jelenia Góra

1487/2006

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Zarządzenia Nr 211/2003 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2003r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

1488/2006

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

1489/2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko: kierownika Specjalistycznego Ośrodka Pracy Socjalnej w Jeleniej Górze

1490/2006

w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania we współużytkowanie wieczyste na lat 40 i przeniesienia prawa własności garażu oraz ustanowienia służebności.

1491/2006

w sprawie odpisu sald zaległych w księgach rachunkowych

1492/2006

w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie zabudowanym wraz ze sprzedażą lokalu użytkowego na rzecz najemcy

1493/2006

w sprawie: wykonania uchwały nr 521/XLIII/2006 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 7 marca 2006 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągnięcia zobowiązania z t

1494/2006

w sprawie umorzenia należności

1495/2006

w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 rok

1496/2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Zakup sprzętu elektroniczno – komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Jelenia Góra w 2006 roku

1497/2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę w celu udzielenie zamówienia na obsługę prasową Prezydenta Miasta Jeleniej Górz

1498/2006

w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu dzierżawy nieruchomości.

1499/2006

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

1500/2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania pomieszczenia strychowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

1501/2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania części klatki schodowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

1502/2006

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Dyrektora Grodzkiej Biblioteki Publicznej umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej"

1503/2006

w/s powołania komisji przetargowej - "Ocena stanu akustycznego środowiska miasta Jelenia Góra"

1504/2006

W sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2006 roku na zadaniach inwestycyjnych i remontowych w zakresie działań WR

1505/2006

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

1506/2006

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 5 w Jeleniej Górze

1507/2006

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży, bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

1508/2006

w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców oraz ustanowienia

1509/2006

w sprawie umozenia nieściągalnych zaległości czynszowych za kolal mieszkalny.

1510/2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko: specjalisty w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra

1511/2006

w sprawie umorzenia należności

1512/2006

w sprawie powołania audytorów wewnętrznych w Urzędzie Miasta Jelenia Góra.

1513/2006

w sprawie przedłużenia terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Goduszyńskiej.

1514/2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko: referenta w Wydziale Finansowym w Referacie Planowania i Analiz Urzędu Miasta Jelenia Góra

1515/2006

w sprawie zmiany stawek czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych na terenie miasta Jeleniej Góry

1516/ 2006

w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Wincentego Pola do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości – w drodze bezprzetargowej.

1517/ 2006

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców

1518/2006

w sprawie ustalania wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie operatów szacunkowych opracowanych na zlecenie nabywców nieruchomości.

1519/2006

w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok.

1520/2006

umorzenia wierzytelności Miasta Jelenia Góra wynikających z nieuregulowanych opłat za pobyt w zlikwidowanej Jednostce budżetowej - Miejska Izba Wytrzeźwień z powodu zgonu dłużników.

1521/2006

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Jeleniej Górze przy ul. Krośnieńskiej w drodze przetargu nieograniczonego

1522/2006

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Specjalistycznego Ośrodka Pracy Socjalnej w Jeleniej Górze.

1523/2006

w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

1524/2006

w sprawie sprzedaży gruntu zabudowanego położonego w Jeleniej Górze przy ulicy Paderewskiego 2B, na rzecz współużytkowników wieczystych

1525/2006

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umów użytkowania wieczystego gruntów zajętych z mocy prawa pod drogi publiczne

1526/2006

w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok

1527/2006

w sprawie zasad udostępniania informacji publicznych.

1528/2006

w sprawie przeznaczenia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul.Granicznej, do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze przetargu nieograniczonego

1529/2006

w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra, odpowiedzialnych za dokonywanie zmian w treści informacji publicznych udostępnianych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

1530/2006

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 07 marca 2006r. na wykonanie w roku 2006 (...)

1531/2006

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 w Jeleniej Górze

1532/2006

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze

1533/2006

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze

1534/2006

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 w Jeleniej Górze

1535/2006

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jeleniej Górze

1536/2006

w sprawie umorzenia odsetek ustawowych z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości.

1537/2006

w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Jelenia Góra, a Skarbem Państwa

1538 /2006

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Jeleniej Górze pomiędzy ulicą Nowowiejską a ulicą Krakowska w drodze pr

1539/2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Remont pomieszczeń biurowych ,holu ,sanitariatów-malowanie ,wymiana wykładziny p

1540/2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 7 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.

1542/2006

zmieniające zarządzenie nr 1313/2005 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13 października 2005r. w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za dzierżawę gruntów w Jeleniej Górze.

1541/2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 7 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.

1542/2006

zmieniające zarządzenie nr 1313/2005 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13 października 2005r. w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za dzierżawę gruntów w Jeleniej Górze.

1543/2006

w sprawie zmian budżetu miasta Jeleniej Góry na 2006 rok w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

1544/2006

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

1545/2006

w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania w użytkowanie wieczyste na lat 99 i nieodpłatnego przeniesienia prawa własności kompleksu garaży.

1546/2006

w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 r.

1547/2006

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu w dniu 28 marca 2006 r. na ealizację zadania pn. „Program profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla mieszkańców Jeleniej Góra

1548/2006

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu w dniu 30 marca 2006 r. na realizację zadań publicznych w 2006 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia

1549/2006

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1522/2006 (...)

1550/2006

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej

1551/2006

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1350/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie procedury opracowania corocznego informatora budżetowego pn. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?"

1552/2006

w sprawie zmian budżetu miasta Jeleniej Góry na 2006 rok w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

1553/2006

w sprawie przekazania w wieloletnie użyczenie nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Michałowickiej nr 32.

1554/2006

w sprawie przekazania w wieloletnie użyczenie nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej.

1555/2006

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

1556/2006

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2006 zadań w zakresie profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych

1557/2006

w sprawie umorzenia należności

1558/2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu niezabudowanego i zabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Różanej, na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości – w drodze be

1559/2006

w sprawie prowadzenia rejestru udzielanych zamówień publicznych

1560/2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko: specjalisty w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra

1561/2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko ds. obsługi inwestorów w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Jelenia Góra

1562/2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko: inspektora w Wydziale Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta Urzędu Miasta Jelenia Góra

1563/2006

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Jeleniej Górze

1564/2006

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Jeleniej Górze

1565/2006

w sprawie nabycia na rzecz Miasta Jelenia Góra prawa własności gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Czarnoleskiej 40 w Jeleniej Górze

1566/2006

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży, bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

1567/2006

w sprawie : umorzenia wierzytelności Miasta Jelenia Góra wynikających z nieuregulowanych opłat za pobyt w zlikwidowanej jednostce budżetowej – Miejska Izba Wytrzeźwień..

1568/2006

w sprawie : umorzenia należności Miasta z tytułu mandatów karnych kredytowych nałożonych przez Straż Miejską w Jeleniej Górze

1569/2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko: referenta ds. organizacji pozarządowych w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta Jelenia Góra

1570/2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko: młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Jelenia Góra

1571/2006

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biura Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze za okres sprawozdawczy od 01.01.2005 do 31.12.2005

1572/2006

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego Dom Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze za okres sprawozdawczy od 01.01.2005 do 31.12.2005

1573/2006

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury „MUFLON” w Jeleniej Górze za okres sprawozdawczy od 01.01.2005 do 31.12.2005

1574/2006

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze za okres sprawozdawczy od 01.01.2005 do 31.12.2005

1575/2006

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Jeleniogórskiego Sceny Animacji i Dramatyczna im. C.K.Norwida w Jeleniej Górze za okres sprawozdawczy od 01.01.2005 do 31.12.2005

1576/2006

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Jeleniogórskiego Centrum Kultury za okres sprawozdawczy od 01.01.2005 do 31.12.2005

1577/2006

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze za okres sprawozdawczy od 01.01.2005 do 31.12.2005

1578/2006

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grodzkiej Biblioteki Publicznej w Jeleniej Górze za okres sprawozdawczy od 01.01.2005 do 31.12.2005

1579/2006

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny

1580/2006

w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 r.

1581/2006

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Chełmońskiego, w drodze przetargu nieograniczonego

1582/2006

w spr.: przekazania sprzętu przeciwpożarowego i odzieży ochronnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze ul. Wiejska nr 85 „b”

1583/2006

w sprawie przekazania sprzętu przeciwpożarowej i odzieży ochronnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 168

1584/2006

w sprawie przekazania sprzętu przeciwpożarowego i odzieży ochronnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze ul. Myśliwska nr 4 „a”

1585/2006

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Jeleniej Górze

1586/2006

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

1587/2006

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Jeleniej Górze

1588/2006

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze

1589/2006

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców

1590/2006

w sprawie oddania w użyczenie gruntu zabudowanego i niezabudowanego położonego

1591/ 2006

w sprawie nabycia na rzecz Miasta Jelenia Góra prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Strumykowej nr 12 w Jeleniej Górze.

1592/ 2006

w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul.Strumykowej do oddania w użytkowanie wieczyste na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości – w drodze bezp

1593/2006

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1522/2006

1594/2006

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jeleniej Górze

1595/2006

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 w Jeleniej Górze

1596/2006

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik”

1597/2006

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 w Jeleniej Górze

1598/2006

w sprawie zmian budżetu miasta Jeleniej Góry na 2006 rok w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

1599/2006

w sprawie: przekazania wpływów z opłaty produktowej na podwyższenie w formie pieniężnej kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jeleniej Górze

1600/2006

w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

 

1601/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1602/200

w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Wrocławskiej

1603/2006

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2006 zadań przez podmioty i organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

1604/2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko referenta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Jelenia Góra

1605/2006

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy (...)

1606/2006

w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok

1606/A/2006

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - śródmieście - część zachodnia

1606/B/2006

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - śródmieście - część północna

1607/2006

w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, jednostkach organizacyjnych Miasta Jelenia Góra i jednostkach otrzymujących dotacje podlegające kontroli Prezydenta Miasta.

1608/2006

w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

1609/2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko referenta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Jelenia Góra

1610/2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko: referenta ds. organizacji pozarządowych w Biurze Prezydenta Miasta Jelenia Góra

1611/2006

w sprawie zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 1349/2005 w sprawie wprowadzenia zasad i procedur naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Jelenia Góra

1612/2006

w sprawie przeznaczenia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ulicy Warszawskiej do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości - w drodze be

1612/A/2006

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu mpzp dzielnicy Zabobrze - rejon ulic: Jana Pawła II i Legnicka

1613/2006

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ofertowego na wynajem lokali socjalnych na terenie Miasta Jelenia Góra.

1614/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1615/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1616/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1617/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1618/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1619/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1620/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1621/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

1622/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1623/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1624/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1625/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1626/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1627/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1628/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1629/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1630/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

1631/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1632 /2006

w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Jeleniej Górze przy ul. Podgórnej nr 9.

1633/2006

w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Saneczkowej na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości – w drodze bezprzetargowej.

1634/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1635/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1636/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

1637/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

1638/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

1639/2006

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

1640/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

1641/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1645/2006

w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wyłonienie ofert realizacji zadań publicznych w 2006 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

1646/2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych położonych w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 7 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.

1647/2006

w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Strumykowej.

1648/2006

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży, bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

1649/2006

w sprawie wypłaty odszkodowań dla właścicieli nieruchomości gruntowych, przez które będzie przebiegała linia energetyczna 20 kV w ramach inwestycji pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków

1650/2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jelenia Góra

1651/2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko: referenta ds. obsługi kancelaryjnej w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra

1652/2006

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 878/2004 z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000 w Urzędzie Miasta Jelenia Góra.

1653/2006

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 879/2004 z dnia 1 grudnia 2004r (...)

1654/2006

w sprawie powołania zespołów roboczych do realizacji zadań wynikających z przystąpienia Urzędu Miasta Jelenia Góra do kontynuacji akcji społecznej „Przejrzysta Polska”.

1655/2006

w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zarządzanie projektem „Rozwój Historycznych Starych Miast w Europie Środkowej i Wschodniej dostosowany do współczesnych warunków

1656/2006

w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

1657/2006

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

1658/2006

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

1659/2006

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej

1660/2006

w sprawie umorzenia należności

1661/2006

w sprawie umorzenia należności

1662/2006

w sprawie umorzenia należności

1663/2006

w sprawie umorzenia należności

1664/2006

w sprawie umorzenia należności

1665/2006

w sprawie umorzenia należności

1666/2006

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2007 rok.

1667/2006

w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 1654/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. (...)

1668/2006

w sprawie przekazania w użyczenie gruntu zabudowanego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej .

1669/2006

w sprawie powierzenia prowadzenia bieżących spraw Miasta Jelenia Góra.

1670/2006

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

1671/2006

w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Waryńskiego do oddania w użytkowanie wieczyste na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości

1672/2006

w sprawie umorzenia wierzytelności Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze od dłużnika Miejskiego Klubu Sportowego „Vitaral Jelfa”,  58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12

1673/2006

w sprawie umorzenia wierzytelności Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze od dłużnika Miejskiego Klubu Sportowego „Karkonosze”, 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12

1674/2006

w sprawie umorzenia wierzytelności Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze od dłużnika Klubu Sportowego Biofactor 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12

1675/2006

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jeleniej Górze

1676/2006

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Jeleniej Górze

1677/2006

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 878/2004 z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000 zmienionego Zarządzeniem Nr 1652/2006

1678/06

w sprawie powołania zespołu do spraw ustalania szkód szacowania strat powstałych w wyniku powodzi na terenie Miasta Jeleniej Góry

1679/2006

w sprawie przekazania w użyczenie gruntu zabudowanego położonego w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja 60 .

1680/2006

w sprawie przekazania w użyczenie gruntu zabudowanego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 268 .

1681/2006

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Myśliwskiej, na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzet

1682/2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko szefa Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej Urzędu Miasta Jelenia Góra

1683/2006

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1

1684/2006

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 4

1685/2006

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i zawodowych Nr 2

1686/2006

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

1687/2006

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

1688/2006

w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia nr 1530/2006 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 4 maja 2006 (...)

1689/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1690/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1691/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1692/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1693/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1694/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1695/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1696/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1697/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1698/2006

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

1699/2006

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1377/2005 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie określania sposobu zarządu nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność Gminy Jelenia Góra.

1700/2006

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1378/2005 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie określania sposobu zarządu nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność Gminy Jelenia Góra.

1701/2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

1702/2006

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny spełnienia przez oferentów warunków udziału w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 20 lipca 2006r oraz do przedstawienia propozycji dofinan

1703/2006

w sprawie umorzenia należności

1704/2006

w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

1705/2006

w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

1706/2006

w sprawie opracowania systemu i przeprowadzenia badania funkcjonowania katalogu usług świadczonych przez Urząd Miasta Jelenia Góra.

1707/2006

w sprawie zmian budżetu miasta Jeleniej Góry na 2006 rok  w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

1708/2006

w sprawie umorzenia nieściągalnych odsetek z tytułu zaległości czynszowych za lokal mieszkalny

1709/2006

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 w Jeleniej Górze

1710/2006

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

1711/2006

w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania w użytkowanie wieczyste na lat 40 i przeniesienia prawa własności garażu.

1712/2006

w sprawie nabycia gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych.

1713/2006

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 roku

1714/2006

w sprawie ustalenia sposobu zapłaty i oprocentowania rat rocznych opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stanowiących własność Miasta Jelenia Góra

1715/ 2006

zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Jeleniej Górze pomiędzy ul.Nowowiejską a ul.Kra

1716/2006

w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu zagospodarowania zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej 61/Staffa.

1717/2006

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży, bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

1718/2006

w sprawie dokonywania analiz oświadczeń majątkowych składanych Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry

1719/2006

w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Urzędzie Miasta Jelenia Góra.

1720/2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko: samodzielnego referenta ds. obsługi projektu ADHOC realizowanego w ramach INTERREG IIIB CADSES

1721/2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra

1722/2006

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu

1723/2006

w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

1724/2006

w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Łomnickiej.

1725/2006

w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Goduszyńskiej.

1726/2006

w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Sportowej.

1727/2006

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców

1728/2006

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców

1729/2006

w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu mpzp dla Strefy Aktywności Gospodarczej w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze

1730/2006

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - utworzenie miejsc całodobowego, długoterminowego pobytu dla osób bezdomnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

1731/2006

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

1732/2006

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców

1733/2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Jeleniej Górze przy al. Wojska Polskiego 35wraz z udziałem w prawie własności gruntu

1734/2006

w  sprawie:  wniesienia wkładów na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  sp. z o.o. w Jeleniej Górze

1735/2006

w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Jelenia Góra a Jeleniogórską Spółdzielnią Mieszkaniową w Jeleniej Górze

1736/2006

w sprawie sprzedaży gruntów zabudowanych położonych w Jeleniej Górze przy ulicy Grunwaldzkiej 29 na rzecz użytkowników wieczystych

1737/2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naborów kandydatów na wolne stanowiska Referenta oraz Specjalisty w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Jelenia Góra

1738/2006

w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 180

1739/2006

w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Grunwaldzkiej 51.

1740/2006

w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Bronka Czecha 1A.

1741/2006

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

1742/2006

w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej – ul. Kołłątaja w Jeleniej Górze

1743/2006

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Wrocławskiej w drodze przetargu nieograniczonego

1744/2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Powstańców Śląskich, na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości - w drodze bezprzetargowej.

1745/2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Drzymały 37 wraz z oddaniem

1746/2006

w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Wańkowicza, na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości

1747/2006

w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych, położonych w Jeleniej Górze przy ul. Różyckiego.

1748/2006

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży, bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

1749/2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko specjalisty w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasha Jelenia Góra.

1750/2006

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1107/2005 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie nabycia udziału we własności pomieszczeń znajdujących się m.in. w budynku przy ul. Lubańskiej

1751/2006

w sprawie umorzenia kosztów sądowych.

1752/2006

w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów 900-lecia Miasta Jelenia Góra

1753/2006

w  sprawie:  wniesienia wkładów na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik”  sp. z o.o. w Jeleniej Górze

1754/2006

w sprawie zmian budżetu miasta Jeleniej Góry na 2006 rok  w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

1755/2006

w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Strumykowej.

1756/2006

w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

1757/2006

w sprawie ustalenia wysokości Nagrody Prezydenta Jeleniej Góry dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2006.

1758/2006

w sprawie powołania Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z zakresu wychowania patriotycznego i problemów wychowawczych w jeleniogórskich jednostkach oświatowych.

1759/2006

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 1058/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r.

1760/2006

w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 21 sierpnia 2006r. na wykonanie w roku 2006 (...)

1761/2006

w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

1762/2006

w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Matejki na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości - w drodze be

1763/2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko referenta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Jelenia Góra

1764/2006

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1426/2006 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 02.02.2006r. w sprawie wprowadzenia kryteriów dokonywania oceny pracowników mianowanych Urzędu Miasta Jelenia Góra(...)

1765/2006

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1427/2006 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 02.02.2006r. w sprawie wprowadzenia zasad dokonywania oceny pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra.

1766/2006

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

1767/2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko specjalisty w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Jelenia Góra

1768/2006

w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa - Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach nieruchomości stanowiącej zakładowy lokal mieszkalny Nr 1, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Wrocławskiej 52 wraz z udziałem w

1769/2006

w sprawie nabycia na rzecz Miasta Jelenia Góra prawa użytkowania wieczystego gruntów zajętych pod drogi publiczne

1770/2006

w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Jeleniej Góry

1771/2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu zabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Romera, na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzetargowej.

1772/2006

w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Widok, na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości – w drodze

1773/2006

w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Widok, na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości

1774 /2006

w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Widok, na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości

1775/2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Widok, na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzetargowej

1776 /2006

w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu niezabudowanego i zabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Widok, na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości

1777/2006

w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Widok, na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości

1778 /2006

w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Strzeleckiej, na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości

1779/2006

w sprawie przekazania w użyczenie gruntu niezabudowanego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej.

1780/2006

w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na długoterminowy kredyt

1781/2006

w sprawie przeprowadzenia w 2006 roku inwentaryzacji składników.

1782 /2006

w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Okopowej, na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości – w d

1783/2006

w sprawie nabycia na rzecz Miasta prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Okopowej w Jeleniej Górze

1784/2006

w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Moniuszki

1785/2006

w sprawie przekazania w użyczenie gruntu niezabudowanego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Moniuszki – Bacewicz.

1786/2006

w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu „Wspólnota 2006 roku”

1787/2006

w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Prusa wraz ze sprzedażą budynku – garażu wolnostojącego w drodze przetargu nie

1788/2006

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej

1789/2006

w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wyłonienie ofert realizacji zadań

1790/2006

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

1791/2006

w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokalu użytkowego na rzecz najemcy

1792/ 2006

w sprawie wyznaczenia przewodniczących i członków komisji do przeprowadzenia rokowań w zakresie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Jelenia Góra oraz Skarbu Państwa.

1793/2006

w sprawie umorzenia ostatniej raty kredytu z tytułu ratalnej sprzedaży lokalu mieszkalnego.

1794/2006

w sprawie zmian budżetu miasta Jeleniej Góry na 2006 rok  w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

1795/2006

w sprawie przedłużenia terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Zgorzeleckiej.

1796/2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania polegającego na: wycenie nieruchomości

1797 /2006

w sprawie wystąpienia do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o przekazanie na rzecz Miasta w formie darowizny - nieruchomości lokalowej

1798 / 2006

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności nieruchomości gruntowych położonych w Jeleniej Górze przy ul. Miłosza oraz podjęcia działań zmierzających do nabycia do zasobu Miasta, gruntu

1799/2006

w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Miastem Jelenia Góra, a IBF Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Bolesławcu .

1800/2006

w sprawie przekazania w użyczenie gruntu niezabudowanego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej

1801/2006

w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

1802/2006

w sprawie: umorzenia należności Miasta Jelenia Góra z tytułu mandatów kredytowych nałożonych przez Straż Miejską w Jeleniej Górze w okresie od 2000 r. do 2003 r.

1803/ 2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Okrzei, oznaczonej geodezyjnie jako działka

1804/2006

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach położonych w

1805/2006

sprawie zmiany zarządzenia nr 15/2002 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 9 maja 2002 roku w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta Jelenia Góra i zmiany zarządzenia nr 1397/2005

1806/2006

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2002 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

1807/2006

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

1808/2006

w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokalu użytkowego na rzecz najemcy

1809/2006

w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania we współużytkowanie wieczyste na lat 40 i przeniesienia prawa własności garażu.

1810/2006

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny

1811/2006

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny

1812/2006

w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Wincentego Pola na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości

1813/2006

w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy al. Wojska Polskiego 18A na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości

1814/2006

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 72/2 położonej w Jeleniej Górze przy al. Wojska Polskiego.

1815/2006

w sprawie wprowadzenia instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

1816 /2006

w sprawie zasad umieszczania reklam i anten satelitarnych oraz pobierania opłat minimalnych za reklamy na gruntach i obiektach komunalnych w Jeleniej Górze.

1817/2006

w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących własność Miasta Jeleniej Góry, na których posadowione są garaże oraz stawek czynszu garaży komunalnych.

1818/2006

w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za dzierżawę gruntów w Jeleniej Górze.

1819 /2006

W sprawie aktualizacji stawek czynszu za dzierżawę gruntów niezabudowanych w Jeleniej Górze pod lokalizację cyrków i wesołych miasteczek .

1820/2006

W sprawie aktualizacji niektórych stawek czynszu za dzierżawę gruntów zabudowanych i nie zabudowanych w Jeleniej Górze.

1821/2006

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

1822/2006

w sprawie powołania komisji przetargowej

1823/2006

w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

1824/2006

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

1825/2006

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

1826/2006

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry projektu budżetu miasta na rok 2007

1827/2006

w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej ozn. geod. jako działka nr 36/4, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej nr 76 w obrębie 60, AM 23.

1828/2006

w sprawie zmian budżetu miasta Jeleniej Góry na 2006 rok  w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

1829/2006

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 10 października 2006 roku na realizację zadań publicznych Miasta Jelenia Góra w 2006 roku w zakresie upowszechniania kultury fizy

1830/2006

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży, bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

1831/2006

w sprawie udzielenia pracownikom Urzędu Miasta Jelenia Góra dnia wolnego w zamian za 11 listopada 2006 r.

1832/2006

w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

1833/2006

w sprawie odpisu sald zaległych w księgach rachunkowych.

1834/06

w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw ochrony zabytków przed przestępczością na terenie miasta Jeleniej Góry

1835/2006

w sprawie przekazania w użyczenie gruntu zabudowanego położonegow Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 172 .

1836/2006

w sprawie zmian budżetu miasta Jeleniej Góry na 2006 rok w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

1837/2006

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Jelenia Góra położonych w Jeleniej Górze wzdłuż ulicy Wróblewskiego.

1838/2006

w sprawie wyznaczenia terminu dodatkowego zagospodarowania nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Rudawskiej.

1839/2006

w sprawie: odpisu w księgach rachunkowych sald przedawnionych.

1840/2006

w sprawie: odpisu w księgach rachunkowych sald przedawnionych.

1841/2006

w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.

1842/2006

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Miasta Jelenia Góra.

1843/2006

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

1844/2006

w sprawie: odpisu w księgach rachunkowych sald przedawnionych.

1845/2006

w sprawie: umorzenia należności Miasta Jelenia Góra z tytułu mandatów kredytowych nałożonych przez Straż Miejską w Jeleniej Górze w okresie od 2000 r. do 2003 r.

1846/2006

w sprawie: umorzenia należności Miasta Jelenia Góra wynikający z nieuregulowanych opłat za pobyt w likwidowanej jednostce budżetowej – Miejska Izba Wytrzeźwień.

1847/2006

w sprawie przeznaczenia nieruchomości niezabudowanych na poprawę stanu zagospodarowania już posiadanych nieruchomości przy ul. Transportowej 21, 21b; ul.Malczewskiego 17- w drodze bezprzetargowej.

1848/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1849/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

1850/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zestawienie 2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
11.01.2007 14:39
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
29.05.2007 14:47