Zarządzenie Nr 0151-39/V/07
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 10 stycznia 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia projektów wykazów osób, z którymi umowy najmu samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali socjalnych powinny być zawierane w pierwszej kolejności

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami / oraz § 22 ust. 2 uchwały Nr 132/XIII/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 21 października 2003 roku, w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta i kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności, po wprowadzeniu zmian uchwałą Nr 430/XXXVI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2005 roku oraz po wprowadzeniu zmian Uchwałą Nr 505/XLII/2006 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 stycznia 2006 roku – Prezydent Miasta Jeleniej Góry zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Zatwierdza się opracowane na rok 2007 projekty wykazów osób, z którymi umowy najmu samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali socjalnych powinny być zawierane w pierwszej kolejności.
  2. Imienne projekty wykazów osób, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu wraz z projektami wykazów na tablicy ogłoszeń w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jelenia Góra.


Marek Obrębalski
Prezydent Miasta
Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia projektów wykazów osób, z którymi umowy najmu samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali socjalnych powinny być zawierane w pierwszej kolejności
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
17.01.2007 13:28
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.01.2007 13:28

Rejestr zmian dokumentu