Zarządzenie Nr  0151- 44/V/07

Prezydenta  Miasta

Jeleniej Góry

z dnia  10 stycznia 2007 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta Jelenia Góra nieposiadającej osobowości prawnej.

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1.      Pani Barbarze Różyckiej-Jaskólskiej, Kierownikowi Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jeleniej Górze, udzielam pełnomocnictwa do działania jednoosobowego w zakresie:

-         kierowania bieżącą działalnością  zakładu budżetowego i reprezentacji  na zewnątrz,

-         zawierania umów, związanych z  funkcjonowaniem kierowanej jednostki i realizacją powierzonych zadań,

-         zaciągania w imieniu kierowanej jednostki zobowiązań do kwot zawartych w rocznym planie finansowym,

-         występowania przed sądami powszechnymi w sprawach z powództwa cywilnego wynikających z działalności gospodarczej kierowanej jednostki,

-         występowania przed sądami powszechnymi w sprawach pracowniczych.

2.      Niniejsze pełnomocnictwo nie stanowi podstawy do udzielania dalszych pełnomocnictw.

 

§ 2

Zakres działania z § 1 określają przyznane środki budżetowe i zatwierdzony preliminarz wydatków.

 

§ 3

Pełnomocnictwa udziela się na czas wykonywania obowiązków Kierownika Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej.

 

§ 4

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem 1 stycznia 2007 roku.

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta Jelenia Góra nieposiadającej osobowości prawnej.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.01.2007 13:03
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.01.2007 13:03

Rejestr zmian dokumentu