Zarządzenie Nr  0151- 45/V/07

Prezydenta  Miasta

Jeleniej Góry

z dnia  10 stycznia 2007 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta Jelenia Góra nieposiadającej osobowości prawnej.

 

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1.      Panu Jerzemu Górniakowi, Komendantowi Straży Miejskiej w Jeleniej Górze udzielam pełnomocnictwa do działania jednoosobowego w zakresie spraw objętych przedmiotem działania kierowanej jednostki, w tym:

-         składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych,

-         podejmowania czynności prawnych, w szczególności zawieranie umów.

2.      Niniejsze pełnomocnictwo nie stanowi podstawy do udzielania dalszych pełnomocnictw.

§ 2

Zakres działania z § 1 określają przyznane środki budżetowe i zatwierdzony preliminarz wydatków.

§ 3

Pełnomocnictwa udziela się na czas wykonywania obowiązków Komendanta Straży Miejskiej w Jeleniej Górze.

                                                              § 4

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem 1 stycznia 2007 roku.

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta Jelenia Góra nieposiadającej osobowości prawnej.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.01.2007 13:27
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.01.2007 13:27

Rejestr zmian dokumentu