Zarządzenie Nr  0151- 46/V/07

Prezydenta  Miasta

Jeleniej Góry

z dnia  10 stycznia  2007 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta Jelenia Góra nieposiadającej osobowości prawnej.

 

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1.      Pani Lucynie Januszewskiej, Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Lokalowej „Północ” w Jeleniej Górze udzielam pełnomocnictwa do działania jednoosobowego w zakresie:

-         składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie działalności kierowanego Zakładu,

-         zaciągania zobowiązań w  imieniu Gminy w ramach planu finansowego  Zakładu,

-         reprezentowania  Gminy przed sądami ,organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi  we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością  Zakładu.

2.      Niniejsze pełnomocnictwo nie stanowi podstawy do udzielania dalszych pełnomocnictw, za wyjątkiem pełnomocnictw  udzielanych  radcom prawnym lub adwokatom, w zakresie reprezentowania Gminy we wszystkich instancjach sądów powszechnych.

§ 2

Zakres działania z § 1 określają przyznane środki budżetowe i zatwierdzony preliminarz wydatków.

§ 3

Pełnomocnictwa udziela się na czas wykonywania obowiązków Dyrektora Zakładu Gospodarki Lokalowej „Północ” w Jeleniej Górze.

§ 4

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem 1 stycznia 2007 roku.

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta Jelenia Góra nieposiadającej osobowości prawnej
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.01.2007 13:37
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.01.2007 13:37

Rejestr zmian dokumentu