Zarządzenie Nr  0151- 49/V/07

Prezydenta  Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 10 stycznia 2007 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta Jelenia Góra nieposiadającej osobowości prawnej.

 

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Panu Markowi Woźniakowi, Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze udzielam pełnomocnictwa do działania jednoosobowego w zakresie:

-         składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie działalności kierowanego Zakładu;

-         zaciągania zobowiązań w  imieniu Gminy w ramach planu finansowego Zakładu;

-         reprezentowania Gminy przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych  z  działalnością Zakładu;

-         podejmowania innych niż określone powyżej czynności prawnych, w tym zawierania umów;

-         udzielania pełnomocnictwa - w zakresie określonym wyżej – wyznaczonym przez Dyrektora pracownikom Zakładu na czas jego nieobecności oraz radcy prawnemu w zakresie reprezentowania Gminy we wszystkich instancjach sądów powszechnych.

§ 2

Zakres działania z § 1 określają przyznane środki budżetowe i zatwierdzony plan finansowy zakładu budżetowego.

§ 3

Pełnomocnictwa udziela się na czas wykonywania obowiązków Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze.

§ 4

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem 1 stycznia 2007 roku.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta Jelenia Góra nieposiadającej osobowości prawnej.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.01.2007 13:52
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.01.2007 13:52

Rejestr zmian dokumentu