Zarządzenie nr 0151-110/V/2007

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 31 stycznia 2007 roku


w sprawie ustalania wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie operatów szacunkowych opracowanych na zlecenie nabywców nieruchomości.


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 roku Dz. U. Nr 13, poz.74 ze zmianami), zarządza się co następuje:


§ 1

  1. Ze względu na wynikający z procedury zamówień publicznych, czasowy brak możliwości zlecania opracowania operatów szacunkowych wartości lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych wraz z określeniem wartości udziału w gruncie - położonych na terenie Jeleniej Góry - wyrażam zgodę na przyjęcie za podstawę do ustalania wartości nieruchomości operaty szacunkowe opracowane na zlecenie nabywców.

  2. Warunkiem uznania operatu szacunkowego jest opracowanie tego operatu przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  3. Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę nie może odbiegać od średnich wartości nieruchomości podobnych określonych w operatach opracowanych w roku 2006.

  4. Operat jest zlecany na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko nabywcy nieruchomości.

  5. W przypadku uznania operatu za podstawę ustalenia ceny nieruchomości, na poczet zryczałtowanych kosztów przygotowania sprzedaży zalicza się kwotę wydatkowaną na opracowanie tego operatu, jednak nie większą niż 400 złotych.


§ 2

Zarządzenie obowiązuje do czasu wyłonienia rzeczoznawców majątkowych w ramach procedury zamówień publicznych prowadzonej przez Miasto.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Marek Obrębalski

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie ustalania wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie operatów szacunkowych opracowanych na zlecenie nabywców nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.02.2007 10:52
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.02.2007 10:52

Rejestr zmian dokumentu