ZARZĄDZENIE Nr  0151-105/V/07
Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry
 z dnia  24 stycznia 2007r

w sprawie powołania Komisji Konkursowej  do oceny spełnienia przez oferentów warunków udziału w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 20 grudnia 2006r oraz  do  przedstawienia  propozycji  dofinansowania  zadań  publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z roku 2001 Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami / zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową zwaną dalej "Komisją" do oceny spełnienia przez oferentów warunków udziału w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu  20 grudnia 2006 oraz  do  przedstawienia  propozycji  dofinansowania  zadań  publicznych  w  zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w następującym składzie:

1.Przewodniczący Komisji          -Jerzy   Łużniak        Z-ca Prezydenta Miasta
                                                                             Jeleniej Góry
 
2.Zastępca Przewodniczącego   -Cezary Wiklik          Przewodniczący Komisji 
                                                                             Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia

3.Członek                                -Piotr Miedziński       Komisja Kultury, Sportu, 
                                                                            Turystyki  i Zdrowia  

4. Członek                               -Krzysztof Mróz        Komisja Kultury, Sportu, 
                                                                            Turystyki  i Zdrowia  

5.Członek                                -Miłosz Sajnog          Komisja Kultury, Sportu, 
                                                                             Turystyki iZdrowia                                                       
6.Członek                                -Henryk Stobiecki     Nowiny Jeleniogórskie

7.Sekretarz                         -  Elżbieta  Basałygo      Z-ca Naczelnika Wydziału Kultury 
                                                                             Sportu i  Turystyki             

                                                                      
§ 2

Komisja Konkursowa działa zgodnie z Regulaminem Pracy stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.


§ 3

Komisja Konkursowa rozpocznie prace z dniem otwarcia ofert i zakończy z chwilą podpisania umów.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                        Prezydent Miasta
                                                                                           Jeleniej Góry

                                                                                         Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny spełnienia warunków udziału w otwartym konkursie ofert i przedstawienia propozycji dofinansowania zadań pub.w zakresie kult. fizycznej i spor
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.02.2007 10:20
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.02.2007 10:29