Zarządzenie Nr 0151-126/V/07

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 28 lutego 2007 rokuw sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania polegającego na wycenie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.

U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 19 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami) zarządzam, co następuje:§ 1


W celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o

wartości do 60 tys. EURO powołuję Komisję Przetargową na wybór wykonawcy zadania

polegającego na: wycenie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, w składzie:


Przewodniczący - Wojciech Wolniewicz

Wiceprzewodniczący - Ewa Buzek

Sekretarz - Tomasz Błażków

Członek - Elżbieta Kurek

Członek - Violetta Górnicz

Członek - Katarzyna Krzywicka

Członek - Wiesław Hodun

Członek - Maciej Maliszewski


§2


Komisja działa zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 1796/2006 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 26 października 2006 r.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Marek Obrębalski

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania polegającego na wycenie nieruchomości zabu
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.03.2007 15:25
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.03.2007 15:25

Rejestr zmian dokumentu