ZARZĄDZENIE NR 0151 - 138/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 14 marca 2007 roku.


w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu zagospodarowania zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Wrocławskiej 69.Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz art. 31 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami),zarządza się, co następuje:


§ 1


  1. Wyznaczyć użytkownikowi wieczystemu zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/2 o powierzchni 0,1930 ha, w obrębie Maciejowa I AM-10 położonej w Jeleniej Górze przy ul. Wrocławskiej nr 69, ujawnionej w księdze wieczystej Nr 61800 dodatkowy termin przeprowadzenia remontu kapitalnego budynku posadowionego na tym gruncie do dnia 31 grudnia 2008 roku.

  1. Zobowiązać użytkownika wieczystego do zapłaty Gminie Jelenia Góra kary umownej w wysokości 10% ceny nabycia zabudowanej nieruchomości gruntowej w pierwszym roku tj. kwoty 10.050,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćdziesiąt złotych), po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt 1 niniejszego zarządzenia. Za każdy następny rok opóźnienia w zagospodarowaniu nieruchomości opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10% tej ceny.


  1. Celem zabezpieczenia zapłaty Gminie Jelenia Góra kary umownej zobowiązać użytkownika wieczystego do ustanowienia na nieruchomości zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Wrocławskiej nr 69, hipoteki kaucyjnej w wysokości 20 % ceny nabycia nieruchomości tj. do kwoty 20.100,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sto złotych).


§ 2


Ustalenia zawarte w § 1 podlegają wykonaniu w formie aktu notarialnego, którego koszty ponoszą współużytkownicy wieczyści.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Marek Obrębalski

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu zagospodarowania zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Wrocławskiej 69.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.03.2007 15:18
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
16.03.2007 15:18

Rejestr zmian dokumentu