ZARZĄDZENIE Nr 0151-140/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

Z DNIA 14 marca 2007 r.w sprawie nabycia na rzecz Miasta Jelenia Góra prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z rozpoczętą budową domu mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej, położonego przy ul. Wiejskiej nr 76 w Jeleniej Górze.Na podstawie:

  • art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 oraz art. 7 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
    o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r, Dz.U.nr 142, poz. 1591 ze zmianami),

  • uchwały nr 74/IX/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 czerwca 2003r,
    w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości na rzecz Miasta,

  • w związku z art.36 ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
    i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity z 2003. Dz.U.nr 80, poz. 717)


z a r z ą d z a s i ę, c o n a s t ę p u j e :


§ 1

Nabyć na rzecz Miasta Jelenia Góra od Państwa Olgi i Lesława małżonków Danko prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z rozpoczętą budową domu mieszkalnego
w zabudowie bliźniaczej, ozn. geod. jako działka nr 36/3 o pow. 0,0469 ha – obręb 60, AM 23 – położonego w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej nr 76, w związku ze złożonym roszczeniem wynikającym z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Górze.


Nabycie następuje w celu realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie objętym zadaniami własnymi Miasta, tj. zachowania ładu przestrzennego.


§ 2

Źródłem pokrycia zobowiązań wynikających z umowy nabycia w/w nieruchomości będą środki budżetowe Miasta w roku 2007.§ 3

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty sądowe ponosi Miasto Jelenia Góra.§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Marek Obrębalski

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie nabycia na rzecz Miasta Jelenia Góra prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z rozpoczętą budową domu mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej, położonego przy ul. Wiejskiej nr 76 w Je
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.03.2007 15:20
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
16.03.2007 15:20

Rejestr zmian dokumentu