Zarządzenie Nr 0151-142/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 14 marca 2007 roku

 

w sprawie zasad wypłaty należności z tytułu zwrotu kosztów przewozu zwłok do miejsca spopielenia w najbliższym zakładzie kremacji - osoby której ostatnim stałym miejscem zameldowania było miasto Jelenia Góra.

 

         Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku z § 2, ust. 3 Uchwały  Nr 30/VII/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia cennika opłat za miejsca cmentarne na cmentarzach komunalnych w Jeleniej Górze, zarządzam, co następuje:

§ 1

Wypłata środków finansowych z budżetu Miasta z tytułu zwrotu kosztów przewozu transportem samochodowym z Jeleniej Góry do najbliższego zakładu kremacji, zwłok osoby, której ostatnim stałym miejscem zameldowania było miasto Jelenia Góra, będzie należna w przypadku, gdy urna z prochami osoby zmarłej poddanej spopieleniu złożona będzie:

  1. na kwaterze grzebalnej przeznaczonej pod pole urn,
  2. w istniejącym grobie rodzinnym.

§ 2

Wypłata należności określonej w § 1 następuje na wniosek organizującego pogrzeb, najbliższego członka rodziny osoby zmarłej lub osoby przez niego upoważnionej, po przedłożeniu następujących dokumentów:

  1. uwierzytelnionej kserokopii odpisu skróconego aktu zgonu,
  2. uwierzytelnionej kserokopii protokółu sporządzonego przez zakład kremacji z wykonania usługi spopielenia zwłok oraz wydania urny z prochami,
  3. uwierzytelnionej kserokopii dowodu wpłaty za przewóz zwłok do zakładu kremacji celem spopielenia oraz za przewóz urny z prochami w drodze powrotnej, wystawionego przez uprawniony zakład pogrzebowy,
  4. zaświadczenia wystawionego przez Zarządcę cmentarza o wykupieniu miejsca na polu urn na cmentarzu komunalnym w Jeleniej Górze, bądź w przypadku wyrażenia przez rodzinę zmarłego woli pochowania urny  z prochami w tradycyjnym grobie,  zaświadczenia wystawionego przez Zarządcę cmentarza o złożeniu  urny z prochami w istniejącym grobie rodzinnym na cmentarzu komunalnym w Jeleniej Górze.

§ 3

  1. Wysokość należności określonej w § 1 ustala się na rok  2007 na 371,30 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden i 30/100 zł).
  2. W kolejnych latach kalendarzowych, kwota określona w ust. 1 będzie podlegała corocznie zmianom w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi  wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają podwyższeniu, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

§ 4

Do wykonania Zarządzenia zobowiązuję Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 1422/2006 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie zasad wypłaty należności z tytułu zwrotu kosztów przewozu zwłok do miejsca spopielenia w najbliższym zakładzie kremacji - osoby której ostatnim stałym miejscem zameldowania było Miasto Jelenia Góra.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie zasad wypłaty należności z tytułu zwrotu kosztów przewozu zwłok do miejsca spopielenia w najbliższym zakładzie kremacji - osoby której ostatnim stałym miejscem zameldowania było m
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
22.03.2007 09:27
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
22.03.2007 09:27

Rejestr zmian dokumentu