Zarządzenie Nr 0151-144/V/07
Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry

z dnia 14 marca 2007 roku

w sprawie umorzenia nieściągalnych odsetek z tytułu zaległości czynszowych  za lokal mieszkalny.

 

Na podstawie § 4 ust.1 pkt.2 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności  jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych zarządzam  co następuje:

 

§ 1

 

Umarzam odsetki od wierzytelności czynszowej w rejonie działania ZGL  „Południe” w kwocie 3.028,06 zł (słownie złotych:  trzy tysiące dwadzieścia osiem  06/100)  należne od dłużnika Pana Sebastiana Wiśniewskiego za lokal przy ul.  Wolności 257/3 w Jeleniej Górze.

 

 § 2

 

 Wykonanie zarządzenia powierzam Zakładowi Gospodarki Lokalowej „Południe” w Jeleniej Górze.

 

 

 § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zastępca Prezydenta Miasta

            Jeleniej Góry

           Jerzy Łużniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-144/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14.03.2007r. w sprawie umorzenia nieściągalnych odsetek z tytułu zaległości czynszowych za lokal mieszkalny
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
27.03.2007 14:29
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
27.03.2007 14:41

Rejestr zmian dokumentu