Zarządzenie Nr  0151-168/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 28 marca 2007 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2007 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi.

Na podstawie art. 26 ust.1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm), w związku
z art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2007 zadań publicznych
  z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi.
 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w wersji pełnej stanowi
  załącznik nr 1, a w wersji skróconej załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie opublikuje się poprzez zamieszczenie:

1)     w wersji skróconej w prasie codziennej,

2)     w wersji pełnej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Jeleniej Góry oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

§ 3

 1. Oceny ofert dokona Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
 2. Oferty podlegają ocenie zgodnie z Formularzem Oceny Oferty stanowiącym
  załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Zdrowia i Polityki Społecznej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

      Marek Obrębalski
Prezydent Miasta Jeleniej Góry   

Powrót

Załączniki

 • - (pdf 65.17 KB)
 • - (pdf 28.03 KB)
 • - (xls 19 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2007 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.04.2007 10:46
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.04.2007 10:48

Rejestr zmian dokumentu