Zarządzenie NR 0151-159/V/07
Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry
z dnia 21 marca 2007 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania
na wykonanie"Przewodnika po zabytkach Jeleniej Góry" w roku 2007

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z roku 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 R. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej "Komisją", do oceny spełniania przez Oferentów warunków udziału     w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert na wykonanie "Przewodnika po zabytkach Jeleniej Góry"  w roku 2007 w następującym składzie:

L.p. Imię i nazwisko                 Funkcja                          Stanowisko
1. Jerzy Łużniak                      Przewodniczący Komisji    Zastępca Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

2. Irena Kempisty                    Z-ca Przewodniczącego    Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Jelenia Góra

3. Barbara Różycka-Jaskólska  Członek Komisji               Kierownik Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej

4. Marcin Ryłko                        Członek Komisji              Specjalista w Wydziale Promocji i Polityki Informacyjnej Urzędu Miasta Jelenia Góra

5. Monika Trojan                      Członek Komisji              Samodzielny Referent w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Jelenia Góra


§ 2

Komisja działa zgodnie z Regulaminem Pracy stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Komisja może zasięgnąć opinii ekspertów z dziedziny ochrony zabytków, historii miasta i marketingu, w tym:
1.Pana Wojciecha Kapałczyńskiego - Kierownika Delegatury w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu,
2.Pana Ivo Łaborewicza - Kierownika Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze,
3.Pana Stanisława Firszta - Dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                                   Prezydent Miasta
                                                                                      Jeleniej Góry
                                                                                   Marek Obrębalski                

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie"Przewodnika po zabytkach Jeleniej Góry" w roku 2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.04.2007 13:23
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.04.2007 13:34

Rejestr zmian dokumentu