Zarządzenie Nr 0151-164/V/07
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 28 marca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia wykazów osób, z którymi umowy najmu samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali socjalnych powinny być zawierane w pierwszej kolejności na 2007 rok.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami / oraz § 22 ust. 2 uchwały Nr 132/XIII/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 21 października 2003 roku, w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta i kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności, po wprowadzeniu zmian uchwałą Nr 430/XXXVI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 132/XIII/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 21 października 2003 roku, w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta i kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności, oraz po wprowadzeniu zmian Uchwałą Nr 505/XLII/2006 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta i kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności – Prezydent Miasta Jeleniej Góry zarządza, co następuje:

§ 1

1.    Zatwierdza się opracowane na rok 2007 wykazy osób, z którymi umowy najmu samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali socjalnych powinny być zawierane w pierwszej kolejności.
2.    Imienne wykazy osób, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu wraz z wykazami na tablicy ogłoszeń przy Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jelenia Góra.Marek Obrębalski
Prezydent Miasta
Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia wykazów osób, z którymi umowy najmu samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali socjalnych powinny być zawierane w pierwszej kolejności na 2007 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.04.2007 12:20
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
04.04.2007 12:20

Rejestr zmian dokumentu