Zarządzenie Nr 0151-179/V/07
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia  04 kwietnia 2007 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej

 

Na podstawie art.30 ust.1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz § 12 ust. 2  statutu Jeleniogórskiego Centrum Kultury, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 584/XLIII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 11.12.2001 roku w sprawie połączenia Regionalnego Centrum Kultury i Miejskiego Ośrodka Kultury w  Jeleniej Górze,  w związku z § 12 ust. 1 uchwały  Nr 20/VII/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry   z dnia 20 lutego 2007 r.  w sprawie budżetu miasta Jeleniej Góry na 2007 rok zarządzam, co następuje:

§ 1


1. Wyrażam  zgodę na zaciągnięcie przez Dyrektora Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze  pożyczki  w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie nie większej, niż 55.491 złotych (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych) tytułem prefinansowania projektu Nr 225/6/N/148 pn. "TWO ROCKS".


2. Pożyczka przeznaczona będzie na prefinansowanie wydatków, których źródłem finansowania są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) oraz środki budżetu państwa, przyznane na podstawie umowy z dnia 09 marca 2007 roku  Nr 225/6/N/148 zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu NYSA a Jeleniogórskim Centrum Kultury.


3. Spłata pożyczki nastąpi do końca  kwietnia 2008 roku  po otrzymaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry
Marek Obrębalski

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.04.2007 13:59
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.04.2007 13:59

Rejestr zmian dokumentu