Zarządzenie Nr 0152- 17/V/07                   

                                                     Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 4 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie zatrudnienia pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra poza normalnymi godzinami pracy w szczególnych przypadkach, a także w nocy oraz niedziele i święta w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Jelenia Góra.

 

Na podstawie:

 

- art. 7 ust.1 pkt. 14 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),

 

          - art. 4 ust.1 pkt. 15 i 16 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia  5 czerwca 1998 r. ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr142,poz.1592 z późn. zm.),

 

- art. 151 § 1 pkt 1, art. 1515 i art. 15110 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( tekst jednolity z 1998 r. Dz. U. Nr 21, poz. 94 z póżn. zm.),

   oraz

         - Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, § 21 załącznika do          Zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 531/04 z dnia 5 lutego 2004 r.

 

zarządzam :

 

§ 1

 

         W celu zapewnienia właściwego, prawidłowego i ciągłego funkcjonowania  Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Jelenia Góra w przypadkach wystąpienia zagrożeń wyznaczam następujących pracowników  Urzędu Miasta:

 

 

1.       Paulina Dąbrowska - Wydział Finansowy.

2.      Agnieszka Pawlikowska - Wydział Finansowy.

3.      Joanna Socha - Wydział Finansowy.

4.      Ewa Buzek - Wydział Geodezji    i Gospodarki Nieruchomościami.

5.      Jolanta Basałygo - Wydział Gospodarki Komunalnej.

6.      Agata Rycyk - Wydział Gospodarki Lokalowej.

7.      Edyta Koncewicz - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

8.      Sylwia Paul - Wydział Spraw Obywatelskich.

9.      Karolina Juśkiewicz - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

 

§ 2

 

         Wymienione w §1 osoby podlegają w czasie wykonywania obowiązków w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Jelenia Góra Szefowi Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego i jego zastępcy.

 

 

 

 

 

§ 3

 

         Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego do opracowania zakresu obowiązków dla osób wymienionych w § 1.

 

§ 4

 

         Zobowiązuję pracowników wymienionych w § 1 do obowiązkowego udziału       w szkoleniach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Jelenia Góra .

 

§ 5

 

         Praca wykonywana w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego będzie stanowić pracę w godzinach nadliczbowych, za którą pracownikowi przysługuje czas wolny w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin. Wykorzystanie czasu wolnego od pracy następuje w okresie miesiąca.

 

§ 6

 

         Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

 

§7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

                                                                         Prezydent Miasta

                                                                             Jeleniej Góry

 

                                                                            Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie zatrudnienia pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra poza normalnymi godzinami pracy w szczególnych przypadkach, a także w nocy oraz niedziele i święta w Powiatowym Centrum Zarządzani
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.04.2007 08:55
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
16.04.2007 08:56

Rejestr zmian dokumentu