Zarządzenie nr 0151-169/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

 z dnia 28 marca 2007 r.

 

w sprawie odpisu sald zaległych w księgach rachunkowych

 

 

            Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz  udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych, zarządzam:

 

 

§ 1.

1.      Umorzyć dłużnikom, objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, wierzytelności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Miasta Jelenia Góra na kwotę 3.867,31 zł.

2. Dokonać odpisu w księgach rachunkowych 2007 roku sald zaległych z tytułu      użytkowania wieczystego gruntów na kwotę: 3.867,31 zł.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                       PREZYDENT MIASTA

        Jeleniej Góry

    Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie odpisu sald zaległych w księgach rachunkowych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
19.04.2007 08:43
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
Brak

Rejestr zmian dokumentu

Brak wpisów w rejestrze.