Zarządzenie Nr 0151-184/V/07
Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry
z dnia 18 kwietnia 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i tradycji w mieście Jelenia Góra w roku 2007

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z roku 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam,
co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych
w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i tradycji
w mieście Jelenia Góra w roku 2007 w następującym składzie:

Przewodniczący                   Pan Jerzy Łużniak - Zastępca Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
Zastępca Przewodniczącego Pani Irena Kempisty - Naczelnik Wydziału Kultury,
                                           Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Jeleniej Górze
Członek Komisji                  Pani Grażyna Pawlukiewicz - Rehlis - przedstawiciel Komisji
                                           Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia Rady Miejskiej Jeleniej Góry
Członek Komisji                  Pan Cezary Wiklik - Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu,
                                           Turystyki i Zdrowia Rady Miejskiej Jeleniej Góry
Członek Komisji                  Pani Alicja Czechowska - Inspektor w Wydziale Kultury,
                                           Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Jeleniej Górze

§ 2

Komisja Konkursowa działa zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Do podjęcia skutecznych decyzji przez Komisję, konieczna jest obecność 3 członków Komisji, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego.

§ 4

1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. W terminie do dnia 18 maja 2007 roku Komisja dokona oceny ofert i przedłoży Prezydentowi   Miasta pisemny protokół wraz z propozycją przyznania dotacji kwalifikującym się podmiotom.
3. Komisja zakończy swoją działalność z chwilą przekazania Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry dokumentów, o których mowa w pkt 2.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

z up. Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry
Zastępca Prezydenta
Jerzy Łużniak


 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0151- 184/V/07
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 18 kwietnia 2007 roku

REGULAMIN PRACY

Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 0151-184/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 18 kwietnia 2007 roku do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury
i tradycji w mieście Jelenia Góra w roku 2007.

§ 1

1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
2. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami kieruje jego zastępca.
4. Komisja może prowadzić postępowanie przy minimalnym składzie 3 osób, w tym Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności - Zastępcy Przewodniczącego.
5. Komisja zakończy swoją działalność z chwilą przekazania Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry dokumentów, o których mowa w § 4 punkt 2 zarządzenia.

§ 2

Do zadań Komisji należy:
1) zapoznanie się ze złożonymi ofertami,
2) dokonanie oceny ofert pod względem kompletności, spełnienia wymogów formalnych oraz oceny merytorycznej przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
a) wartość merytoryczna projektu (poziom artystyczny, atrakcyjność dla odbiorców, nowatorstwo) - do 4 pkt,
b) potencjał finansowy (koszt realizacji planowanego działania - stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych efektów i celów, zewnętrzne źródła finansowania, wiarygodny wkład własny) - do 3 pkt,
c) kwalifikacje i doświadczenie w przygotowaniu podobnych przedsięwzięć - do 2 pkt,
d) spójność projektu - do 1 pkt.
3) sporządzenie pisemnego protokołu i przedłożenie Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry propozycji wyboru ofert i wysokości dotacji.

§ 3

Ostatecznego wyboru oferty dokonuje Prezydent Miasta Jeleniej Góry.

 

z up. Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry
Zastępca Prezydenta
Jerzy Łużniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i tradycji w mieście Jele
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
20.04.2007 14:21
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
20.04.2007 14:21

Rejestr zmian dokumentu