ZARZĄDZENIE NR 0151 – 180/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

Z DNIA 11 KWIETNIA 2007 R.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1606/A/2006 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu śródmieścia – część zachodnia.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., ze zmianami) oraz na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Prezydent Miasta Jeleniej Góry zarządza, co następuje:

 

§ 1

1. W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 1606/A/2006 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca – Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rubryce pt. ”uwagi” w punktach od 1 do 7 po słowach „... pod poszerzenie ul. Powstania Styczniowego...” skreśla się słowa „...i terenu będącego własnością gminy” i dopisuje się nowe zdanie o brzmieniu: „Działki nr 536, 537 i 544 będące własnością gminy przeznacza się pod ogrody działkowe z alternatywną możliwością przeznaczenia pod zabudowę jednorodzinną z dopuszczeniem usług.”

2. Pozostałe ustalenia Zarządzenia Nr 1606/A/2006 pozostają bez zmian.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
ZARZĄDZENIE PM w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1606/A/2006 PM Jeleniej Góry w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu mpzp śródmieścia zachód
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.04.2007 14:08
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.04.2007 14:08

Rejestr zmian dokumentu