ZARZĄDZENIE NR 0151-174/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

Z DNIA 04 KWIETNIA 2007 R.

 

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu śródmieścia w Jeleniej Górze – część północna.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., ze zmianami) oraz na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Prezydent Miasta Jeleniej Góry zarządza, co następuje:

 

§ 1

Po rozpatrzeniu uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu śródmieścia w Jeleniej Górze – część północna, postanawiam:

a)      uwzględnić w całości uwagi nr 4 i 5 przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

b)      nie uwzględnić w całości uwag nr 1, 2 i 3 przedstawionych w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia;

 

§ 2

Integralną częścią zarządzenia jest załącznik nr 1 – Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0151 – 174/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 04 kwietnia 2007 r.

 

Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Rozstrzygnięcie dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu śródmieścia w Jeleniej Górze – część północna

 

Lp.

Data wpływu uwagi

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga

Sposób rozpatrzenia

1

2

3

4

5

6

7

1

01.03.2007r.

Władysław Kraska

Ul. Czerwonych Maków 12

05-800 Pruszków

Ewa Komierowska

Ul. Jagielska 36A

02-786 Warszawa

Piotr Komierowski

Ul. Kopcińskiego 9/89

02-886 Warszawa

Wprowadzić w części tekstowej zapis umożliwiający ograniczenie funkcji mieszkaniowej do min. 20% powierzchni usług zlokalizowanych na kondygnacjach nadziemnych

Dz. nr 102, 100, AM-1, obr. 0018 JG1

Ul. Kilińskiego

6.MW,U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

46.MN,MW,U – tereny zabudowy rezydencjonalnej

82.ZP – tereny zieleni parkowej

KD1 – ulica lokalna

Uwagi nie uwzględnia się

2

14.03.2007r.

Zakład Kartonaży i Tektury Falistej Sp. z o.o.

Ul. Osiedle Robotnicze 38

58-500 Jelenia Góra

brak zgody na przeznaczenie własności na tereny zielone i przebieg  ciągu pieszo-rowerowego

Dz. nr 843

dawniej 96/1

84.ZP/Kp,Kr

teren zieleni parkowej i ciągu pieszo-rowerowego

Uwagi nie uwzględnia się

3

15.03.2007r.

Kancelaria Adwokacka Janusz Grodziński

Al. Wojska Polskiego 48/3

58-500 Jelenia Góra

Znieść ograniczenie powierzchni sprzedaży handlu detalicznego do 2000 m²

Dz. nr 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/25, 17/26, 17/27, 17/33, 17/35

19.MW,U – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi komercyjne, usługi sektora publicznego, parkingi, wbudowane urządzenia towarzyszące, zieleń

Uwagi nie uwzględnia się

4

19.03.2007r.

Focus Park Toruń Bis Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25

00-854 Warszawa

Uwaga dotycząca zmiany zapisu odnośnie ustalenia liczby samodzielnych obiektów lokalizowanych w obrębie działek od 1 do 2 tak, aby zapis dotyczył także terenu

Dz. nr 39, 40/1, 40/2, 41, 48, 49

69.UC+KP/MW - zabudowa usługowa przeznaczona do sprzedaży towarów i świadczenia usług o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000m2, parkingi, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, wbudowane urządzenia towarzyszące, zieleń,

Uwagę uwzględnia się

5

19.03.2007r.

Piekarstwo Ciastkarstwo Handel Detaliczny

Jan i Maria Tarnowscy S.C.

Ul. Podwale 18

58-500 Jelenia Góra

Uwaga dotycząca utrzymania terenów zgodnie z przeznaczeniem dotychczasowym - usługowym

Dz. nr 113/2, 113/3

Ul. Podwale

60.U - zabudowa usługowa, handel detaliczny o pow. Sprzedaży nie przekraczającej 2000m2, parkingi, wbudowane urządzenia towarzyszące, zieleń

 

Uwagę uwzględnia się poprzez wykreślenie z ustaleń planu z rubryki D terenu 60.U

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
ZARZĄDZENIE Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 04 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu mpzp śródmieścia północ
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.04.2007 14:18
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.04.2007 14:18

Rejestr zmian dokumentu