Zarządzenie  Nr  0151-186/V/07

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia  25 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

 

 

 

Na podstawie  § 4 ust. 1 pkt. 8 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych,  do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych  zarządzam  co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Umarzam nieściągalną wierzytelność czynszową w rejonie działania ZGL „Południe”             w kwocie:  1.286,70 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt sześć 70/100)  za lokal mieszkalny przy ul. Warszawskiej 2/1a  należne od  dłużnika Jolanty Jachimowskiej.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zakładowi Gospodarki Lokalowej „Południe” w Jeleniej Górze.

 

 

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

Zastępca Prezydenta

Jerzy Łużniak

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.04.2007 10:58
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
30.04.2007 14:26

Rejestr zmian dokumentu