Zarządzenie  Nr  0151-187/V/07

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia  25 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

 

 

 

 

Na podstawie  § 4 ust. 1 pkt. 8 uchwały  Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych,  do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych  zarządzam  co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Umarzam nieściągalną wierzytelność czynszową w rejonie działania ZGL „Południe”             w kwocie: 3.406,15 zł. (słownie złotych: trzy tysiące czterysta sześć 15/100)  za lokal mieszkalny przy ul. Wyczółkowskiego 61/74  należne od  dłużnika Tadeusza Kazimierczak.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zakładowi Gospodarki Lokalowej „Południe” w Jeleniej Górze.

 

 

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

Zastępca Prezydenta

Jerzy Łużniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.04.2007 14:43
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
30.04.2007 15:17

Rejestr zmian dokumentu