ZARZĄDZENIE NR 0151 - 195/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 25 kwietnia 2007 roku.

 

w sprawie wyznaczenia terminu dodatkowego zagospodarowania nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Kiepury.

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz art. 31 ustawy
o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami),  

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.     Wyznaczyć współużytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 45 o powierzchni 0,3161 ha w obrębie 60 AM-31 położonej
w Jeleniej Górze przy ul. Kiepury, ujawnionej w księdze wieczystej Nr JG1J/00041983/1, dodatkowy termin zakończenia zabudowy w/w nieruchomości do dnia 31 grudnia 2010 roku.

 

2.     Zobowiązać współużytkowników wieczystych do zapłaty Gminie Jelenia Góra kary umownej w wysokości 10% ceny nieruchomości gruntowej w pierwszym roku tj. kwoty 12.802,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset dwa złote 00 groszy), po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt 1 niniejszego zarządzenia. Za każdy następny rok opóźnienia w zagospodarowaniu nieruchomości opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10% tej ceny.

 

3.     Celem zabezpieczenia zapłaty Gminie Jelenia Góra kary umownej zobowiązać współużytkowników wieczystych do ustanowienia na nieruchomości gruntowej (działka nr 45) położonej w Jeleniej Górze przy ul. Kiepury, hipoteki kaucyjnej w wysokości 20 % ceny nieruchomości tj. do kwoty 25.604,00  (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset cztery złote 00 groszy) lub wpłaty kaucji w wyżej określonej wysokości na konto Miasto Jelenia Góra.

 

§ 2

Ustalenia zawarte w § 1 podlegają wykonaniu w formie aktu notarialnego, którego koszty ponoszą współużytkownicy wieczyści.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Marek Obrębalski

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie wyznaczenia terminu dodatkowego zagospodarowania nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Kiepury.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
07.05.2007 15:26
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.05.2007 15:26

Rejestr zmian dokumentu