Zarządzenie nr 0151-193/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie rozłożenia na raty należności

 

 

 

 

Na podstawie § 5 ust. 1 i 2 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności miejskich jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych zarządzam, co następuje:

  

§ 1

 

Należność Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze od  Stasiewicz Janina zam. ul. Norwida 12/6, 58-500 Jelenia Góra - w kwocie ogółem:  2.347,17 zł (słownie: dwa tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych 17/100) za przechowywanie pojazdu marki Fiat 126P o numerze  rejestracyjnym DJEL 027 - rozłożyć na 24 miesięczne raty:

I rata  97,77 zł  (dziewięćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt siedem groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2007 r.

II rata  97,77 zł  (dziewięćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt siedem groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 2007 r.       

III rata  97,77 zł  (dziewięćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt siedem groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2007 r.       

IV rata  97,77 zł  (dziewięćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt siedem groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2007 r.       

V rata  97,77 zł  (dziewięćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt siedem groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2007 r.       

VI rata  97,77 zł  (dziewięćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt siedem groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2007 r.       

VII rata  97,77 zł  (dziewięćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt siedem groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2007 r.

VIII rata  97,77 zł  (dziewięćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt siedem groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2007 r.       

IX rata  97,77 zł  (dziewięćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt siedem groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2007 r.      

X rata  97,77 zł  (dziewięćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt siedem groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2008 r.       

XI rata  97,77 zł  (dziewięćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt siedem groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2008 r.      

XII rata  97,77 zł  (dziewięćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt siedem groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2008 r.      

XIII rata  97,77 zł  (dziewięćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt siedem groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia 2008 r.       

XIV rata  97,77 zł  (dziewięćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt siedem groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2008 r.       

XV rata  97,77 zł  (dziewięćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt siedem groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2008 r.       

XVI rata  97,77 zł  (dziewięćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt siedem groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2008 r.       

XVII rata  97,77 zł  (dziewięćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt siedem groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2008 r.       

XVIII rata  97,77 zł  (dziewięćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt siedem groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2008 r.       

XIX rata  97,77 zł  (dziewięćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt siedem groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2008 r.

XX rata  97,77 zł  (dziewięćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt siedem groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2008 r.       

XXI rata  97,77 zł  (dziewięćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt siedem groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2008 r.      

XXII rata  97,77 zł  (dziewięćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt siedem groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2009 r.       

XXIII rata 97,77 zł  (dziewięćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt siedem groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2009 r.

XXIV rata 98,41 zł  (dziewięćdziesiąt osiem złotych, czterdzieści jeden groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2009 r.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 0151-193/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie rozłożenia na raty należności

 

 

            Od dnia 28.10.2004 roku, Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze, na którego terenie wyznaczony został parking dla przechowywania pojazdów usuwanych w oparciu o przepis 130a ust. 1 i 2 Ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 roku Nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmianami), przechowywał pojazd marki Fiat 126p o  numerze  rejestracyjnym  DJEL 027.

Według ustaleń Komendy Miejskiej Policji i Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze w chwili umieszczania na terenie parkingu pojazd należał do Pana Marian Geremka. Decyzją z dnia 19.08.2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego orzekł przejęcie pojazdu na rzecz Skarbu Państwa. Wobec nieuregulowania należności Miejski Zakład Komunikacyjny wystąpił przeciwko dłużnikowi na drogę sądową. W trakcie procesu Pan Geremek M udowodnił zbycie pojazdu na rzecz Pana Roberta Czekaj. Wobec powyższego Radca Prawny MZK wycofał powództwo a Sąd umorzył postępowanie. Miejski Zakład Komunikacyjny w dalszym toku sprawy ustalił, że pojazd od dnia 15 lutego 2004 roku pojazd nr rej DJEL 027 należał do Pani Stasiewicz Janiny zamieszkałej w Jeleniej Górze przy ul. Norwida 12/6. Po wezwaniu dłużniczki do uiszczenia należności z tytułu przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym, uznała Ona roszczenie i zwróciła się, do Dyrektora Miejskiego Zakład Komunikacyjnego z prośbą o odroczenie do roku 2008 i rozłożenie zadłużenia na raty z uwagi na trudną sytuację bytową. Dłużniczka przedstawiła stosowne oświadczenie majątkowe.

Miejski Zakład Komunikacyjny wnioskuje o przychylenie się do prośby wnioskodawcy zgodnie z § 2 pkt3 lit a 2, Uchwały Nr605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r  i  proponuje rozłożyć należność na raty.

 

        

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie rozłożenia na raty należności
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.05.2007 10:26
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.05.2007 10:26

Rejestr zmian dokumentu